اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی
به مناسبت آغاز سال ۱۳۸۶

در آستانه بهارى ديگر
هر روزتان نوروز بادمردم آزاده ايران،
فرا رسيدن سال نو را به همه شما شادباش مى گوئيم و نوروزى سرشار از شادى و اميد را برايتان آرزو مى کنيم.
بار ديگر بهارى نو از پس زمستانى سرد آغاز مى شود، نوروزى ديگر از راه مى رسد، طبيعت جانى تازه مى گيرد، رستن ها و شکفتن ها بر گستره خاک جلوه اى با شکوه مى بخشد. آغازى نو در گردش فصول پا به عرصه وجود مى گذارد.
آغاز بهار، براى ما ايرانيان فقط آغاز سال نيست. اين آغاز در گذر زمان مفهومى فراتر يافته است. نوروز ما فقط روز اول بهار نيست. روز سرور و شادمانى، روز ديد و بازديد ها و نو کردن ها و خانه تکانى از زمستان گذشته نيز هست. در سرزمين ما ايران، از ديرباز و تا تاريخ به ياد دارد، همزمان با بهار، از دگرگونى طبيعت استقبال شده است. پيشينيان ما با جشن نوروز، نخستين روز بهار را به يکى از ماندگارترين سنت هاى تاريخى قرون و اعصار تبديل کرده اند و هر ساله در اين روز، زندگى خود را نيز نو کرده، اميد و آرزوى تغيير و نوشدن در گذران اجتماعى خود را در سيماى بهار زنده نگاهداشته اند. به رقص و پايکوبى در آغوش طبيعت برخاسته اند؛ با طبيعت همراه شده اند و گام هاى بهار را با اميد به آينده اى بهتر گرامى داشته اند.
امسال بهار اما در شرائطى فرا مى رسد که ابرهاى تيره سرکوب واختناق بر کشور ما هم چنان سايه افکنده است. زندگى و امنيت همگانى بيش از پيش لگدکوب رژيم حاکم است. ۲۸ سال جمهورى اسلامى، ۲۸ سال استبداد و ترور و تهديد، ۲۸ سال محو و پايمال نمودن ابتدائى ترين حقوق انسانى، پشت سر گذاشته مى شود، هم اکنون دولتى بر سر کار است که چهره هاى اصلى آن را جنايتکاران شناخته شده حکومت در سال هاى سياه سرکوب و اعدام و ترور تشکيل مى دهند. بازجويان و شکنجه گران و ماموران سانسور در مقام وزارت و وکالت نشسته اند و عرصه زندگى را هر روز بيشتر از پيش، بر فعالان جنبش هاى اجتماعى اعم از کارگران، زنان، دانشجويان، فرهنگيان و ديگر گروه هاى اجتماعى تنگ تر و تنگ تر مى کنند. نهاد هاى مدنى را تعطيل و فعالان جنبش هاى مدنى را بازداشت و شکنجه مى نمايند. تظاهرات آرام معترضين را با يورش گردان هاى ضد شورش و بازداشت هاى جمعى جواب مى دهند؛ با بسيج نيروى سرکوب، آزادى اجتماع را از همگان سلب مى کنند؛ فعالان جنبش زنان، با اتهام پافشارى بر حقوق برابر وانسانى خود، تلاش براى لغو قوانين تبعيض آلود جمهورى اسلامى گروه گروه به زندان برده مى شوند و ده ها هزار معلم معترض در سراسر کشور به جاى پاسخ به خواست هاى صنفى اشان، با تهديد و سرکوب و زندان مواجه مى گردند. فعالان جنبش دانشجوئى از تحصيل محروم شده و راهى دادگاه هاى فرمايشى مى شوند.
در شرائطى به استقبال سال نو مى رويم که مبارزان متعلق به مليت هاى مختلف ايران در کردستان، خوزستان، آذربايجان و. . سال دشوارى را پشت سرگذاشته اند. طى يک سال گذشته مبارزات مردم در اين مناطق به شذت سرکوب شده است. جمهورى اسلامى با راه انداختن دوباره اعدام هاى سياسى در کردستان و خوزستان، بازداشت هاى وسيع فعالان جنبش ملى در آذربايجان، در صدد برآمده است، اراده مردم براى مطالبه حقوق دمکراتيک خود را در هم شکند.
در شرائطى به استقبال بهار مى رويم که با تشديد بحران اتمى، هر روز بيشتر از روز پيش، خطرجنگ و حمله نظامى بر کشور ما سايه مى گسترد. امروز بيش از هميشه، پرونده اتمى جمهورى اسلامى به تهديدى براى آينده کشور تبديل شده است و کشمکش بر سر اين پرونده به مراحل حساس و خطرناکى رسيده است. از يک سو، رهبران جمهورى اسلامى بدون توجه به عواقب سياست هاى خود براى مردم و کشور، هم چنان بر طبل درگيرى با نهاد هاى بين المللى و کشور هاى ذى نفوذ در اين نهاد ها مى کوبند و از همکارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى، و نيز پذيرش و اجراى قطعنامه مصوب شوراى امنيت سازمان ملل سر باز مى زنند. از طرف ديگر، محافلى بويژه در آمريکا که راه حل نظامى را ترجيح مى دهند، با استناد به اصرار جمهورى اسلامى بر ادامه غنى سازى اورانيوم و اظهارات برخى از رهبران رژيم در مورد نابودى اسرائيل و انکار کشتار يهوديان در جريان جنگ جهانى دوم، زمينه را براى بسيج افکار عمومى جهانيان عليه کشور ما و هم چنين به کارگيرى راه حل نظامى هموارتر مى سازند.
همه شواهد بيانگر آن است که ادامه وضعيت فعلى و پافشارى سران جمهورى اسلامى بر مواضع تاکنونى اشان، نتيجه اى جز جنگ و ويرانى و تخريب و تهديد آينده کشور در بر نخواهد داشت. هم اکنون دومين قطعنامه شوراى امنيت در مورد کشور ما در حال اتمام است و تصويب آن تحريم هاى اقتصادى بيشتر و شرائط بحرانى حادتر را در پى خواهد داشت. انعکاس و تاثيرات آن در زندگى و گذران روزمره مردم و در کنار سياست هاى اقتصادى ويرانگر دولت جمهورى اسلامى، موجب ديگرى براى رکود اقتصادى روز افزون و گرانى سرسام آورتر گشته است. کسانى که با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم بر سر کار آمده اند، با سياست هاى خود امروز نان خشک را نيز از سفره مردم ربوده اند.

مردم آزاده ايران،
در اين بهار نيز کم نيستند خانواده هائى که هم چنان داغدار عزيزان خود هستند. بخشى از آنان جمعه آخر سال را در خاوران تهران و خاوران هاى ديگر در سراسر ايران و بر سر خاک عزيزان خود گذرانده اند. مادرانى که با داغ از دست دادن فرزند سر مى کنند. همسرانى که غم از دست دادن عزيزان خود را بر دل دارند و فرزندانى که حسرت از دست دادن پدر، مادر و يا هر دو بدرقه راه زندگى شان بوده است... نوروز را با ياد از دست رفتگان و با نام آنان که جهانى ديگر مى خواستند، آغاز مى کنند.
در اين بهار نيز کم نيستند خانواده هائى که به دليل بيکارى و يا حتى با وجود داشتن کار، به دليل درآمد بسيار پائين و گرانى روزافزون سفره نوروزى شان خالى است و در آستانه نوروز با مشکلات عديده اى مواجه اند. بخصوص آن دسته از کارگرانى که ماه ها و گاه سال هاست که دستمزد کارشان را دريافت نکرده اند. کارگرانى که از کار بيکار شده اند و دستشان نيز به جائى بند نيست، مثل کارگران نساجى مازندران و يا کارگران و فعالان تعليقى سنديکاى شرکت واحد تهران با دشوارى بيشترى سال نو را آغاز مى کنند.
جشن ها و ديد و بازديد هاى نوروزى فرصت مناسبى براى اعلام همبستگى با خانواده هاى زندانيان سياسى و عقيدتى و قربانيان کشتار هاى رژيم، بازداشت شدگان اخير و نيز بيکاران و تعليق شدگان از کار است.

مردم مبارز ايران،
سالى که گذشت در عين حال سالى سرشار از مبارزه براى آزادى هاى اوليه از آزادى انتخاب تا آزادى تشکل، آزادى پوشش و در يک کلام تغيير شرائط حاکم بر زندگى اجتماعى عليرغم تمام مشکلات ناشى از آن، عليرغم همه محدوديت هاى اعمال شده بر مبارزان زن و مرد بود. سالى که زنان، کارگران، دانشجويان و معلمان عليرغم آگاهى به دستگيرى و زندان و اخراج از کار و دانشگاه، به مبارزه ادامه دادند و فرداى آزادى از زندان، دوباره در صف تظاهرات براى ادامه مبارزه خود حضور يافتند، تا نشان دهند که تغيير شرايط تنها با حضور و مبارزه مدام آن ها، تنها با ايجاد تشکل ها و نهادهاى مدنى براى دفاع از حقوق خويش امکانپذير است.
طى سال گذشته نيز، همچون تمامى سال هاى حاکميت جمهورى اسلامى مبارزه براى حقوق دمکراتيک ملى در کردستان، آذربايجان، خوزستان و. . ادامه يافته و بازداشت ها، زندان و شکنجه و حتى اعدام ها در اراده مبارزان حقوق دمکراتيک مليت ها و اقوام ايرانى براى برخوردارى از حقوق اوليه و انسانى خود خللى ايجاد نکرده است؛ بر عکس بر اين واقعيت انکارناپذير صحه گذاشته است که تنها راه حل مساله ملى و قومى در ايران برسميت شناختن حقوق فرهنگى و سياسى مردم کرد و عرب و ترک و بلوچ و ترکمن در اقصى نقاط ايران است و مهمتر از آن، بنيان ايرانى آزاد و دمکراتيک تنها با تحقق خواست هاى دمکراتيک مردم اين مناطق ممکن است.
سال نو را بار ديگر با تداوم مبارزه براى رهائى جامعه مان از استبداد حاکم و رعايت حقوق و آزادى هاى اوليه و انسانى، براى رسيدن به جامعه اى آزاد و توام با عدالت اجتماعى براى همگان فارغ از مليت و مذهب و جنسيت آغاز مى کنيم. در آغاز سال جديد تلاش براى عقب نشاندن رژيم سرکوب، رعايت حقوق بشر، پذيرش قطعنامه ۱۷۳۷ و تعليق غنى سازى اورانيوم و پايان دادن به بحران بر سر پروژه اتمى، تغيير در سياست خارجى کشور مان و اجتناب از جنگ و ويرانى، اولين چالش پيشاروى همه ما است.
با آرزوى آينده اى بهتر، آينده اى بدون استبداد و ترور و تهديد، بدون بازداشت و محاکمه بخاطر عقيده و آرمان، بدون سانسور و سرکوب، آينده اى که در آن برخوردارى از حق حيات و کار متناسب با شان انسان يک حق بديهى باشد، به استقبال بهار بشتابيم.

به اميد بهار آزادى، بهارى نو در زندگى اجتماعى مان، بهارتان خجسته و هر روزتان نوروز باد!

حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت )
کومه له - سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران

نوروز ۱۳۸۶