پيام نوروزى شوراى مرکزى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)


هم‌ميهنان!
فرارسيدن سال نو ۱۳۸۵، نوروز باستانى و واگشت طبيعت را به شما شادباش مى گوئيم و در سال تازه براى شما آسايش و تندرستى آرزومنديم. آرزو مى کنيم که سال پيش رو، براى شما سال شادکامى و بهروزى و سال گشايش جامعه اى برى از فقر و تنگدستى، تبعيض و نابرابرى ،و استبداد و زور باشد. سالى که در آن، آزادى، دموکراسى و عدالت اجتماعى در افق ديدگان ايرانيان پديدار آيد.
سالى را که دردمندانه پشت سر نهاديم، تلخ‌کامي‌هاى بسيار بهمراه داشت. اهداف شوم و سياست‌هاى ماجراجويانه و بحران‌آفرين حکومت، کشور ما را وارد يکى از مخاطره‌آميزترين پيچ‌هاى تاريخ خود کرد. اين حکومت، جهان را عليه ايران برانگيخته و جبهه مدام فشرده‌تر و وسيع‌ترى عليه کشورمان را شکل داده است. ما که بيش از هرزمان به صلح و آرامش نيازمنديم تا همه توانائي‌هاى کشور را در راه برقرار دموکراسى، تحقق آزادي‌ها، توسعه و عدالت اجتماعى شکوفا کنيم، اينک بايد با کابوس بحران دامنگير و عوارض سهمگين سياسى، اقتصادى، اجتماعى و حتى جنگ و مرگ آن روزگار بگذرانيم. نظام ضدملى حاکم که اکنون در قامت حقير يک گروه ويرانگر و بنيادگرا همه هستى ايران و ايرانيان را به قمار گذاشته است، قصد کرده تا جامعه ما را به تباهى کشد و روزگار کشور را سياه کند. ما که مى توانستيم در افق شکفتگى دگرباره هستى، روياهاى زيباى انسانى و آرزوهاى ملى نيک‌خواهانه را به پيشواز رويم، دردا و دريغا که اکنون با دغدغه‌ها و نگراني‌هاى جانفرسا، چشم بر روزهاى خطر بيشتر دوخته‌ايم.
هم ميهنان!
ايران محکوم به نيستى نيست. انجماد در برودت زمستانى، سرنوشت دگرگون‌ناپذير ما نخواهد بود. بهار ايران را مى توان با گل‌خند و شادى به تماشا نشست. ما را ياراى آن است که جشن باستانى نوروز را نونوار تر از هر زمان ديگر برگزار کنيم و نغمه‌هاى شادى در آسمان ميهن را با شکوفه‌هاى عطرآميز دشتهاى ايران در آميزيم. اينها، نه آرزوهاى زيباى دور از دسترس که اميدهاى برآورده شدنى هستند؛ هرگاه و آنگاه که توانمندي‌هاى بزرگ نهفته در خود را باز شناسيم، باز يابيم و باز سازيم. هرگاه که، به شرارت‌هاى بدخواهان يک ايران آزاد، دموکراتيک و سرفراز، نه بگوئيم. آنگاه که روا نداريم که حکومت دين و فقه، به نام ايران بر ضد مردم ايران عمل کند. هرگاه که آن را در همه روش‌ها و اقدامات ضدمردمى و ضدملي‌اش عقب نشانيم. آنگاه که، به هيچ کشورى اجازه ندهيم که براى به تسليم واداشتن اين حکومت ياغى عليه جهان، ايران ما را آماج تعرض نظامى قرار دهد. در اين برهه از تاريخ، بزرگداشت شايسته آئين نياکانى نوروز آنست که: استبداد و جنگ را همزمان به چالش بکشيم؛ دموکراسى و صلح را بخواهيم؛ نکبت جمهورى اسلامى را از خانه بهاري‌مان برانيم ،بر جاى آن جمهورى ايران مبتنى بر دموکراسى، آزادى، سکولاريسم و رفاه و عدالت اجتماعى را شکوفا ببينيم و فرصت ندانيم جنگ و مرگ عليه ايران و ايرانى را. عزم نوروزى امسال ما آن خواهد بود که، هر آن دستى را که دست ايرانى مستقل کوشا براى پديدارى ايران آزاد و مردم‌سالار را گرما مى دهد، بفشاريم و هر آن مشتى را که بخواهد به نيابت از خود ما مردم ايران و بر فراز سر ما، سر مار حکومت فقهى را بکوبد و نظامى وارداتى را جايگزين نکبت اين حکومت کند، رد کنيم.
نوروز ۱۳۸۵، به اين اعتبار است که يکى از نوروزهاى تاريخى ميهن ديرينه‌سال ما محسوب ميشود. ما شادباش مرسوم نوروزى را، امسال در اين آرزوها و هشدارها قاب مى گيريم تا بر سر سفره هفت‌سين ايران زمين‌اش بنشانيم.

نوروزتان پيروز؛ هر روزتان نوروز!
شوراى مرکزى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
يک فروردين ماه سال يک‌هزار و سي‌صد و هشتاد و پنج شمسی