گزارش
دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کنگره بهمندهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در روزهاى نوزدهم تا بيست‌ودوم بهمن‌ماه ۱۳۸۵ برگزار شد. اين کنگره نوبتى، بنا به تصميم شوراى مرکزى، ۱۷ ماه پس از کنگره نهم (کنگره خاوران)، ۷ ماه زودتر از روال معمول، عمدتا براى روشنى بخشيدن به سياست اتحادهاى سازمان برگزار شد.

دستور کار کنگره
نخستين نشست پس از انتخاب هيئت رئيسه‌ى کنگره به تعيين دستور کار کنگره پرداخت و پس از بررسی‌ى پيش‌نهادهاى موجود، از جمله پيش‌نهاد افزوده شدن موضوع ملى قومى به دستور کار کنگره، و عدم پذيرش آن از سوى کنگره، دستور کار پيشنهادی‌ى شوراى مرکزى پيشين بشرح زير تصويب شد:
۱ – بررسی‌ى گزارش ارگان‌هاى مرکزى پيشين شامل:
- شوراى مرکزى
- هيئت رسيدگى به شکايات و داورى
- هيئت سياسى اجرائى

۲ – موضوعات در راستاى رساندن به تصميم:
- قطعنامه‌ى سياسى
- موارد اساس‌نامه‌اى ارائه شده از سوى کميسيون شورا (تنظيم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقيقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقيقات ضرور و عاجل در ساختار و شيوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى)
- سند "براى تامين حقوق زنان"

۳ – موضوعات براى يک دور بحث در کنگره و سپردن به کميسيون اسناد پايه‌اى در راستاى کار تا کنگره‌ى ۱۱
- اسناد پيش‌نهادی‌ى ديدگاهى و برنامه‌اى ارائه شده به کنگره

۴ – انتخاب ارگان‌هاى مرکزى جديد شامل
- شوراى مرکزى
- هيئت رسيدگى به شکايات و داورى

فزون برآن، کنگره نتوانست و نمی‌توانست نسبت به وضعيت بسيار حساس کشور در رابطه با بحران پرونده اتمى جمهورى اسلامى ايران و خطر بروز جنگ بی‌تفاوت باشد و در پاسخ به پيش‌نهاد بسيارى از اعضا و مهمانان کنگره، بحث در اين مورد به دستور کار کنگره افزوده شد.

تدارک کنگره
شوراى مرکزی‌ى نهم در نشست ۱۰ و ۱۱ تيرماه ۱۳۸۵ ضمن تنظيم دستور کار پيش‌نهادى به کنگره‌ى ‌دهم، در رابطه با تدارک مضمونی‌ى کنگره تصميم گرفته بود:
- وظيفه‌ى تدارك مضمونى ى "تنظيم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقيقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقيقات ضرور و عاجل در ساختار و شيوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى“ به کميسيون ۷ نفره‌ى منتخب شورا براى رسيدگى به مشکلات سازمان واگذار شود.
- براى سازمان‌دهی‌ى تدارك اسناد کنگره در رابطه با ديگر موارد دستور کار کنگره، يك کميسيون ۳ نفره توسط شورا انتخاب شود.
به اين ترتيب تصميم بر اين شد که از سوى شوراى مرکزى مستقيما اسناد در رابطه با ديگر موارد دستور کار کنگره تدوين نشوند و اين‌کاربرپايه‌ى داوطلبى توسط رفقا صورت گيرد. لازم به يادآورى است که گروه کار زنان، از ابتدا مسئوليت تدقيق سند "براى تامين حقوق زنان" را متقبل شده بود. شوراى نهم، در راستاى هم‌آهنگی‌ى بيش‌تر کار تدارک کنگره، در يک‌ماهه‌ى آخر با ادغام دو کميسيون با هم و افزودن چند رفيق کميسيون واحدى را تشکيل داد. اين کميسيون با تشکيل ۳ زيرکميسيون و هم‌آهنگ کردن کار آن‌ها با يک‌ديگر، گام‌هاى مثبتى در راستاى ارائه‌ى فرمول روى موارد اساسى به کنگره برداشت.

هيئت رئيسه‌ى شوراى مرکزى و کميسيون‌هاى نام‌برده با ياری‌ى گروه کار تشکيلات چندين نشست پالتاکی‌ى سودمند براى بحث و فحص رفقاى تشکيلات حول اسناد تدارک ديده شده براى کنگره ترتيب دادند. در راستاى کاهش کار کنگره، هيئت رئيسه‌ى شوراى مرکزى کوشيد بخش بزرگى از روند ارزيابى از کار ارگان‌هاى مرکزى، پيش از کنگره انجام گيرد. متاسفانه در اين زمينه توفيق چندانى حاصل نشد.


جريان كنگره
كنگره توسط هيئت رئيسه شوراى مركزى نهم با اداى احترام نسبت به تمامى جان‌باختگان و رهروان راه صلح، آزادى، دمکراسى و عدالت اجتماعى گشايش يافت. سپس، مطابق آئين‌نامه‌ى کنگره‌هاى سازمان، هيئت رئيسه سنى به جايگاه رياست كنگره دعوت و اداره‌ى کنگره، تا انتخاب هيئت رئيسه‌ى دائمى، به آن واگذار شد. هيئت رئيسه سنى، پس از خوش آمد گويى کار خود را با فراخواندن مسئول گروه کار تشکيلات آغاز نمود تا وى در مورد روند گردهم‌آئی‌ى اعضاى کنگره و اعتبارنامه آنان، تعداد اعضاى حاضر در صحن کنگره و تعداد اعضايى که از طريق اينترنت در کنگره و تصميم‌گيری‌ها مشارکت خواهند داشت و رسميت يافتن كنگره توضيح دهد. سپس با اعلام رسميت کنگره، از اعضاى کنگره خواسته شد تا براى عضويت هيئت رئيسه دائمى كنگره اعلام نامزدى کنند. شش نفر از اعضاى کنگره کانديداتورى خود را اعلام کردند.
در روند تدارک کنگره، يکى از رفقاى سازمان، در پاسخ به درخواست هيئت رئيسه‌ى شوراى مرکزی‌ى نهم، براى تسهيل انتخابات کنگره، برنامه‌اى رايانه‌اى نوشته بود. با بکارگيری‌ى رای‌گيری‌ى رايانه‌اى، هيئت رئيسه دائمى كنگره انتخاب شد و اداره‌ى کنگره را بدست گرفت.
هيئت رئيسه دائمى كنگره، پس از آغاز بکار، برپايه‌ى برنامه‌ريزی‌ى پيش‌بينی‌شده، روند تصويب دستور كار كنگره را پيش‌برد. سپس بحثى را با هدف انتخاب کميسيون‌هاى کنگره آغاز کرد و با انتخاب ۳ کميسيون کنگره – کميسيون زنان، کميسيون سياسى و کميسيون موارد اساس‌نامه‌اى – آن را پايان داد.
اين چهارمين کنگره‌ى سازمان بود که بحث‌هاى آن از طريق اتاق اينترنتى سازمان پخش می‌شد. هر چند که اين تماس عمدتن يک‌طرفه بود و دوستان اتاق اينترنتى عمدتا شنونده بودند، اما اعضاى کنگره توانستند در دقايقى شنونده نظرات حضار در فضاى مجازى اينترنتى باشند.

کنگره ((بهمن))
کنگره‌ى دهم سازمان در سى و ششمين سال‌روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، روز بنيان‌گذارى جنبش فدائيان خلق ايران، روزى که در قلب‌هاى پراحساس انسان‌هائى که خود را جزئى از جنبش فدائى و جنبش فدائى را جزئى از زندگی‌ى خود می‌دانند، احساس دوگانه‌ى از حسرت و شادمانى برمی‌انگيزد، گشايش و در بيست‌و‌هشتمين سال‌روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، روز بهم پيوستن غريو "موتور کوچک" با غرش بهمن‌وار "موتور بزرگ"، روز پيوستن جوی‌بار پويا و خونين فدائيان با درياى مردم بپاخاسته‌ى ايران عليه بيداد سياسى واجتماعى، پايان يافت و هم از اين‌رو نام "بهمن" را براى خود برگزيد.
شام‌گاه ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ با حضور تعداد زيادى از فدائيان خلق و مهمانانى از احزاب، سازمان‌ها و شخصيت‌هاى سياسى، جشن خودمانى و گرمى برپا شد. بيان خاطرات آميخته يا غم‌ها و غرورها از فدائيان جان‌باخته، همراه با نغمه‌هاى روح‌نواز ترانه‌ها و ترانه‌سرودهائى که گاه‌گاه جارى می‌شدند، صفاى خاصى را بر جمع حاکم کرده بود. در لابلاى خاطرات و جابجاى صحبت‌ها، نکوهش اشتباهاتى که ساليان درازى بين فدائيان جدائى انداخت موج می‌زد و اميد شادی‌آفرينى را در دل‌ها بر می‌انگيخت که نشان از عظمت نيروى جبران اشتباه گذشته و بيدارى در مقابل تکرار آن اشتباهات در آينده را داشت.

ميهمانان کنگره
بنا به روالى که از کنگره پنجم سازمان به بعد معمول است، در اين كنگره نيز هيئت‌ها و نمايندگانى از سازمان‌ها و احزاب سياسى و تعدادى از شخصيت‌ها و فعالان سياسى کشورمان به عنوان ميهمان حضور داشتند. اين دومين کنگره بود که از طريق کميته مرکزى سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران از کليه اعضاى اين سازمان دعوت شده بود که در کنگره شرکت کنند و حضور تعداد قابل توجهى از اين رفقا، پاسخ رفيقانه‌اى بود که گرماى خاصى به کنگره بخشيده بود. از ميان ياران همواره همراه سازمان نيزهمچون کنگره‌هاى گذشته، عده‌اى از كادرها و اعضاى پيشين و نيز دوستداران سازمان ميهمان كنگره بودند.
هيئت‌ها يا نمايندگانى از سازمان‌ها، احزاب و جريان‌هاى سياسى ذيل در كنگره حضور داشتند: اتحاد جمهوری‌خواهان ايران، جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک، حزب توده ايران، حزب دمكرات كردستان ايران، حزب دموكراتيك مردم ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان انقلابى زحمتكشان كردستان ايران (كومه‌له) و سازمان جمهوری‌خواهان ملى ايران. علاوه بر تشکل‌هاى يادشده، حزب ملت ايران، خانم کلوديا روت دبيراول حزب سبزهاى آلمان، حزب احياى کمونيستى ايتاليا و حزب کمونيست‌هاى ايتاليا، از طريق ارسال پيام همراهى خود را نشان دادند.
در کنگره‌هاى سازمان براى شرکت در بحث‌ها و اظهار نظرها، تفاوتى بين اعضاى کنگره و ديگر شرکت کنندگان وجود ندارد و همه با حقوق برابر در آن‌ها شرکت می‌کنند. در کنگره‌ى دهم نيز اين امر مانند هميشه جارى بود.

بررسى عمل‌كرد ارگانهاى مركزى
بررسى عملكرد "شوراى مرکزى“، "هيئت سياسى- اجرايى“ و "هيئت رسيدگى به شکايات و داورى“ در اين کنگره نيز همچون تمام کنگره‌هاى پيشين، از اهم وظايف کنگره تلقى می‌شد. طبق معمول گزارش عملكرد ارگان‌ها در پوشه كنگره در اختيار همه‌ى حاضران قرار گرفته بود. كار بررسى عملكرد ارگان‌ها شامل پرسش از مسئولان و پاسخ ايشان، اظهار نظر عمومى كنگره پيرامون آن و سرانجام پاسخگويى نهايى مسئولان بود.

اعضاى کنگره در اين بخش از دستور به پرسش و اظهار نطر در مورد حادترين لحظات سياسى در فاصله دو کنگره، جهات مثبت و نيز کم و کاستى هاى فعاليت ادگان هاى سازمان در اين موارد پرداختند. موضوعات زير از زمره موضوعاتى بودند که بيشترين توجه و تاکيد اعضاى کنگره را به خود جلب کرده بودند:
- موضع متخذه نسبت به انتخابات شوراها،
- بحران پرونده اتمى جمهورى اسلامى،
- مناسبات با ديگر نيروهاى سياسى اپوزيسيون،
- مساله کيفيت حضور سياسى سازمان در داخل کشور،
- نحوه برخورد به "کنفرانس برلين – سپتامبر ۲۰۰۵".

قطعنامه‌ى سياسى
همانگونه که انتظار می‌رفت در عرصه‌ى سياسى دو موضوع مهم در دستور کار کنگره بود:
- سياست اتحادهاى سازمان،
- مسائل مربوط به بحران هسته‌اى در سياست خارجى

در رابطه با سياست اتحادهاى سازمان، کميسيون سياسی‌ى کنگره پيش‌نهادهائى را که پيش‌تر روى آن‌ها کار شده بود مورد بررسى قرار داد و برپايه‌ى مذاکره با پيش‌نهاددهندگان، در راستاى نزد يک کردن پيش‌نهادها بهم و کاستن از تعدد آن‌ها حرکت کرد. کميسيون موفق شد در مورد اتحاد نيروهاى جمهوری‌خواه به يک فرمول واحد برسد اما در مورد مناسبات با ساير نيروها
۵ فرمول به کنگره عرضه کرد. فرمول واحد کميسيون مورد بررسی‌ى کنگره قرار گرفت و با احراز بيش از ۸۸ درصد راى مثبت بشرح زير تصويب شد. و اين يکى از مصوبات بسيار موفق سازمان در عرصه‌ى مسائل سياسى می‌باشد.
"اتحاد نيروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات و سکولار
سياست ما نزديکى نيروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات و سکولار، و اتحاد وسيع اين نيروها با هدف تقويت نقش آن‌ها بعنوان بديل جمهورى اسلامى است. ما بر هم‌پيوندى بين نيروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات و سکولار داخل و خارج کشور و تشکيل جبهه جمهوری‌خواهى از سازمان‌ها، احزاب و فعالين سياسى، جايگاه مقدم قائليم."

۵ فرمول ارائه شده در رابطه با مناسبات با ساير نيروها عبارت بودند از:
- بهروز خليق: ما در مبارزه براى آزادی‌هاى سياسى و حقوق بر گفتگو و همکاری‌هاى موردى با نيروهاى مخالف استبداد تاکيد داريم.
- سياوش بهلولى: همکارى با تمامى احزاب، سازمان‌ها و شخصيت‌هاى سياسى دمکرات براى مواردى هم‌چون آزادى زندانيان سياسى، رفع تبعيض جنسى و دفاع از صلح.
- على پورنقوى: در دوره پيش‌رو، سياست سازمان منحصرا متوجه تقويت نيروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات، سکولار و مسالمت‌خواه خواهد بود.
- فرخ نگهدار: - تلاش در راه تفاهم، نزديکى و همکارى تمام نيروهاى طرفدار اصلاحات دمکراتيک در حيات کشور،
- گفتگوى انتقادى با دمکراسی‌خواهان برکناری‌طلب و نوميد از اصلاحات دمکراتيک،
- مبارزه عليه گرايش‌هاى استبدادگرا و خشونت‌طلبانه در حکومت و اپوزيسيون.
- مجيد عبدالرحيم پور: سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، در شرايط کنونى همه شهروندان، نيروهاى فکرى و فرهنگى، سياسى و احزاب مدافع آزادی‌هاى سياسى و حقوق بشر و مخالف ارتجاع و استبداد سياسى حاکم را به تفاهم و نزديکى و همکارى حول آزادی‌هاى سياسى و حقوق بشر و مبارزه مسالمت‌آميز عليه ارتجاع و استبداد حاکم فرا می‌خواند.

هنگام بحث بر سر ۵ فرمول، کنگره با پذيرش اين پيش‌نهاد هيئت رئيسه، که فرمول پيش‌نهادی‌ى على پورنقوى آلترناتيو هر چهار پيش‌نهاد ديگر است، نخست آن‌را مورد بحث و تصميم‌گيرى قرار داد. فرمول نام‌برده، يعنى، "در دوره پيش‌رو، سياست سازمان منحصرا متوجه تقويت نيروهاى جمهوری‌خواه، دمکرات، سکولار و مسالمت‌خواه خواهد بود." بتصويب رسيد. پس از تصويب آن، پيش‌نهاددهندگان ديگر از به راى گذاشتن پيش‌نهادهاى خود در کنگره صرف‌نظر کردند.

سومين موضوعى که در رابطه با اتحادها مورد بحث و تصميم‌گيرى قرار گرفت، موضوع اتحاد چپ بود. در اين مورد فرمول زير به کنگره ارائه شد و بتصويب رسيد: "ما براى شکل‌گيرى يک حزب فراگير، چپ دمکرات و مدرن جهت پيش‌برد جنبش دمکراتيک و مشارکت در سامان‌دهى آينده جامعه برپايه دمکراسى و عدالت اجتماعى تلاش می‌کنيم."


در مورد مسائل مربوط به بحران هسته‌اى در سياست خارجى، کميسيون سياسی‌ى کنگره، پيش‌نهاد واحدى را ارائه کرد. کنگره آن را بعنوان پايه با راى تمايل بالا به شوراى مرکزى ارجاع کرد تا بررسى و تکميل شده و انتشار بيابد. تا زمان تنظيم گزارش، روند بررسى و تکميل متن توسط شوراى مرکزى طى شد و متن اصلاح شده‌ى زير براى انتشار آماده گشت:


"قطعنامه درباره بحران هسته اى وواکنش جامعه بين المللى
۱- تداوم غنى سازى اورانيوم توسط جمهورى اسلامى به تحريم ايران توسط شوراى امنيت سازمان ملل منجر شده است. اجراى تحريم گسترده ايران پى آمدهاى سنگين و جبران ناپذيرى براى کشور ما خواهد داشت. جمهورى اسلامى ايران براى جلب اعتماد بين المللى بايد روند غنى سازى اورانيوم را متوقف کند و به خواست شوراى امنيت پاسخ مثبت دهد.
۲- ما با تصريح بر حق ايران براى برخوردارى از فن آورى هسته اى براى مقاصد صلح آميز، خواستار تامين شفافيت در برنامه هاى هسته اى ايران از طريق نظارت کامل و پيگيرى آژانس بين المللى انرژى هسته اى هستيم.
۳- کاهش تنش در مناسبات جمهورى اسلامى با جامعه جهانى و حل و فصل مسالمت‌آميز بحران هسته‌اى نه تنها در ميان مردم ايران بلکه در ميان مردم آمريکا نيز از حمايت گسترده برخوردار است. اما دولت کنونى ايالات متحده آمريکا و نومحافظه‌کاران پرنفوذ در آن در برخورد با بحران منطقه و بحران هسته‌اى ايران نمی‌خواهند از گزينه نظامى چشم‌پوشى کنند. آنان در برخورد با ايران با استراتژى دوگانه ديپلماسى و جنگ اهداف سلطه‌طلبانه خود را پيگيرى می‌کنند. پذيرش يا عدم پذيرش تعليق غنی‌سازى اورانيوم توسط جمهورى اسلامى، می‌تواند اين استراتژى را تضعيف و خنثى و يا تقويت کند. جمهورى اسلامى ايران تاکنون عليرغم هشدارهاى مکرر نيروهاى صلح دوست و ميهن دوست سياستى را پيش برده است که زمينه ساز اقدامات جنگ افروزان در دولت بوش و به زيان مردم ايران بوده است.
۴- ما مخالف اقدام نظامى عليه ايران و اعمال هر گونه تحريم اقتصادى هستيم که عواقب و عوارض آن متوجه مردم کشورمان باشد. مخالفت ما با تحريم و سياست آمريکا عليه ايران از موضع مخالفت با جمهورى اسلامى و از جايگاه آلترناتيو آن مى باشد.
۵- ما باهرگونه بنيادگرايى وهمچنين با هژمونى طلبى جمهورى اسلامى در منطقه مخالف هستيم.
۶- ما ضمن طرفدارى از اعمال فشار بين المللى به جمهورى اسلامى اعلام مى داريم که تنها از آن نوع کارزار جهانى عليه جمهورى اسلامى استقبال مى کنيم که در راستاى تامين و گسترش حقوق بشر ايران موثر بيفتد. ما از تمامى نهادهاى بين المللى و همه دول مى خواهيم که رعايت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنايى پايدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
۷- ما همه نهادهاى بين المللى و دول را به حمايت از مبارزات مردم ما براى استقرار دموکراسى در ايران فرا مى خوانيم.
۸- ما با هرگونه اقدامى که از سطح حمايت سياسى فراتر برود و خصلت آلترناتيو سازى از سوى دولت هاى خارجى به خود بگيرد، مخالفيم."

موارد اساس‌نامه‌اى

شوراى مرکزى تهم، از يک سال پيش از برگزاری‌ى کنگره دهم، يک کميسيون ۷ نفره براى بررسی‌ى مشکلات و موارد اختلاف در سازمان و ارائه‌ى راه حل آن‌ها، از جمله استنتاج موارد اساس‌نامه‌اى لازم براى تدقيق اسناد مربوطه، برگزيده بود. برپايه‌ى همين سابقه‌ى کار و درک ضرورت آن، "تنظيم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقيقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقيقات ضرور و عاجل در ساختار و شيوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى“ بمثابه يک بند از دستور کار به کنگره‌ى ‌دهم پيش‌نهادشد و وظيفه ى تدارك مضمونى ى آن به همان کميسيون ۷ نفره واگذار شد.

کميسيون موارد اساس‌نامه‌ای‌ى کنگره، برپايه‌ى کار يک‌ساله‌ى نام‌برده، مواردى را براى تصميم‌گيرى به کنگره ارائه کرد. در برخى موارد فرمول‌هاى آلترناتيو در مقابل مصوبه کميسيون وجود داشت که مطابق معمول به کنگره ارائه شد. تمام موارد پيش‌نهادی‌ى کميسيون مورد تصويب کنگره قرار گرفت جز يک مورد که کنگره تصويب و اجراى آن را طبق قرار به شوراى مرکزی‌‌ى منتخب خود واگذار کرد. يادآورى اين نکته ضرورى است که مصوبات اساس‌نامه‌اى نياز به بيش از ۶۰ درصد راى موافق دارند. مصوبات موارد اساس‌نامه‌ای‌ى کنگره دهم بصورت خلاصه عبارتند از:
- شوراى مرکزى سازمان مسئول پی‌گيرى اجراى تصميمات "نهاد داورى (هيئت رسيدگى به شکايات و داورى)" است
- تدقيق و تکميل حقوق اعضاى سازمان
- تدقيق و تکميل وظايف اعضاى سازمان
- تاکيد مجدد بر اين‌که شرط عضويت در شوراى مرکزى پذيرش مسئوليت در سازمان است
- تاکيد مجدد برشيوه‌ى نسبى ساده در انتخاب اعضاى شورا و نسبت انتخاب ۱۲ نفر از ۱۹ نفر
- قرار: کنگره به شوراى مرکزى وظيفه می‌دهد قرار مصوب کميسيون موارد اساس‌نامه‌اى در مورد "نقص موازين سازمانى“ را، پس از رسيدگى به پيش‌نهادهاى اعضاى کنگره، تصويب و به اجرا گذارد.

براى تامين حقوق زنان
سند «براى تامين حقوق زنان» مصوب کنگره پنجم، يک‌بار توسط گروه کار زنان سازمان تدقيق و به کنگره‌ى نهم ارائه شده و آن کنگره در مورد تمام پيش‌نهادهاى ارائه شده تصميم‌گيرى کرده بود. پويائی و گسترش جنبش زنان کشورمان تدقيق مجدد سند را ايجاب می‌کرد و هم از اين‌رو سند فوق دوباره توسط گروه کار زنان سازمان تدقيق و به کنگره‌ى دهم ارائه شد. کميسيون زنان کنگره روى آن مجددا کار کرد و سند را براى تصميم‌گيرى به صحن اصلی‌ى کنگره آورد. پس از تصميم‌گيرى روى چند پيش‌نهاد در متن سند، کليت آن به راى گذاشته شد و با احراز ۷ / ۸۹ درصد آراء کنگره بتصويب رسيد و هم‌راه گزارش کنگره انتشار می‌يابد.

کميسيون زنان کنگره علاوه بر آن پيامى را خطاب به زنان کشور تدوين و به کنگره ارائه کرد که متن آن در رسانه‌ها انتشار يافته است.

در رابطه با اسناد پايه‌اى:
همان‌گونه که در بالا گفته شد، کنگره با درک ضرورت اکيد تکميل اسناد پايه‌اى سازمان در زمينه‌ى موضوعات ديدگاهى، برنامه‌اى و اساس‌نامه‌اى و با در نظر گرفتن اسناد زياد پيش‌نهادى به همين کنگره، تصميم گرفت پس از يک دور بحث در اين مورد، يک کميسيون اسناد پايه‌اى در راستاى کار روى اين موضوعات تشکيل دهد و نتيجه‌ى کار کميسيون به کنگره‌ى ۱۱ ارائه شود

پس از بررسی‌ى نظرات متفاوت تصميم گرفته شد يک کميسيون ۷ نفره توسط کنگره انتخاب شود، شيوه‌ى انتخاب نسبى باشد و هر عضو کنگره بتواند به ۴ نفر از ۷ نفر راى بدهد. کميسيون منتخب کنگره اسناد با حقوق سند مبنا ارائه مى دهد. انتخاب کميسيون از بين ۱۱ کانديدا صورت گرفت و ۷ عضو کميسيون انتخاب شدند.

بزرگداشت قربانيان هولوکاست و ديگر قربانيان فاشيسم و نازيسم:
قرارى از طرف شرکت‌کنندگان در کنگره در بزرگداشت قربانيان هولوکاست و ديگر قربانيان فاشيسم و نازيسم ارائه شد. يک خانم جوان ۱۷ ساله‌ى شرکت کننده در کنگره، در رابطه با توجه به همه‌ى جوانب آثار جنايت فاشيسم و نازيسم صحبت کرد. پس از صحبت‌هاى وى قرار براى تکميل به پيش‌نهاددهندگان رجعت داده شد و پس از اصلاح مجددا براى تصميم‌گيرى به صحن کنگره آمد و با کف زدن کنگره به تصويب رسيد.

"شرکت کنندگان در دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به قربانيان هولوکاست و همه قربانيان فاشيسم اداى احترام می‌کنند و انزجار خود را نسبت به سياست‌هاى جمهورى اسلامى در انکار هولوکاست و راى منفى به قطعنامه محکوميت نفی‌کنندگان هواوکاست در سازمان ملل ابراز می‌دارند. کنگره به نماينده اى از کنگره ماموريت مى دهد که در پايان کنگره با حاضر شدن در محل يادبود اين قربانيان هولوکاست در برلين و اهداى گل نشان‌گر اين احترام شرکت‌کنندگان باشد.
کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)"

قرارها
علاوه بر مواردى که در مورد آن‌ها تصميم‌گيرى شد، دو قرار ديگر به کنگره ارائه شده بود که بدليل عدم وجود فرصت براى تصميم‌گيرى در مورد آن‌ها به شوراى مرکزى واگزار شدند.

انتخاب ارگان‌هاى مرکزى:
انتخاب سه ارگان "شوراى مرکزى“، "هيئت رسيدگى به شکايات و داورى“ و کميسيون اسناد پايه‌اى“ آخرين موضوع دستورکنگره بود. در مورد هر سه ارگان شيوه‌ى انتخاب روشن بود و براى نخستين بار در کنگره‌هاى سازمان رای‌گيرى بصورت رايانه‌اى برگزار می‌شد. از بين کانديداهاى ثبت نام کرده، ۱۹ رفيق عضو شوراى مرکزى، ۳ رفيق عضو هيئت رسيدگى به شکايات و داورى و ۷ رفيق عضو کميسيون اسناد پايه‌اى انتخاب شدند. قابل توجه است که ۵ تن از ۱۹ رفيق عضو شوراى مرکزى، براى نخستين بار به عضويت اين ارگان انتخاب شده‌اند.

به اين ترتيب دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سياست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکيد کنگره بر کار متحد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راه بهروزى مردم ايران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است. کنگره بهمن در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۵ به کار خود خاتمه داد و اعضا و مهمانان آن، نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد می‌کند و اميدوار به اين که پيش‌گيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

شوراى مرکزى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۲ اسفندماه ۱۳۸۵
برابر با
۳ مارس ۲۰۰۷