برای تامين حقوق زنان


سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راستای مبارزه در راه تامين کامل حقوق زنان کشور موارد زير را راهنمای عمل خود قرار می دهد:
١- در قوانين ايران باید اصل برابر حقوقی زنان و مردان در همه ی عرصه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان اصلی تغيير ناپذير گنجانده شود. شرط لازم آن جدايی تمامی قوانين از اصول و احکام مذهبی است و همه ی قوانين و مقرراتی که آشکار و یا در محتوای خود مغاير با اين اصل یعنی برابر حقوقی کامل زن و مرد هستند، بايد لغو شوند.
٢- در عرصه ی سياسی زنان حق دارند بدون هر نوع تبعيض برای احراز مقام های عالی حکومتی با مردان رقابت کنند. هر گونه منع قانونی در اين زمينه بايد لغو شود.
٣- ما خواهان برابر حقوقی کامل زنان و مردان در کسب مشاغل هستيم. اصل دستمزد برابر برای کار برابر در قوانین کار کشور بايد تصريح گردد و هر گونه تبعيض در استخدام، ارتقاء شغل و استفاده از حقوق کار مانند مرخصی، بازنشستگی، بیمه ی بيکاری و از کار افتادگی بايد ممنوع شود.
٤- حق برابر زنان و مردان در استفاده از کليه امکانات آموزشی، ورزشی، فرهنگی و هنری بايد تضمين گردد. ما مخالف هر گونه جدائی جنسی اجباری در اين عرصه ها هستيم. آموزش دختران و پسران بايد تا سن ١٦ سالگی اجباری گردد.
٥- انتخاب آزادانه لباس و پوشش از حقوق اوليه انسانی است و قانون بايد آن را تضمين کند.
٦- آزادی و برابری کامل حقوق زن و مرد در امر ازدواج و طلاق بايد تامين شود. حق زن برای سرپرستی فرزند بايد به رسميت شناخته شود. قانون بايد در هنگام طلاق اصل تقسيم مساوی ماحصل مادی زندگی مشترک را تضمين کند.
٧- چند همسری چه در شکل رسمی ازدواج و چه در شکل صيغه بايد ممنوع شود. سن قانونی ازدواج ١٨ سال اعلام شود.
٨- ما خواهان آن هستيم که برای زنان کم درآمد امکانات بهداشتی رايگان در زمان بارداری تامين شود.
٩- قانون بايد حق تصميم گيری درباره ی جلوگيری از بارداری و سقط جنين را برای زنان محفوظ دارد و دولت را موظف به حمایت از آن کند.
١٠- قانون بايد با هر گونه اعمال خشونت عليه زنان از جانب مردان مقابله کند. تجاوز و سوءاستفاده ی جنسی تحت هر عنوان از جمله ازدواج با دختران خردسال تحت پی گرد قانونی قرار گيرد. هر قانونی از جمله قانون تمکين که ايذاء روحی و جسمی زن از طرف شوهر را امکان پذير می سازد، بايد لغو گردد. برای دفاع از زنانی که قربانی حشونت و تجاوز جنسی قرار می گيرند، بايد با تمهيدات قانونی و ايجاد خانه های امن از آنان حمايت به عمل آید.
١١- ارتقاء فرهنگ یکی از راه های مبارزه با تبعض جنسی و در راستای تحقق برابری جنسی است. همه ی نهادهای اجتماعی که به نحوی در اين مبارزه می توانند موثر واقع شوند بايد در ترويج انديشه برابری زن و مرد بکوشند.
١٢- ما از جنبش های فمینیستی و مستقل زنان که در جهت کسب آزادی و برابری برای زنان تلاش می کنند حمايت می کنيم. ما گسترش و تحکيم تشکل های مستقل زنان را به سود تامين حقوق زنان و گسترش دموکراسی می دانيم.
١٣- ما خواهان الحاق بدون قید و شرط ایران به کنوانسیون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجرای مفاد قطعنامه ۱٠٤ /٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤(اعلاميه منع خشونت عليه زنان) هستیم.