در جریان کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"، کنگره امکان بررسی جامع سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است" را نیافت. به جهت اهمیت موضوع فرآیند جهانی شدن کنگره ضمن تاکید لزوم کار در این زمینه، به ارائه یک قرار بسنده کرد. به موجب این قرار: - کنگره با تائید راستای سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است، نگرش‌ها، پرنسیپ‌ها و سمت‌گیری‌های ما" از شورای مرکزی منتخب خود خواست تا کار روی سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها و برنامه را ادامه داده و نتایج آن را حسب ضرور به کنگره آتی ارائه دهد.- این قرار با اکثریت آرای کنگره به تصویب رسید.


فرآيند جهانی شدن (گلوباليزاسيون)
جهانی ديگر ممکن است
نگرش‌ها، پرنسيپ‌ها و سمتگيری‌های ما

نگرش‌ها

ـ جهانی شدن امری برآمده از تاريخ، فرآيندی ريشه‌دار و فراگردی وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه‌های مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مرزهای ملی را در می‌نوردد و بعنوان واقعيتی انکارناپذير در حال تکوين و تکامل است. نفی فرآيند جهانی شدن و دوری گزينی از آن در جهان امروز، امری ناممکن و نابخردانه است. اما پذيرش فرآيند جهانی شدن بعنوان يک واقعيت انکارناپذير، بمعنای قبول گزينه نئوليبراليسم نيست. در گزينه نئوليبراليسم، شکاف بين برندگان و بازندگان آن عميق‌تر می‌شود و جهان چهارم از دل سياه چاله‌های متعدد حذف اجتماعی در سراسر جهان پديدار می‌گردد. ـ جهانی شدن فرآيندی است متناقض، بسيار پيچيده و دارای چهره روشن و تاريک. در فرآيند جهانی شدن:
از يکسو بر ميزان توليد مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای يک پی‌ريزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتيک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی ديگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، قطبی شدن، حذف اجتماعی و تخريب محيط‌زيست گسترش و تعميق می‌يابد و استثمار کارگران شدت پيدا ميکند.
در فرآيند جهانی از يک‌سو جهان سنتی به چالش طلبيده می‌شود تا از سنت‌های ديرپای غيرعقلانی و ضد توسعه دست بردارد و از سوی ديگر در واکنش به جهانی شدن پويش بنيادگرائی تشديد می‌گردد.
ـ در برخورد با فرآيند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را بمثابه دستآوردهای گران‌بار بشريت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاريک آن مبارزه نمود. هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن فراهم می‌آورد بسود تحقق آرمان‌ها، ارزش‌ها و توسعه کشور بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشيد.
ـ فرآيند جهانی شدن امری است سامان‌پذير. سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار بعنوان تنها سامان‌دهنده روندها، چهره جهان را تاريک‌تر کرده و بر ابعاد فقر، نابرابری، حذف اجتماعی، قطبی شدن، تخريب محيط زيست و استثمار نيروی کار خواهد افزود. ما طرفدار ارتقای نهادهای موجود بين‌المللی تا حصول به اقتداری جهانی بمثابه اهرم سامان‌دهنده فرآيند جهانی هستيم.
ـ بنظر ما فرآيند جهانی شدن می‌تواند دمکراتيک‌تر و عادلانه‌تر اداره، تنظيم و صورت‌بندی شود. ما در فرآيند جهانی شدن بر دمکراتيزه کردن نهادهای بين‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غيردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزيع و تسطيح عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات اعتقاد داريم.
ـ ما بر شکل‌گيری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصمیمات اقتصادی و شغلی و تولیدی، سیاسی و اجتماعی بطوری فعالانه و آزادانه در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند، تاکيد داريم.
ـ فرآيند جهانی شدن فرصت‌ها و امکاناتی را برای توسعه کشورها فراهم می‌کند. شايسته است که با برنامه‌ای سنجيده برای بهره‌گيری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های فرآيند جهانی شدن حرکت کرد. تأخير در اين زمينه، کشور ما را به ورطه کشورهای عقب مانده سوق خواهد داد.
ـ ما مخالف يک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش دولت آمريکا برای نشاندن خود بعنوان دولت جهانی هستيم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنيم.

پرنسيپ‌های ما در برخورد با فرآيند جهانی شدن

حقوق بشر، حاکميت قانون، دمکراسی مشارکتی، عدالت اجتماعی و برابری، کارائی اقتصادی، توسعه پايدار و انسانی، حفظ محيط زيست، برابری همه جهان‌وندان، ميثاق‌های جهانی، صلح و همبستگی فراملی.
ما بمثابه جريان چپ دمکراتيک در فرآيند جهانی شدن بر ارزش‌های دمکراتيک و سوسياليستی تاکيد داريم.

اهداف و سمتگيری‌ها

ـ ارتقای حاکميت قانون به سطح بين‌المللی. شفافيت و کنترل‌پذيری در حاکميت جهانی. تأمين حاکميت مردم از طريق آرايش حاکميتی چندلايه از سطح محلی تا جهانی، دمکراتيزه کردن امر حاکميت از طريق دمکراتيک کردن دولت‌ها و ارتقای نقش نهادهای فراملی، سازمان‌های غيردولتی و جنبش‌های اجتماعی. تشکيل و تقويت شبکه‌های سازمان‌های غيردولتی.
ـ تغيير دمکراتيک ساختار سازمان ملل متحد در جهت ارتقای نقش تک تک اعضای آن، تشکيل شورای امنيت انتخابی، تأسيس شورای امنيت انسانی (برای همآهنگ کردن سياست‌های توسعه انسانی)، اجلاس جامعه مدنی جهانی، نظام‌های تقويت کننده پاسخ‌گوئی جهانی. تشکيل و تقويت نيروهای دائمی حافظ صلح و نيروهای ضربتی انسان‌دوستانه. تقويت کنترل تسليحات و نظارت بر آن، مبارزه قاطع با تروريسم، جنايات سازمان‌يافته و شبکه‌های قاچاق و پايان دادن به جنگ عليه کشورها، اقوام، نژادها و نسل‌کشی‌ها.
ـ ارتقای حقوق بشر به سطح امنيت، تقويت نهادهای حقوق بشر و اعمال فشار و مداخله نهادهای بين‌المللی در کار حکومت‌ها برای رعايت حقوق بشر.
ـ لغو بدهی کشورهای فقير، اجرای تعهدات و سياست‌های مربوط به کاهش فقر جهانی و توقف برنامه تطابق ساختاری نئولیبرالی. ايجاد ابزارهای جديد سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌ها ( بهداشت، آموزش، رفاه و ...)
ـ تدوين قوانين و مقررات اجباری برای رفتار شرکت‌های فراملی، مکانيسم مالياتی جهانی از جمله وضع ماليات بر مبادلات و نقل و انتقال پولی در بورس جهاني و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بيماري ايدز، بيسوادی، حفظ محيط زيست و كمك به کشورهای در حال توسعه.
ـ تدبير مکانيسم‌های مشوق و الزام‌آور بصورت مقررات بين‌المللی برای پيوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعاليت‌های اقتصادی و تجاری با محيط زيست و سوق دادن آنها در مجرای استانداردهای اجتماعی، رفاهی و محيط زيستی.
ـ رفع تبعيض جنسيتی و تأمين برابری کامل حقوق زن و مرد.
ـ همکاری‌های صنفی ـ سنديکائی فرامليتی، تحکيم جمع‌گرائی و همبستگی جهانی.
جهانی دیگر ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم زندگی مشترک جهانی دیگری را سازمان‌دهی نمائیم.