਀㰀栀琀洀氀㸀 ਀㰀洀攀琀愀 䠀吀吀倀ⴀ䔀焀甀椀瘀㴀∀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ琀礀瀀攀∀䌀伀一吀䔀一吀㴀∀琀攀砀琀⼀栀琀洀氀㬀挀栀愀爀猀攀琀㴀甀琀昀ⴀ㠀∀㸀 ਀㰀⼀栀攀愀搀㸀 ਀㰀搀椀瘀 搀椀爀㴀爀琀氀㸀
਀㰀戀爀㸀

਀ ਀㰀搀椀瘀 搀椀爀㴀爀琀氀 爀椀最栀琀洀愀爀最椀渀㴀∀㈀㔀∀㸀 ਀㰀戀㸀 پیام ها به کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 "کنگره با خاوران"਀㰀⼀戀㸀㰀戀爀㸀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀搀椀瘀 搀椀爀㴀爀琀氀㸀 ਀㰀戀爀㸀 اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀瀀愀礀愀洀愀稀㈀∀㸀 Ⰰ⠆䜆䜆 䔀⨆ⴆ⼆ ⠀䐆䠆蘆㌆⨆✆䘆 ✀찆ㄆ✆䘆㰆⼀愀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀  حزب توده ايران

਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀瀀愀礀愀洀愀稀㐀∀㸀ⴀ㈆⠆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆ ✀찆ㄆ✆䘆㰆⼀愀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 حزب دمكرات كردستان ايران

਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀瀀愀礀愀洀愀稀㘀∀㸀ⴀ㈆⠆ ㌀⠆㈆䜆✆찆 䄀ㄆ✆䘆㌆䜆㰆⼀愀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 حزب کمونیست اسپانیا

਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀瀀愀礀愀洀愀稀㠀∀㸀ⴀ㈆⠆ 䌀䔆䠆䘆䨆㌆⨆ 䄀ㄆ✆䘆㌆䜆㰆⼀愀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 دفتر اروپایی حزب ملت ایران

਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀瀀愀礀愀洀愀稀㄀ ∀㸀㌀✆㈆䔆✆䘆 ✀⨆ⴆ✆⼆ 䄀⼆✆☆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆㰆⼀愀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 سازمان‌های جبهه ملی ایران (برون‌مرز)

਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀瀀愀礀愀洀愀稀㄀㈀∀㸀꤀✆䘆䠆䘆 ㈀䘆⼆✆䘆찆✆䘆 ㌀찆✆㌆찆 ✀찆ㄆ✆䘆 ጀ†䜀䐆䘆⼆㰆⼀愀㸀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران

਀ ਀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㄀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 پيام هيئت اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران ਀㰀戀爀㸀 ਀ ਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀

਀ ਀ ਀ دوستان گرامی، ਀㰀戀爀㸀 برگزاری کنگره نهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) را به شما تبريک می گوييم. کنگره نهم سازمان شما در ماه‌های پس از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری و با تغيير تعادل نيرو در درون قدرت همزمان گشته است. اکنون بنيادگرايان موفق گرديده‌اند که همه اهرم‌های قدرت را در کف گيرند. آنان موفق شده‌اند مجلس و دستگاه دولت را در اختيار گيرند و سرگرم سازماندهی پيشروی خود و تحت فشار قرار دادن جامعه و در صورت امکان عقب نشاندن مردم از مطالبات خود در عرصه‌های سياسی و اجتماعی هستند.਀㰀戀爀㸀 دوستان عزيز در چنين شرايطی نيروهای سياسی کشور ما با وظايف عاجلی مواجه اند. مقابله با بنيادگرايان حاکم، دفاع از جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی وظايف سنگينی را در برابر ما قرار می دهد.਀㰀戀爀㸀 شکست جنبش دوم خرداد شرايط نوينی را در جامعه شکل داده. جامعه ما نيازمند نيروهايی است که بتوانند چشم انداز‌های نوينی را در برابر مردم بگشايند و راه را برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های جامعه ما بگشايند. جمهوری خواهان ايران قادرند چنين چشم‌ اندازی را ترسيم کنند. تلاش برای ارائه يک بديل جمهوری خواه با چهره و سياستی متمايز از ديگر نيروهای اجتماعی، تلاش برای ارائه و گسترش گفتمان جمهوری خواهی، کوشش در جهت تقويت نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی و دموکراتيک وظيفه ای است که در برابر همه ما که برای حقوق بشر و دموکراسی می کوشيم، قرار گرفته است.਀㰀戀爀㸀 دوستان عزيز دست شما را بگرمی می فشاريم و اميدواريم کنگره شما در اين لحظات دشوار که کشور ما در برابر مخاطرات جدی قرار دارد بتواند تصميماتی راه گشا در عرصه‌های فوق، در اتحاد و شکل دهی بديل جمهوری خواه و در نزديکی و همگامی همه کسانيکه به فردای بهتری برای جامعه ما می انديشند اتخاذ نمايد.਀㰀戀爀㸀 ਀䜀䨆✆⨆ ✀Ⰶㄆ✆䨆찆 ✀⨆ⴆ✆⼆ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ⸀䠆✆䜆✆䘆 ✀䨆ㄆ✆䘆
਀戀㌆縆⨆✆䔆⠆ㄆ 戀怆怆攆 ਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㈀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 پيام جبهه متحد بلوچستان ایران ਀㰀戀爀㸀 ਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀㄀䄆䈆✆ 䠀 ⼀䠆㌆⨆✆䘆 䜀䔆ㄆ㈆䔆℆
਀Ⰰ⠆䜆䜆 䔀⨆ⴆ⼆ ⠀䐆䠆蘆㌆⨆✆䘆 ✀䨆ㄆ✆䘆 Ḁ䈠唀䘀ᰀ†㘀䔆䘆 ✀ㄆⰆ 꼀〆✆ㄆ찆 ⠀䜆 ㄀䠆䘆⼆ 䔀⠆✆ㄆ㈆✆⨆ ⨀✆ㄆ䨆⸆찆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䄀⼆✆☆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀✀꤆⬆ㄆ䨆⨆⤆ఀ ⠀ㄆ✆찆 ㌀✆⸆⨆䘆 ✀䨆ㄆ✆䘆찆 ∀㈆✆⼆ఆ ∀⠆✆⼆ 䠀 䄀⼆ㄆ ⼀✆䘆찆 ✀㈆ ⨀䔆✆䔆찆 㐀䜆⼆✆찆 ⼀✆䘆㐆䠆ㄆ䜆䔆ㄆ㈆䔆 䠀 ⠀䨆㐆䔆✆ㄆ⨆✆䘆ఆ 䘀䜆䔆䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 ㄀✆ 縀䨆㐆✆縆䨆㐆 ⨀⠆ㄆ䨆꤆ 꼀䄆⨆䜆ఆ ✀䔆䨆⼆䠆✆ㄆ䨆䔆 ⨀㔆䔆䨆䔆✆⨆ 䠀 ⨀䔆✆䔆찆 䔀㔆䠆⠆✆⨆ 䘀䜆䔆䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ⼀ㄆ ㄀✆䜆꼆㐆✆☆찆 ⠀䘆 ⠀㌆⨆ 䜀✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 ꤀䘆䠆䘆찆 Ⰰ䘆⠆㐆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ꤀䔆꤆ ꤀ㄆ⼆䜆ఆ 䄀㔆䐆 䘀䠆䨆䘆찆 ㄀✆ ⠀䠆䨆順䜆 ⼀ㄆ ✀䔆ㄆ ✀⨆ⴆ✆⼆ ⨀䔆✆䔆찆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀縆䠆㈆䨆㌆䨆䠆䘆 ㌀䨆✆㌆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䔀䨆㌆ㄆ ㌀✆㈆⼆⸆
਀㄀䄆䈆✆℆ ㌀✆㈆䔆✆䘆 㐀䔆✆ 䜀䔆䠆✆ㄆ䜆 䘀꼆✆䜆찆 䔀⬆⠆⨆ 䠀 㔀✆⼆䈆✆䘆䜆 ⼀ㄆㄆ䄆㤆 ㌀⨆䔆 䔀䐆찆 ⸀䐆䈆ఆ䜠✆찆 ⨀ⴆ⨆ ㌀⨆䔆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⼀✆㐆⨆ 䠀 䔀⼆✆䔆 ⼀ㄆ⨆㐆꤆䨆䐆✆⨆ 䠀䨆順䜆 ⸀䐆䈆ఆ䜠✆찆 ∀䘆ఆ ㌀✆㈆䔆✆䘆ఆ ㄀䄆㤆 蘀䘆䨆䘆 ㌀⨆䔆찆 ㄀✆ 䨀꤆찆 ✀㈆ 䠀㠆✆䨆䄆 ꤀✆ㄆ ㌀䨆✆㌆찆 ⸀䠆䨆㐆 ⼀ㄆ Ⰰ✆䔆㤆䜆 蘀䘆⼆ 䔀䐆䨆⨆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀✆⼆䜆 ✀㌆⨆⸆ Ⰰ⠆䜆䜆 䔀⨆ⴆ⼆ ⠀䐆䠆蘆㌆⨆✆䘆 ✀䨆ㄆ✆䘆ఆ 㘀䔆䘆 ✀ㄆⰆ 꼀㈆✆ㄆ찆 ✀㈆ ㌀✆㈆䔆✆䘆 㐀䔆✆ ⼀ㄆ 䔀䠆ㄆ⼆ 縀〆䨆ㄆ䄆⨆䘆 ⴀ䈆 ⨀㤆䨆䨆䘆 ㌀ㄆ䘆䠆㐆⨆ ⸀䐆䈆ఆ䜠✆  ⼀ㄆ ✀䨆ㄆ✆䘆찆 ∀㈆✆⼆ 䠀 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆䨆꤆ ✀䔆䨆⼆䠆✆ㄆ ✀㌆⨆ ⼀ㄆ ✀䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ✀㈆ 蘀꼆䠆䘆꼆찆 ✀䔆⼆✆⼆ 䠀 ꤀䔆꤆ఆ䜠✆찆 㤀䔆䐆찆ఆ ⸀✆㔆✆䬆 ⼀ㄆ ㄀✆㌆⨆✆찆 ✀⨆ⴆ✆⼆ 㤀䔆䐆ఆ䜠✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 ⠀䜆 㔀⼆䠆ㄆ 䈀ㄆ✆ㄆ䜆✆찆 䠀䨆順䜆ఆ✠찆 Ⰰ䜆⨆ ㄀㐆⼆ 䜀ㄆ蘆䜆 ⠀䨆㐆⨆ㄆ ✀䨆䘆 Ⰰ䘆⠆㐆ఆ䜠✆ ⠀縆ㄆ⼆✆㈆䘆⼆⸆

਀ نماينده جبهه متحد بلوچستان ايران "اروپا"਀㰀戀爀㸀 عزيز بلوچ دادياری਀㰀戀爀㸀 ٣٠ آگوست ٢٠٠٥ ਀㰀戀爀㸀 ਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㌀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 پيام کميته مرکزی حزب توده ايران਀㰀戀爀㸀 ਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀㄀䄆䈆✆찆 꼀ㄆ✆䔆찆
਀ کميته مرکزی حزب توده ايران، ضمن تبريک برگزاری نهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) درودهای گرم خود را به شما و همه رفقای فدائی تقديم می کند.਀㰀戀爀㸀 مبارزه در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم، آرمان ها و اهداف بزرگی هستند که ما را به يکديگر پيوند مي‌دهد. حزب توده ايران از همان نخستين سال‌های پايه‌گذاری جنبش فدائيان با وجود اختلافات نظری، با احساس مسئوليت به مبارزه شما توجه ويژه داشته و معتقد بوده و هست که اعتقادات ما در راه رهايی توده‌های محروم از زنجيرهای استبداد و استثمار اصول مشترک نيرومندی هستند که توده اي‌ها و فدائيان را در کنار هم و در يک سنگر قرار مي‌دهد. ما همچون شما معتقد بوده‌ايم و تاکيد داريم که اتحاد عمل نيروهای مترقی، ملی و آزادی‌خواه ميهن ما به ويژه اتحاد عمل در بين نيروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذير در راستای ايجاد يک جايگزين مردمی و دموکراتيک در مقابل رژيم ضد مردمی "ولايت فقيه" است.਀㰀戀爀㸀 ਀㄀䄆䈆✆찆 㤀㈆䨆㈆℆ 
਀䘀䜆䔆䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 㐀䔆✆ ⼀ㄆ 䔀䈆㜆㤆 ⴀ㌆✆㌆찆 ✀㈆ ⴀ䨆✆⨆ ㌀䨆✆㌆찆 䔀䨆䜆䘆 䠀 ⼀ㄆ 㐀ㄆ✆䨆㜆 䄀䠆䈆ఆ✠䐆㤆✆⼆䜆 ⴀ㌆✆㌆ ⼀✆⸆䐆찆 䠀 ⸀✆ㄆⰆ찆 ⠀ㄆ꼆㈆✆ㄆ 䔀䨆ఆ㐠䠆⼆ఆ ꤀䜆 䠀㠆✆䨆䄆 ⼀㐆䠆✆ㄆ찆 ㄀✆ ⼀ㄆ ⠀ㄆ✆⠆ㄆ 䜀䔆䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 䔀⨆ㄆ䈆찆 䠀 ∀㈆✆⼆䨆ఆ⸠䠆✆䜆 ⼀ㄆ ⨀⠆䨆䨆䘆 䠀 ⨀㔆ㄆ䨆ⴆ 䔀⠆ㄆ䔆ఆ⨠ㄆ䨆䘆 䔀㌆✆䨆䐆 縀䨆㐆 ㄀䠆찆 Ⰰ䘆⠆㐆 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀✆⼆䜆 ✀㌆⨆⸆
਀縀䨆ㄆ䠆㈆찆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀ㄆ⨆Ⰶ✆㤆찆 ⼀ㄆ ⠀⼆㌆⨆ 꼀ㄆ䄆⨆䘆 ꤀䘆⨆ㄆ䐆 䔀Ⰶ䐆㌆ 䠀 ⠀䜆 ⼀䘆⠆✆䐆 ∀䘆 㐀꤆㌆⨆ ꤀✆䘆⼆䨆⼆✆찆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀㔆䐆✆ⴆ 㜀䐆⠆ ⼀ㄆ 䘀䜆䔆䨆䘆 ✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ ㄀䨆✆㌆⨆ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 䠀 䨀꤆⼆㌆⨆ 㐀⼆䘆 ⴀ✆꤆䔆䨆⨆ ⼀ㄆ ꤀䘆⨆ㄆ䐆 ✀ㄆ꼆✆䘆ఆ䜠✆찆 䔀⸆⨆䐆䄆 䈀⼆ㄆ⨆ఆ 䠀㘆㤆䨆⨆ ⼀㐆䠆✆ㄆ찆 ㄀✆ ⠀ㄆ✆찆 Ⰰ䘆⠆㐆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䠀 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 縀䨆㐆ㄆ䠆 ꤀㐆䠆ㄆ ⠀䠆Ⰶ䠆⼆ ∀䠆ㄆ⼆䜆 ✀㌆⨆⸆ 䜀䔆✆䘆㜆䠆ㄆ ꤀䜆 䔀䨆ఆ⼠✆䘆䨆⼆ 䘀㠆ㄆ ⴀ㈆⠆ 䔀✆ ⼀ㄆ Ⰰㄆ䨆✆䘆 ✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ ⸀ㄆ⼆✆⼆ 愀挆栆搆 ✀䨆䘆 ⠀䠆⼆ ꤀䜆 ⠀✆䨆⼆ 䜀䔆䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ㄀✆ ⠀ㄆ✆찆 Ⰰ䐆䠆꼆䨆ㄆ찆 ✀㈆ 縀䨆ㄆ䠆㈆찆 ✀ㄆ⨆Ⰶ✆㤆 䠀 䨀꤆⼆㌆⨆ 㐀⼆䘆 ⴀ✆꤆䔆䨆⨆ ⠀㌆䨆Ⰶ ꤀ㄆ⼆⸆ 䔀✆ 㘀䔆䘆 ⨀✆꤆䨆⼆ ✀䨆䘆 䘀꤆⨆䜆 ꤀䜆 ✀㔆䠆䐆✆ ⼀ㄆ 蘀䜆✆ㄆ蘆䠆⠆ ㄀順䨆䔆 䠀䐆✆䨆⨆ 䄀䈆䨆䜆 䠀 ✀⼆✆䔆䜆 ⴀ✆꤆䔆䨆⨆ ✀㌆⨆⠆⼆✆⼆ 䘀䔆찆 ⨀䠆✆䘆 ✀㈆ ∀✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ ∀㈆✆⼆∆ ㌀⸆䘆 ㄀✆䘆⼆ 䠀 ⼀ㄆ 㤀䨆䘆 ⴀ✆䐆 㘀䔆䘆 㜀ㄆⴆ ✀䨆䘆 䔀㌆✆䐆䜆 ꤀䜆 ꤀✆ㄆ䘆✆䔆䜆 㘀㤆䨆䄆 ⼀䠆䐆⨆ ⸀✆⨆䔆찆 䠀 ㌀䨆✆㌆⨆ 䜀✆찆 䔀䔆✆㐆✆⨆ 꼀ㄆ✆䘆䜆 䠀 ⨀㌆䐆䨆䔆 㜀䐆⠆✆䘆䜆 ⼀䠆䐆⨆ ✀䠆 㘀ㄆ⠆䜆 ㌀䘆꼆䨆䘆찆 ⠀䜆 ⠀✆䠆ㄆ 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ⠀䜆 ㄀䠆䘆⼆ ✀㔆䐆✆ⴆ✆⨆ ㈀⼆䜆 ⠀䠆⼆ఆ ⠀ㄆ ✀䨆䘆 㤀䈆䨆⼆䜆 ⠀䠆⼆䨆䔆 ꤀䜆 ⠀✆䨆⼆ 䜀䔆䜆 ⨀䐆✆㐆ఆ䜠✆ ㄀✆ ⼀ㄆ ㄀✆䜆 ✀䨆Ⰶ✆⼆ 䨀꤆ Ⰰ⠆䜆䜆 䠀✆ⴆ⼆ ⠀ㄆ 㘀⼆ ✀㌆⨆⠆⼆✆⼆ 䠀 ⠀ㄆ✆찆 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆㌆찆 ⠀䜆 ꤀✆ㄆ 꼀ㄆ䄆⨆ 䠀 ⠀✆ ⠀㌆䨆Ⰶ ⨀䠆⼆䜆ఆ䜠✆ ✀Ⰶ✆㈆䜆 䘀⼆✆⼆ ꤀䜆 ✀ㄆ⨆Ⰶ✆㤆 ⠀䜆 ⸀䠆✆㌆⨆ ⸀䠆⼆ ⼀ㄆ ㈀䔆䨆䘆䜆 ⨀㔆✆ⴆ⠆ ꤀ㄆ㌆찆 ㄀䨆✆㌆⨆ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ⼀㌆⨆ ⠀䨆✆⠆⼆⸆ ⠀⼆䨆䜆찆 ✀㌆⨆ ꤀䜆 ✀⸆⨆䐆✆䄆 䘀㠆ㄆ ⼀ㄆ ✀ㄆ㈆䨆✆⠆찆 ✀䠆㘆✆㤆 ⠀㨆ㄆ䘆Ⰶ 䠀 ⼀㐆䠆✆ㄆ ꤀㐆䠆ㄆఆ ⼀ㄆ Ⰰㄆ䨆✆䘆 ✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ ⸀ㄆ⼆✆⼆ 䔀✆䜆ఆ ⠀䨆ఆ㐠꤆ ⠀䜆 ✀䔆ㄆ ㌀✆㈆䔆✆䘆 ⼀䜆찆 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 䔀㐆⨆ㄆ꤆ 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 䔀⨆ㄆ䈆찆 䠀 ∀㈆✆⼆찆 ⸀䠆✆䜆 ⠀ㄆ㘆⼆ 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀ㄆ⨆Ⰶ✆㤆 䠀 ㄀順䨆䔆 ✀㌆⨆⠆⼆✆⼆찆 䨀✆ㄆ찆 䘀ㄆ㌆✆䘆⼆ 䠀 ✀㈆ ✀䨆䘆 ㄀䠆 ✀䨆䘆 䠀㠆䨆䄆䜆 ⠀ㄆ ⼀䠆㐆 䔀✆㌆⨆ ꤀䜆 㘀䔆䘆 ⠀ㄆㄆ㌆찆 ⴀ䠆✆⼆⬆ 䔀✆䜆ఆ䜠✆찆 ✀⸆䨆ㄆ ㄀✆䜆 ㄀✆ ⠀䜆 ㌀䔆⨆ ✀⨆ⴆ✆⼆ 㤀䔆䐆 䜀䔆䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 䔀⨆ㄆ䈆찆 䠀 ∀㈆✆⼆찆 ⸀䠆✆䜆 䠀 ㌀✆㈆䔆✆䘆⼆䜆찆 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 䔀㐆ㄆ꤆ 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ⼀ㄆ ㄀✆䜆 㜀ㄆ⼆ ㄀順䨆䔆 䠀䐆✆䨆⨆ 䄀䈆䨆䜆 ⠀䨆✆⠆䨆䔆⸆
਀㄀䠆㐆䘆 ✀㌆⨆ ꤀䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ⨀✆ㄆ䨆꤆ ✀䘆⼆䨆㐆 䠀 䔀⼆✆䄆㤆 ✀㌆⨆⠆⼆✆⼆ ⸀㐆䘆ఆ ⼀ㄆ 䔀䠆䈆㤆䨆⨆ Ⰰ⼆䨆⼆ ⼀ㄆ 㔀⼆⼆ ⠀✆㈆ 縀㌆ 꼀ㄆ䄆⨆䘆 ㌀䘆꼆ㄆ䜆✆䨆찆 䜀㌆⨆䘆⼆ ꤀䜆 Ⰰ䘆⠆㐆 䔀ㄆ⼆䔆찆 ꤀㐆䠆ㄆ ⠀✆ ✀㌆⨆䄆✆⼆䜆 ✀㈆ 䄀㘆✆찆 ⨀䘆䄆㌆ ✀䨆Ⰶ✆⼆ 㐀⼆䜆 ⼀ㄆ 䜀㐆⨆ ㌀✆䐆 ✀⸆䨆ㄆ ⠀⼆㌆⨆ ∀䠆ㄆ⼆䜆 ⠀䠆⼆⸆ 䔀✆ ⠀ㄆ ✀䨆䘆 ⠀✆䠆ㄆ䨆䔆 ꤀䜆 䔀㜆䔆☆䘆✆ 꼀ㄆ⼆✆䘆ఆ䜠✆찆 䔀⸆⨆䐆䄆 Ⰰ䘆⠆㐆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ꤀䜆 ⼀ㄆ ㌀✆䐆䨆✆䘆 ✀⸆䨆ㄆ 䜀䔆 ✀㈆ 䘀㠆ㄆ ㌀✆㈆䔆✆䘆⼆䜆찆 䠀 䜀䔆 ⠀䜆 䐀ⴆ✆㠆  䜆䘆찆 ㄀㐆⼆ 䈀✆⠆䐆 䔀䐆✆ⴆ㠆䜆ఆ✠찆 ⼀✆㐆⨆䜆ఆ✠䘆⼆ఆ ⠀✆ 䔀䈆✆䠆䔆⨆ ⸀䠆⼆ ⼀ㄆ 䔀䈆✆⠆䐆 䜀Ⰶ䠆䔆 ✀ㄆ⨆Ⰶ✆㤆찆 ꤀䜆 䘀㐆✆䘆䜆ఆ䜠✆찆 ∀䘆 ⼀ㄆ 蘀䘆⼆ 䜀䄆⨆䜆 ✀⸆䨆ㄆ 䔀㐆䜆䠆⼆ ⠀䠆⼆䜆 ✀㌆⨆ఆ ㌀⼆ ✀䨆Ⰶ✆⼆ ⸀䠆✆䜆䘆⼆ ꤀ㄆ⼆⸆ ✀⼆✆䔆䜆 䔀⠆✆ㄆ㈆✆⨆ 꼀㌆⨆ㄆ⼆䜆 ꤀✆ㄆ꼆ㄆ✆䘆 䠀 ㈀ⴆ䔆⨆꤆㐆✆䘆ఆ 縀䨆꤆✆ㄆ ⼀䐆䨆ㄆ✆䘆䜆 䠀 ㄀✆䜆 Ⰰ䠆䨆✆䘆䜆 Ⰰ䠆✆䘆✆䘆 䠀 ⼀✆䘆㐆Ⰶ䠆䨆✆䘆ఆ ⴀ㘆䠆ㄆ 䄀㤆✆䐆 ㄀䠆㐆䘆䄆꤆ㄆ✆䘆ఆ 䜀䘆ㄆ䔆䘆⼆✆䘆 䠀 䘀䠆䨆㌆䘆⼆꼆✆䘆 䔀ㄆ⼆䔆찆 䠀 ⨀ㄆ䈆찆 ⸀䠆✆䜆 䠀 䔀䈆✆䠆䔆⨆ ㌀⨆✆䨆㐆 ⠀ㄆ✆䘆꼆䨆㈆ ㈀䘆✆䘆 ⠀ㄆ 㘀⼆ ㄀順䨆䔆ఆ ∀䘆 ㈀䔆䨆䘆䜆 䈀⼆ㄆ⨆䔆䘆⼆찆 ✀㌆⨆ ꤀䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 ꤀㐆䠆ㄆ ㄀✆ ⼀ㄆ ㌀䨆✆㌆⨆ 꼀〆✆ㄆ찆 ⸀䠆⼆ ⼀ㄆ ✀䨆䘆 ㄀✆⠆㜆䜆 䨀✆ㄆ찆 䔀찆 ㄀㌆✆䘆⼆⸆ ✀䔆ㄆ찆 ꤀䜆 ⠀✆䨆⼆ ⠀䨆㐆 ✀ㄆ 䜀ㄆ 蘀䨆㈆ ⨀䠆Ⰶ䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ⨀ㄆ䈆찆 ⸀䠆✆䜆 Ⰰ✆䔆㤆䜆 ㄀✆ ⠀䜆 ⸀䠆⼆ Ⰰ䐆⠆ ꤀䘆⼆ ✀⨆⸆✆〆 ㌀䨆✆㌆⨆ఆ䜠✆찆 䨀꤆⼆㌆⨆ 䠀 䠀✆䈆㤆 꼀ㄆ✆䨆✆䘆䜆 ✀찆 䔀䨆ఆ⠠✆㐆⼆ ꤀䜆 ✀⼆✆䔆䜆 ⴀ㘆䠆ㄆ ⨀䠆⼆䜆ఆ䜠✆ ㄀✆ ⼀ㄆ 䔀䨆⼆✆䘆 䔀⠆✆ㄆ㈆✆⨆ ㌀䨆✆㌆찆 ㄀䠆㈆ 䔀䨆䜆䘆 䔀䨆㌆ㄆ 䠀 ⨀㌆䜆䨆䐆 ꤀䘆⼆⸆
਀㄀䄆䈆✆
਀⨀ⴆ䠆䐆✆⨆ 縀ㄆ⼆✆䔆䘆䜆 䠀 䔀䜆䔆 Ⰰ䜆✆䘆찆 ⼀ㄆ ㌀✆䐆 䜀✆찆 ✀⸆䨆ㄆ 㐀ㄆ✆䨆㜆찆 ㄀✆ ⠀䜆 䠀Ⰶ䠆⼆ ∀䠆ㄆ⼆䜆 ✀㌆⨆ ꤀䜆 䜀䨆蘆 䘀䨆ㄆ䠆찆 ㌀䨆✆㌆찆 ✀찆 䘀䔆찆 ⨀䠆✆䘆⼆ 䠀 䘀⠆✆䨆⼆ ⼀ㄆ ✀ㄆ㈆䨆✆⠆찆 㐀ㄆ✆䨆㜆 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 䠀 ㌀䨆✆㌆⨆ 꼀〆✆ㄆ찆 䔀⠆✆ㄆ㈆✆⨆찆 ⸀䠆⼆ ⠀ㄆ ∀䘆 䜀✆ 蘀㐆䔆 ⠀⠆䘆⼆⼆⸆ 愀攆 ㌀✆䐆 縀㌆ ✀㈆ 䄀ㄆ䠆縆✆㐆찆 ㌀䠆㌆䨆✆䐆䨆㌆䔆 ⼀ㄆ ✀⨆ⴆ✆⼆ 㐀䠆ㄆ䠆찆 ㌀✆⠆䈆  ✀ㄆ䠆縆✆찆 㐀ㄆ䈆찆 䠀 ✀㤆䐆✆䔆 縀✆䨆✆䘆 Ⰰ䘆꼆 ㌀ㄆ⼆ఆ 䠀 蘀䜆✆ㄆ ㌀✆䐆 縀㌆ ✀㈆ ⴀ䔆䐆䜆 ⨀ㄆ䠆ㄆ䨆㌆⨆찆 Ⰰ䘆✆䨆⨆꤆✆ㄆ✆䘆䜆 ⠀䜆 ㌀✆⸆⨆䔆✆䘆 䔀ㄆ꤆㈆ ⨀Ⰶ✆ㄆ⨆ Ⰰ䜆✆䘆찆 ⼀ㄆ 䘀䨆䠆䨆䠆ㄆ꤆ 䠀 䔀⨆㤆✆䈆⠆ ∀䘆 ✀㤆䐆✆䔆 Ⰰ䘆꼆 ⠀ㄆ 㤀䐆䨆䜆 ⨀ㄆ䠆ㄆ䨆㌆䔆ఆ 䘀㠆✆䔆찆 꼀ㄆ찆ఆ ⠀ㄆ⨆ㄆ찆 㜀䐆⠆찆 䜀䔆䜆 Ⰰ✆䘆⠆䜆 䠀 ⠀찆 ⨀䠆Ⰶ䜆찆 ⠀䜆 ⨀䠆✆䄆䈆 䜀✆ 䠀 䘀䜆✆⼆䜆✆찆 ⠀䨆䘆 ✀䐆䔆䐆䐆찆 ⠀䜆 Ⰰ䘆⠆䜆 䔀㌆䐆㜆 ㌀䨆✆㌆⨆ ✀䨆✆䐆✆⨆ 䔀⨆ⴆ⼆䜆 䠀 䘀㈆⼆䨆꤆⨆ㄆ䨆䘆 䔀⨆ⴆ⼆✆䘆 ∀䘆 ⨀⠆⼆䨆䐆 㐀⼆䜆 ✀㌆⨆⸆
਀⨀⼆䠆䨆䘆 䠀 ✀⨆⸆✆〆 ⠀ㄆ䘆✆䔆䜆 ∀⸀✆䠆ㄆ䔆䨆✆䘆䜆 ⠀㈆ㄆ꼆∆ ✀㈆ ㌀䠆찆 ⼀䠆䐆⨆ ✀䨆✆䐆⨆ 䔀⨆ⴆ⼆䜆 ㄀✆ ⠀✆䨆⼆ ⨀䐆✆㐆찆 ⼀ㄆ ㄀✆䜆 ✀䨆Ⰶ✆⼆ 䨀꤆ Ⰰ㨆ㄆ✆䄆䨆✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 䘀䠆䨆䘆찆 ⼀ㄆ ⸀✆䠆ㄆ䔆䨆✆䘆䜆 䠀 ⸀䐆䨆Ⰶ 䄀✆ㄆ㌆ ⼀䨆⼆ ꤀䜆 ⨀㘆䔆䨆䘆 ꤀䘆䘆⼆䜆 䔀䘆✆䄆㤆 ✀㌆⨆ㄆ✆⨆順䨆꤆ ✀䨆䘆 ꤀㐆䠆ㄆ ✀㌆⨆⸆ 䠀Ⰶ䠆⼆ 縀✆䨆꼆✆䜆 䜀✆찆 䘀㠆✆䔆찆 꼀㌆⨆ㄆ⼆䜆 ∀䔆ㄆ䨆꤆✆ ⼀ㄆ ⨀䔆✆䔆찆 ꤀㐆䠆ㄆ䜆✆찆 䜀䔆㌆✆䨆䜆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䘀䔆찆 ⨀䠆✆䘆⼆ 䘀꼆ㄆ✆䘆찆 Ⰰ⼆찆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆ 찀 㔀䐆ⴆ ⼀䠆㌆⨆ 䠀 ✀㌆⨆䈆䐆✆䐆 㜀䐆⠆ ✀䨆ㄆ✆䘆 䠀 䔀䘆㜆䈆䜆 ㄀✆ ⠀ㄆ 䘀䨆✆䘆꼆䨆㈆⼆⸆ 䔀✆ 䜀䔆蘆䘆䨆䘆 꼀㌆⨆ㄆ㐆 ∀Ⰰ䜆✆䘆찆 㐀⼆䘆∆ ㌀ㄆ䔆✆䨆䜆 ⼀✆ㄆ찆 ⼀ㄆ ⸀✆䠆ㄆ 䔀䨆✆䘆䜆 ㄀✆ 䘀䔆찆 ⨀䠆✆䘆䨆䔆 䠀 䘀⠆✆䨆⼆ ✀㈆ ∀䔆✆Ⰶ ⠀ㄆ䘆✆䔆䜆 ∀⸀✆䠆ㄆ䔆䨆✆䘆䜆 ⠀㈆ㄆ꼆∆ Ⰰ⼆✆ ⠀⼆✆䘆䨆䔆⸆
਀ رفقای گرامي!਀㰀戀爀㸀 حزب توده ايران معتقد است که با توجه به همه مسايل و دشورای هايی که منطقه به خاطر سياست های نظامی گری درگير آنست مهمترين وظيفه نيروهای مترقی کشور و منطقه دفاع از صلح و تشنج زدائی است. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباينتی با مبارزه برای صلح و حمايت از راه حل های صلح آميز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگی به آن وابسته است. اگر "جهانی ديگر ممکن است"، ما مبارزه برای آن را از مسير تحولات صلح آميز، همبستگی بين المللی با ديگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی ميسر و ممکن می دانيم. اگر به ضرورت پيوستن مبارزات مردم کشور به "جنبش اجتماعی جهانی" که در ساليان اخير به مثابه چالشی در مقابل هجوم محافل قدرتمند محافظه کار و مدافعان سياست های نو ليبرالی وافعيت يافته است، معتقديم بايد شرايط آن را در بسيج و سازماندهی وسيع ترين صفوف توده ها برای مبارزه برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و نفی تسلط امپرياليستی بوجود آورد.਀㰀戀爀㸀 ਀㄀䄆䈆✆찆 䄀⼆✆䨆䨆℆
਀⼀ㄆ ✀䘆⨆䜆✆ ✀Ⰶ✆㈆䜆 ⼀䜆䨆⼆ ⠀✆ㄆ ⼀䨆꼆ㄆ ⨀✆꤆䨆⼆ ꤀䘆䨆䔆 ꤀䜆 㜀ㄆ⼆ ㄀順䨆䔆 䠀䐆✆䨆⨆ 䄀䈆䨆䜆 ⠀䜆 䔀⬆✆⠆䜆 ㌀⼆ ✀㌆✆㌆찆 ㄀✆䜆 ⨀ⴆ䠆䐆✆⨆ 䔀䨆䜆䘆 䔀✆ఆ ⼀ㄆ 꼀ㄆ䠆 ㌀✆㈆䔆✆䘆⼆䜆찆 Ⰰ䘆⠆㐆 䔀ㄆ⼆䔆찆 䠀 꼀ㄆ⼆✆䘆 䜀✆찆 ✀㔆䐆찆 ∀䘆 ✀㌆⨆⸆ ✀䨆䘆 䠀㠆䨆䄆䜆 ⸀㜆䨆ㄆ ⠀⼆䠆䘆 ⨀䐆✆㐆 䔀⨆ⴆ⼆  䠀 㤀䔆䐆 䔀⨆ⴆ⼆ 䜀䔆䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 䔀⼆✆䄆㤆 ⴀ䈆䠆䈆 ⠀㐆ㄆ 䠀 䔀㤆⨆䈆⼆ ⠀䜆 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆㌆찆 䠀 㤀⼆✆䐆⨆ ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ⼀ㄆ ㈀䔆䨆䘆䜆 䜀✆찆 꼀䠆䘆✆꼆䠆䘆 ✀䔆꤆✆䘆 縀〆䨆ㄆ 䘀䨆㌆⨆⸆
਀䔀✆ 㘀䔆䘆 ∀ㄆ㈆䠆찆 䔀䠆䄆䈆䨆⨆ ⠀ㄆ✆찆 䘀䜆䔆䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 㐀䔆✆ ⼀ㄆ ⨀⼆䠆䨆䘆 ⠀ㄆ䘆✆䔆䜆 㤀䔆䐆찆 ⠀ㄆ✆찆 䔀⠆✆ㄆ㈆✆⨆ ㌀䨆✆㌆찆 ∀⨆찆 㐀䔆✆ఆ ✀䔆䨆⼆䠆✆ㄆ䨆䔆 ꤀䜆 ✀䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ⠀⨆䠆✆䘆⼆ ⠀䜆 ⴀ䄆㠆 䠀 ⨀䈆䠆䨆⨆ 䠀ⴆ⼆⨆ ㌀✆㈆䔆✆䘆 ⠀ㄆ✆⼆ㄆ 䨀✆ㄆ찆 ꤀ㄆ⼆䜆 䠀 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䄀⼆✆☆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀✀꤆⬆ㄆ䨆⨆⤆ ㄀✆ ⼀ㄆ 㐀ㄆ✆䨆㜆 ⼀㐆䠆✆ㄆ ꤀䘆䠆䘆찆ఆ ⼀ㄆ ㄀䠆䨆✆ㄆ䠆䨆찆 ⠀✆ ⨀ⴆ䠆䐆✆⨆ 縀ㄆ㐆⨆✆⠆ఆ 縀䨆蘆䨆⼆䜆 䠀 ⠀㨆ㄆ䘆Ⰶఆ 䔀Ⰶ䜆㈆ 䠀 ∀䔆✆⼆䜆 ㌀✆㈆⼆⸆
਀㰀戀爀㸀 با گرم ترين درودهای رفيقانه ਀㰀戀爀㸀 کميته مرکزی حزب توده ايران਀㰀戀爀㸀 ١٠ شهريور ١٣٨٤਀㰀戀爀㸀
਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀⨀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀  ⨀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ⨀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㔀 挀漀氀漀爀㴀⌀㤀㤀㌀㌀㘀㘀㸀
਀縀䨆✆䔆  ⴀ㈆⠆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆 
਀㰀⼀戀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀戀爀㸀
਀ با درود به مبارزان راه آزادی ملت ايران਀㰀戀爀㸀 ਀⼀䠆㌆⨆✆䘆 䠀 ㄀䄆䈆✆찆 㤀㈆䨆㈆
਀ حزب دموکرات ايران ضمن تبريک به مناسبت برگزاری کنگره سراسری سازمان فداييان خلق اکثريت و قدر دانی از تلاشهای اين سازمان در مقابله با نظام سرکوبگر دينی حاکم بر سرنوشت ملت ايران، بر خود فرض ميداند موارد الزامی وضروری را در شرايط خطير کنونی به اطلاع برساند.਀㰀戀爀㸀 دوستان عزيز: ਀㰀戀爀㸀 در حالی کنگره سازمان (فداييان خلق اکثريت) را برگزار ميکنيد ، که رژيم ضد ملی حاکم بر ايران صدها نفر از مبارزان را در سياهچالهای خود به بند کشيده و هزاران تن از آنها را دردرون جامعه در محاصره خود قرار داده است. فشار روز افزون بر مبارزان داخل کشور هر روز گسترده ترشد ه و بر دامنه پراکندگی موجود در ميان مبارزان افزوده است. به همين دليل حزب دموکرات ايران بجای سکوت و خود درمانی شعاری و کاذب که ويژگی و مشخصه دوران سياه سرکوب است در اقداماتی عملی ، در تقابل با سياستهای سرکوبگرانه حاکميت سياسی - دينی طرحهايی را در داخل و خارج از کشور پيشنهاد و به مرحله عمل نزديک نموده است.਀㰀戀爀㸀 هموطنان مبارز:਀㰀戀爀㸀 حزب دموکرات ايران دردو سال گذشته همواره تلاش نموده است به همراه شخصيتها و نيرو های معتقد به مردم ايران، زمينه را برای هماهنگی و يکسويگی تمامی جريانات و نيرو های سياسی فراهم آورد تا انديشه عملی – سياسی اجتماعی ضد استبدادی در داخل و خارج از کشور به سامان برسد. تا کنون اين تلاشها که ضرورت زمان و درک نيرو های سياسی مطرح را با خود همراه کرده است بتدريج به مرحله نهايی شدن نزديک ميشود. حزب دموکرات ايران ضمن اعلام حمايت از استقرار حکومتی دموکراتيک در ايران، پيش شرطهای آنرا گرد هم آمدن نيرو های معتقد به ازادی و دموکرات ميداند ، و در اين راستا از دوستان سازمان فداييان خلق اکثريت نيز ميخواهد در اين حرکت دورانساز، با تمامی نيرو های سياسی موثرو شخصيتهای مستقل دموکرات در تغيير شرايط سياسی و سرنوشت ساز در همراهی با ملت مشارکت نمايند. ਀㰀戀爀㸀 حزب دموکرات ايران ضمن آرزوی موفقيت برای تک تک اعضای سازمان شما ، آزادی و استقرار دموکراسی در ايران را هدف مشترک همه مبارزان دموکرات از جمله سازمان فداييان خلق اکثريت ميداند.਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 ਀                                                ㈀䘆⼆䜆 ⠀✆⼆ ∀㈆✆⼆찆 
਀                                               ⠀ㄆ 䈀ㄆ✆ㄆ ⠀✆⼆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆㌆䨆
਀                                               縀✆䨆䘆⼆䜆 䔀䐆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆
਀                                                                          ⴀ㈆⠆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆 㠀⼀㘀⼀㄀㌀㠀㐀  ਀㰀戀爀㸀
਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀⨀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀  ⨀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ⨀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㔀 挀漀氀漀爀㴀⌀㤀㤀㌀㌀㘀㘀㸀
਀縀䨆✆䔆  ⼀䄆⨆ㄆ ㌀䨆✆㌆䨆  حزب دموکرات کردستان ايران
਀㰀⼀戀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀戀爀㸀
਀ ਀✀㤆㘆✆찆 䔀ⴆ⨆ㄆ䔆 ㄀䜆⠆ㄆ찆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䄀⼆✆☆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀✀꤆⬆ㄆ䨆⨆⤆
਀䘀䔆✆䨆䘆⼆꼆✆䘆 䔀ⴆ⨆ㄆ䔆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆
਀ تبريکات صميمانه‌ی ما را به مناسبت برگزاری کنگره تان بپذيريد. اميدواريم که اين کنگره در به انجام رساندن برنامه‌ی کار و همچنين اتخاذ تصميم‌هايی سنجيده در راستای پيشبرد جنبش حق طلبانه مردم ايران پيروز و موفق باشد.਀㰀戀爀㸀 کنگره شما در شرايطی برگزار مي‌شود که کشور ايران دوران سرنوشت‌سازی را مي‌گذراند. تعيين احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری ايران و کابينه عمدتا نظامي-امنيتی وی و در يک کلام يکدست شدن حکومت بر محور ولايت فقيه طليعه يورشی جديد و استبداد عريان‌تری است به منظور نقض حقوق و آزادي‌های اندکی که فرزندان خلق‌های ايران به بهای هزاران شهيد و زندانی شکنجه شده طی قريب به ٢٧ سال سلطه‌ی ارتجاع بر ايران بدست آورده‌اند. سرکوب وحشيانه و به رگبار بستن مردم به ستوه آمده کردستان در تظاهرات خيابانی و اعتصابات يک ماه و نيم گذشته از آثار شوم اين يورش مي‌باشند. هم اکنون صدها نفر از جوانان کرد تحت شديدترين شکنجه های روحی و جسمی در زندان‌های بدنام رژيم بسر مي‌برند. جرم همه آنها ابراز نارضايتی از ستم و جور رژيم و فرياد برای حقوق پايمال شده‌شان مي‌باشد. ਀㰀戀爀㸀 چند ماه پيش شاهد کشتار برادران عرب بپاخاسته‌ی جنوب و اعمال فشار بر مردم آذربايجان بوديم. ستم، تبعيض، سرکوب خواست‌های دموکراتيک سياسی مليت‌های گوناگون ايران و انواع تحقيرهايی که بر آنان روا داشته مي‌شود ديگر تحمل ناپذير شده‌اند.਀㰀戀爀㸀 رفقای گرامي!਀㰀戀爀㸀 اکنون وقت آن فرا رسيده است که همگی مليت‌های ستمديده و زجر کشيده ايران را بر محوری واحد و قابل قبول گرد آورد تا پتانسيل انقلابی آنها را حول سرنگونی رژيم و بنياد حکومتی دموکراتيک که در آن همه مليت‌های ايرانی به صورت دلخواه و داوطلبانه و به دور از تحکم و هژمونی يک ملت يا يک گروه بر ديگران، زندگی نوينی را آغاز نمايند. در يک کلام ايران به معنای واقعی کلمه متعلق به همه ايرانيان باشد. ما اين محور را شکل حکومتی دموکراتيک و فدرال می دانيم که در آن همه مليت‌های ايرانی بطور همسان در جوار هم به زندگی و سازندگی مشغول شوند.਀㰀戀爀㸀 فدراليزم شکلی از اشکال حق تعيين سرنوشت برای مليت‌هاست که سازمان‌های چپ آن را جزو پرنسيب‌های خود محسوب مي‌دارند و در دنيای پيشرفته امروز شاهد موفقيت اين آزمون در گوشه و کنار جهان هستيم. ਀㰀戀爀㸀 سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيز بر اساس اين پرنسيپ ديرينه اعتقاد راسخی به شکل حکومتی فدرال بر مبنای جغرافيايی و ملی دارد و جز اين نمی تواند باشد.਀㰀戀爀㸀 ليکن اعتقاد به يک اصل به همراه تبليغ و کوشش در راه تحقق آن جنبه عملی گسترده و همه جانبه به خود مي‌گيرد، و ما بيش از هر زمان گذشته تبليغ اين شعار و کوشش در راه عملی ساختن ان را بعد از فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی، ضروری مي‌دانيم و، بر اين باور هستيم که طرح اين شعار و تبليغ آن در ميان مردم بهترين محور به منظور اتخاد نيروی عظيم ناراضی از رژيم و اميد دادن به مليت های تحت ستم می باشد.਀㰀戀爀㸀 اميدواريم کنگره نهم شما با مطالعه تحليل دقيق اين موضوع و تصويب آن، گامی مهم در راه پيشبرد جنبش سراسری ايران بردارد و به اين ترتيب همه با هم آلترناتيوی دموکراتيک و شفاف را به مردم ايران نويد دهيم. اطمينان داريم که چنين موفقيتی می تواند موجب جلب اعتماد بيشتر خلق‌های ايران به سازمان شما باشد.਀㰀戀爀㸀 دستتان را مي‌فشاريم و در انتظار نتايج موفقيت آميز کنگره‌تان هستيم.਀㰀戀爀㸀
਀ⴀ㈆⠆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆ ꤀ㄆ⼆㌆⨆✆䘆 ✀䨆ㄆ✆䘆
਀⼀䄆⨆ㄆ ㌀䨆✆㌆䨆
਀攀 㐀䜆ㄆ䨆䠆ㄆ 挆栆搆 ਀㰀戀爀㸀 ٢٧ آگوست ٢٠٠٥਀㰀戀爀㸀
਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀⨀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀  ⨀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ⨀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㔀 挀漀氀漀爀㴀⌀㤀㤀㌀㌀㘀㘀㸀
਀  پیام حزب سبزهای فرانسه
਀㰀⼀戀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀戀爀㸀
਀ دوستان عزیز،਀㰀戀爀㸀 برگزاری کنگره شما در این مقطع زمانی دارای مفهوم ویژه‌ای است. این کنگره بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی یکی از مهره‌های سرسپرده رژِیم روحانیون برگزار می شود. با به قدرت رسیدن آقای خاتمی امیدهای زیادی در بین مردم ایران و نیز در خارج، بویژه در اروپا بوجود آمد. اما عدم اجرای وعده‌های داده شده توسط اصلاح طلبان، نا امیدی‌هایی را بوجود آورد. این کنگره بعد از دو سال و نیم که از حمله نظامی آمریکا به عراق به می گذرد برگزار می شود. سیاست آمریکا چیزی جز بازوی نظامی جهانی شدن سرمایه‌داری نیست و با بکار گیری قدرت نظامی می خواهد هژمونی جهانی خود را گسترش دهد و بویژه "سیاست معیارهای دوگانه" را اعمال کند و ثروت کشورهای مغلوب را احتکار و پایگاه‌های نظامی در تمامی نقاط حساس مستقر نماید.਀㰀戀爀㸀 استراتژی جرج بوش برپایه صادرات دموکراسی با اسلحه است، که در پروژه "خاورمیانه بزرگ" اعمال می شود.਀㰀戀爀㸀 دیکتاتوری ملاهای محافظه کار در خدمت "جنگ پیشگیرانه" نو محافظه‌کاران آمریکا قرار دارد. این دو محافظه‌کار توانایی همکاری با هم را دارند.਀㰀戀爀㸀 سبزهای فرانسه خواهان خلع سلاح اتمی همه کشورهای منطقه از جمله پاکستان و اسرائیل هستند.਀㰀戀爀㸀 دوستان عزیز ما امیدواریم در کنگره آتی شما در آینده‌ ای نزدیک در فضای دموکراتیک در تهران شرکت کنیم.਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 زنده باد همبستگی بین المللی- با احترام فائقه਀㰀戀爀㸀 پاتریک فاربیاز مسئول روابط بین المللی حزب سبزهای فرانسه ਀㰀戀爀㸀 پاریس ٣٠ اوت ٢٠٠٥਀㰀戀爀㸀
਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀⨀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀  ⨀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ⨀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㔀 挀漀氀漀爀㴀⌀㤀㤀㌀㌀㘀㘀㸀
਀  پیام حزب کمونیست اسپانیا
਀㰀⼀戀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㌀㸀㰀戀爀㸀
਀ ਀ ਀㌀✆㈆䔆✆䘆 䄀⼆✆☆찆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀찆ㄆ✆䘆 ⠀✀꤆⬆ㄆ찆⨆⤆
਀✀ⴆ䔆⼆ 䄀ㄆ䜆✆⼆찆 ⼀⠆찆ㄆ ㄀䠆✆⠆㜆 ⠀찆䘆 ✀䐆䔆䐆䐆
਀ رفقای عزیز، ਀㰀戀爀㸀 ਀⼀㤆䠆⨆ 㔀䔆찆䔆✆䘆䜆 㐀䔆✆ ㄀✆ ⠀ㄆ✆찆 㐀ㄆ꤆⨆ ⼀ㄆ 䘀䜆䔆찆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ㌀✆㈆䔆✆䘆⨆✆䘆 ꤀䜆 ⼀ㄆ ㄀䠆㈆䜆✆찆 挀愆 ∀꼆䠆㌆⨆ ⨀✆ 挀 ㌀縆⨆✆䔆⠆ㄆ ⼀ㄆ ∀䔆㌆⨆ㄆ⼆✆䔆 ⠀ㄆ꼆㈆✆ㄆ 䔀찆 㐀䠆⼆ ⼀ㄆ찆✆䄆⨆ ꤀ㄆ⼆찆䔆⸆ ⠀⸆✆㜆ㄆ 㤀⼆䔆 ✀䔆꤆✆䘆 ⴀ㘆䠆ㄆ ⼀ㄆ ✀찆䘆 䠀✆䈆㤆 䔀䜆䔆 ✀㈆ 䄀ㄆ㔆⨆ ✀㌆⨆䄆✆⼆䜆 ꤀ㄆ⼆䜆 ⼀ㄆ䠆⼆䜆✆찆 㔀䔆찆䔆✆䘆䜆 ⸀䠆⼆ ㄀✆ ⠀䜆 㐀䔆✆ ✀⠆ㄆ✆㈆ ⼀✆㐆⨆䜆 䠀 䔀䠆䄆䈆찆⨆ 䜀✆찆 ⠀찆㐆䔆✆ㄆ ㄀✆ ⼀ㄆ ✀찆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ⠀ㄆ✆찆⨆✆䘆 ∀ㄆ㈆䠆 䔀찆 ꤀䘆찆䔆⸆
਀⠀䜆 ✀찆䘆 ⠀✆䠆ㄆ 䜀㌆⨆찆䔆 ꤀䜆 䔀㔆䠆⠆✆⨆ ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ⨀✆䘆 ㌀䜆䔆 ⠀ㄆⰆ㌆⨆䜆 ✀찆 ㄀✆ ⼀ㄆ 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 䔀㐆⨆ㄆ꤆ 䜀䔆䜆 䘀찆ㄆ䠆䜆✆찆 䔀⨆ㄆ䈆찆 䠀 䔀ㄆ⼆䔆찆 ✀찆ㄆ✆䘆 ⠀ㄆ✆찆 㔀䐆ⴆఆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆㌆찆 䠀 㤀⼆✆䐆⨆ ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ⠀䜆 㤀䜆⼆䜆 ⸀䠆✆䜆⼆ 꼀ㄆ䄆⨆ 䠀 䜀䔆蘆䘆찆䘆 ㄀䠆✆⠆㜆 ⠀ㄆ✆⼆ㄆ✆䘆䜆 䔀찆✆䘆 ⴀ㈆⠆ 䔀✆ 䠀 㐀䔆✆ ㄀✆ ⨀䈆䠆찆⨆ ⸀䠆✆䜆⼆ ꤀ㄆ⼆⸆

਀ با درودهای صمیمانه਀㰀戀爀㸀 خوزه لوئیس سن ته پاس਀㰀戀爀㸀 دبیر روابط بین المللی حزب کمونیست اسپانیا਀㰀戀爀㸀 30.8.2005਀
਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㠀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 ਀縀찆✆䔆 ⴀ㈆⠆ ꤀䔆䠆䘆찆㌆⨆ 䄀ㄆ✆䘆㌆䜆 㰀戀爀㸀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀ رفقای گرامی، ਀㰀戀爀㸀 حزب کمونیست فرانسه با ابراز خرسندی از نهمین کنگره سازمان فدائیان (اکثریت) برای مبارزه شما در راه آزادی، حاکمیت قانون، پیشرفت اجتماعی و شکل گیری آلترناتیو دموکراتیک فراخور انتظار مردم ایران، آرزوی پیروزی می نماید.਀㰀戀爀㸀 ما از مشکلات مبارزات شما برای ایرانی دارای ارتباط جهانی، فعال در راه امنیت جمعی، خلع سلاح اتمی و صلح واقف هستیم.਀㰀戀爀㸀 کمونیست‌های فرانسه در کنار شما و نیز همه نیروهای ترقیخواه ایرانی قرار دارند.਀㰀戀爀㸀 ما بار دیگر همبستگی خود را با شما ابراز می داریم.਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 با درودهای گرم و برادرانه਀㰀戀爀㸀 حزب کمونیست فرانسه਀㰀戀爀㸀 پاریس ٣٠ اوت ٢٠٠٥਀
਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㤀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 ਀縀䨆✆䔆 ⼀䄆⨆ㄆ ✀ㄆ䠆縆✆䨆찆 ⴀ㈆⠆ 䔀䐆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆  㰀戀爀㸀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀ ਀ پاينده ايران ਀       㰀戀爀㸀                 ✀찆 ∀䄆ㄆ䨆⼆꼆✆ㄆ 縀✆꤆
਀⨀ㄆ✆ 縀ㄆ㌆⨆㐆 䔀찆 ꤀䘆䔆 䠀 ✀㈆ ⨀䠆 䨀✆ㄆ찆 䔀찆 Ⰰ䠆䨆䔆 ਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 ਀                  ਀        ⠀✆ ⼀ㄆ䠆⼆ 䜀✆찆 䄀ㄆ✆䠆✆䘆 ⠀ㄆ 㐀䔆✆ 䜀䔆 䔀䨆䜆䘆✆䘆 ⼀䠆ㄆ ✀㈆ 䔀䨆䜆䘆  䠀 ⠀✆ ⼀ㄆ䠆⼆ ⠀䜆 ㄀䠆✆䘆 ⨀✆⠆䘆✆꤆ ⨀䔆✆䔆찆 Ⰰ✆䘆 ⠀✆⸆⨆꼆✆䘆  ㄀✆䜆  ✀㌆⨆䈆䐆✆䐆ఆ ∀㈆✆⼆찆ఆ 䔀ㄆ⼆䔆㌆✆䐆✆ㄆ찆 䠀 ㌀ㄆ⠆䐆䘆⼆찆 ⨀䔆✆䔆찆 䈀䠆䔆 䜀✆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆찆 ⼀ㄆ ✀䨆ㄆ✆䘆찆 䨀꼆✆䘆䜆 

਀ هم ميهنان گرامی : ਀㰀戀爀㸀 ضمن پيشکش شادباش بمناسبت نهمين همايش سازمان فدائيان خلق (اکثريت ) آرزو داريم که نهال همبستگی ملی در درون و برون ميهن رويش خود را آغاز کند . ਀㰀戀爀㸀 هم ميهنان شما در حزب ملت ايران ، به پيروی از رهبران دشنه آجين شده خود داريوش فروهر ، عاشق ايران و قوم های ايرانی ، و پروانه فروهر گردآفريد ايران خواه ، همچنان به دور از هرگونه خشونت های ايران بر باد ده ، در راه برقراری همبستگی ملی به مثابه نخستين گام برای بر قراری مردم سالاری تلاش می نمايد .਀㰀戀爀㸀
਀䜀䔆 䔀䨆䜆䘆✆䘆 ✀ㄆⰆ䔆䘆⼆ 
਀        ⨀✆ ㌀⨆䔆 䠀 ⸀䠆⼆꤆✆䔆꼆찆 䜀㌆⨆ ఀ  ✀㌆⨆䈆✆䔆⨆ 䠀 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 䜀䔆 䜀㌆⨆ ⸀ ∀䘆蘆䜆 䘀䨆✆㈆ ✀㌆⨆ ⨀Ⰶㄆ⠆䜆 꼀ㄆ䄆⨆䘆 ✀㈆ 䨀꤆ 㔀⼆ ㌀✆䐆 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 䔀䐆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀ㄆ✆찆 ㄀㌆䨆⼆䘆 ⠀䜆 ∀㈆✆⼆찆 䠀 䔀ㄆ⼆䔆 ㌀✆䐆✆ㄆ찆 ✀㌆⨆ ఀ 㐀꤆㌆⨆ 䜀䔆䠆✆ㄆ䜆 ⼀ㄆ ꬀ 䔀䘆 묀 䠀 ꬀ ⨀䠆 묀 ⠀䠆⼆䜆 ✀㌆⨆ 䠀 縀䨆ㄆ䠆㈆찆  ⼀ㄆ 
਀꬀ 䔀✆ 묀
਀㰀戀爀㸀 هم ميهنان آزاد يخواه ਀㰀戀爀㸀 به خاطر ميهنمان و بخاطر خون پاک شهيدانمان ، بايد از فاصله ها بکاهيم و صفوف خود را هرچه فشرده تر کنيم و هرگونه خشونت ميهن برباد ده را کنار نهاده تا شاهد مردم سالاری را در آغوش کشيم .਀㰀戀爀㸀 سازمان های سياسی بايد در ضرورت يک فرايند سنجيده با مدارای فرهنگی - سياسی هم داستان شوند که ميهن عزيزمان دوران فضيلت سوزی را می گذراند .਀㰀戀爀㸀 ਀⼀䄆⨆ㄆ ✀ㄆ䠆縆✆䨆찆 ⴀ㈆⠆ 䔀䐆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆  ⠀ㄆ✆찆 䜀䔆✆䨆㐆 ⨀✆䘆 䠀 ⨀꤆ ⨀꤆ 㐀䔆✆ ∀ㄆ㈆䠆찆 縀䨆ㄆ䠆㈆찆 䠀 ⠀䜆ㄆ䠆㈆찆 ㄀✆ ⼀✆ㄆ⼆ ⸀
਀㰀戀爀㸀 ਀⠀ㄆ䈆ㄆ✆ㄆ ⠀✆⼆ 䜀䔆⠆㌆⨆꼆찆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆䨆✆䘆 ⼀ㄆ ㌀ㄆ✆㌆ㄆ Ⰰ䜆✆䘆
਀⼀ㄆ ∀ㄆ㈆䠆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆찆 ∀㈆✆⼆ 䠀 ∀⠆✆⼆ 䠀 ⠀䜆 ⼀䠆ㄆ ✀㈆ ⠀䘆⼆ 䠀 ㈀䘆⼆✆䘆 䠀 㐀꤆䘆Ⰶ䜆
਀ ਀縀✆䨆䘆⼆䜆 ✀䨆ㄆ✆䘆
਀⼀䄆⨆ㄆ ✀ㄆ䠆縆✆䨆찆 ⴀ㈆⠆ 䔀䐆⨆ ✀䨆ㄆ✆䘆
਀怆 㐀䜆ㄆ䨆䠆ㄆ 戀怆怆攆
਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㄀ ∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 ਀縀䨆✆䔆 ꤀䔆䨆⨆䜆 䔀ㄆ꤆㈆찆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 ✀⨆ⴆ✆⼆ 䄀⼆✆䨆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆  㰀戀爀㸀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀ رفقای عزيز، ਀㰀戀爀㸀 ਀⠀ㄆ꼆㈆✆ㄆ찆 䘀䜆䔆䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䄀⼆✆䨆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀✀꤆⬆ㄆ䨆⨆⤆ ㄀✆ ⠀䜆 䜀䔆䜆 ✀㤆㘆✆찆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 ⨀⠆ㄆ䨆꤆ 䔀찆 꼀䠆䨆䨆䔆 䠀 䔀䠆䄆䈆䨆⨆ ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ⼀ㄆ 꼀㐆䠆⼆䘆 ㄀✆䜆 䄀㤆✆䐆䨆⨆ 㐀䔆✆ 䠀 ⼀ㄆ ⨀㤆䨆䨆䘆 ㌀䨆✆㌆⨆ 䜀✆ 䠀 ㄀✆䜆꤆✆ㄆ䜆✆찆 ∀⨆찆 ㄀✆ ∀ㄆ㈆䠆 䔀찆 ꤀䘆䨆䔆⸆
਀㄀䄆䈆✆㨆
਀꤀䘆꼆ㄆ䜆 㐀䔆✆ ⼀ㄆ 䨀꤆찆 ✀㈆ ⴀ㌆✆㌆ ⨀ㄆ䨆䘆 㐀ㄆ✆䨆㜆 䔀䨆䜆䘆 䔀✆䘆 ⠀ㄆ꼆㈆✆ㄆ 䔀찆 㐀䠆⼆⸆ 䘀⨆✆䨆Ⰶ ✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ ㄀䨆✆㌆⨆ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ✀⸆䨆ㄆ 䘀㐆✆䘆 ⼀✆⼆ ꤀䜆 Ⰰ✆䔆㤆䜆 䔀✆ ⼀ㄆ ∀㌆⨆✆䘆䜆 蘀ㄆ⸆㐆 Ⰰ⼆䨆⼆찆 䈀ㄆ✆ㄆ 꼀ㄆ䄆⨆䜆 ✀㌆⨆ఆ 䔀㐆⸆㔆䜆 ∀䘆 ✀㈆ 䨀꤆㌆䠆ఆ ⨀ⴆ꤆䨆䔆 䈀⼆ㄆ⨆ 䔀㌆⨆⠆⼆✆䘆 ⼀ㄆ ⴀ꤆䠆䔆⨆ 䠀 ✀㈆ ㌀䠆찆 ⼀䨆꼆ㄆఆ 䜀䔆㈆䔆✆䘆 ⠀✆ 縀䨆㐆ㄆ䠆찆 䔀ㄆ⨆Ⰶ㤆 ⨀ㄆ䨆䘆 Ⰰ䘆✆ⴆ ⴀ꤆䠆䔆⨆찆ఆ 㐀꤆䐆 꼀䨆ㄆ찆 㔀䄆 ⠀䘆⼆찆 䜀✆찆 Ⰰ⼆䨆⼆ ⼀ㄆ Ⰰ✆䔆㤆䜆 ✀㌆⨆⸆
਀✀꤆䘆䠆䘆 縀䨆ㄆ䠆✆䘆 䠀䐆✆䨆⨆ 䄀䈆䨆䜆 䠀 ⠀✆䘆⼆䜆✆찆 䈀⼆ㄆ⨆ ⴀ䠆䐆 䠀 ⴀ䠆㐆 ∀䘆ఆ ⠀✆ ✀⨆꤆✆ ⠀䜆 ✀䜆ㄆ䔆 䜀✆찆 䈀⼆ㄆ⨆ ⸀䠆⼆ ✀㈆ 㐀䠆ㄆ✆찆 䘀꼆䜆⠆✆䘆 䠀 ⠀㌆䨆Ⰶ 䠀 ㌀縆✆䜆ఆ ꤀䘆⨆ㄆ䐆 ⸀䠆⼆ ㄀✆ 䘀䜆 䄀䈆㜆 ⠀ㄆ 㔀䘆⼆䠆䈆 䜀✆찆 ㄀✆찆ఆ ꤀䜆 ✀㈆ ✀䨆䘆 㜀ㄆ䨆䈆 ⠀ㄆ 䜀䔆䜆 ✀ㄆ꤆✆䘆 ⴀ꤆䠆䔆⨆ 꼀㌆⨆ㄆ㐆 ⼀✆⼆䜆 ✀㌆⨆⸆ ⠀✆ ✀䘆꼆㐆⨆ 䘀䜆✆⼆䘆 ⠀ㄆ 䘀䨆✆㈆䜆✆찆 㤀✆Ⰶ䐆 䠀 ㄀䠆㈆䔆ㄆ䜆 ⠀⸆㐆 䔀䜆䔆찆 ✀㈆ 䔀ㄆ⼆䔆 ꤀㐆䠆ㄆ 䔀✆ ꤀䜆 㤀䔆ㄆ찆 ✀㌆⨆ ⠀✆ 䄀䈆ㄆ 䠀 ⠀䨆꤆✆ㄆ찆 ⼀㌆⨆ ⠀䜆 꼀ㄆ䨆⠆✆䘆 ✀䘆⼆ 䠀 䠀㘆㤆䨆⨆ ∀䘆䜆✆ 䈀⠆䐆 ✀㈆ 䜀䔆䜆 䔀ⴆ㔆䠆䐆 ꤀✆ㄆ 䜀䔆䨆䘆 ⴀ꤆䠆䔆⨆ ✀㌆⨆ఆ ⨀䠆✆䘆㌆⨆䜆 ✀㌆⨆ ꤀䜆 ⠀ㄆ ✀䨆䘆 縀䨆㐆䠆ㄆ찆 ⸀䠆⼆ ⼀ㄆ ꤀✆䘆䠆䘆 䈀⼆ㄆ⨆ ⴀ꤆䠆䔆⨆찆 䔀䜆ㄆ 䔀㐆ㄆ䠆㤆䨆⨆ 䜀䔆 ⠀㈆䘆⼆⸆
਀䘀⨆✆䨆Ⰶ ✀䨆䘆 ✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ 䘀䜆 ⨀䘆䜆✆ ⼀㌆⨆ ∀䠆ㄆ⼆䜆✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 ⠀㤆⼆ ✀㈆ ✀䘆⨆⸆✆⠆✆⨆ ⼀䠆䔆 ⸀ㄆ⼆✆⼆ ㄀✆ ⼀ㄆ 䔀㤆ㄆ㘆 ⸀㜆ㄆ 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀✆⼆䜆 ✀㌆⨆ఆ ⠀䐆꤆䜆 ⠀䨆✆䘆 䠀✆䈆㤆䨆⨆ ⼀䨆꼆ㄆ찆 䘀䨆㈆ 䜀㌆⨆ ꤀䜆 ⨀䔆ㄆ꤆㈆ Ⰰ䘆⠆㐆 ㌀䨆✆㌆찆 ⠀ㄆ ∀㈆✆⼆찆 䜀✆ 䠀 ⴀ䈆䠆䈆 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆䨆꤆ 䔀ㄆ⼆䔆 ✀꼆ㄆ蘆䜆 㘀ㄆ䠆ㄆ찆ఆ ✀䔆✆ ꤀✆䄆찆 䘀⠆䠆⼆䜆 ✀㌆⨆⸆ ⨀䐆✆㐆 ⠀ㄆ✆찆 꼀㐆䠆⼆䘆 䄀㘆✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 Ⰰ✆䔆㤆䜆ఆ ꤀䘆꤆✆㐆 ⠀ㄆ✆찆 ✀䨆Ⰶ✆⼆ 䄀㘆✆찆 ⨀䘆䄆㌆ ⠀ㄆ✆찆 Ⰰ䘆⠆㐆 䜀✆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䠀 䘀䜆✆⼆䜆✆찆 䔀⼆䘆찆 ⼀ㄆ ㌀✆䐆 䜀✆찆 ⠀㤆⼆ ✀㈆ ⼀䠆䔆 ⸀ㄆ⼆✆⼆ఆ ✀꼆ㄆ 蘀䜆 ㌀䨆䔆✆찆 Ⰰ✆䔆㤆䜆 䔀✆ ㄀✆ ⼀ㄆ 㜀䠆䐆 䜀㐆⨆ ㌀✆䐆 꼀〆㐆⨆䜆 ⨀㨆䨆䨆ㄆ ⼀✆⼆䜆 ✀㌆⨆ఆ ✀䔆✆ ⨀䘆䠆✆䘆㌆⨆䜆 ✀㌆⨆ ㄀✆䜆 ⠀䜆 ✀㤆䔆✆䈆 Ⰰ✆䔆㤆䜆 꼀㐆䠆⼆䜆ఆ ⠀䜆 䘀䨆✆㈆䜆✆찆 㤀✆Ⰶ䐆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䘀䈆⠆ ㈀⼆䜆ఆ 䜀䔆䜆 㤀ㄆ㔆䜆 䜀✆찆 ㈀䘆⼆꼆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ㄀✆ ⼀ㄆ ⠀ㄆ꼆䨆ㄆ⼆⸆ 䔀䠆䄆䈆䨆⨆ 䔀㌆⨆⠆⼆⨆ㄆ䨆䘆 Ⰰ䘆✆ⴆ ⴀ꤆䠆䔆⨆찆 ⼀ㄆ ⠀䜆ㄆ䜆 ⠀ㄆ⼆✆ㄆ찆 ✀㈆ 䠀㘆㤆䨆⨆ 䄀䐆✆꤆⨆⠆✆ㄆ ✀䈆⨆㔆✆⼆찆 䔀ㄆ⼆䔆 䠀 ⨀⠆⼆䨆䐆 㐀㤆✆ㄆ 㤀⼆✆䐆⨆ ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 ⠀䜆 ✀䜆ㄆ䔆 䔀䠆䄆䈆䨆⨆ ⸀䠆⼆ఆ 䘀㐆✆䘆䜆 ✀䨆䘆 䠀✆䈆㤆䨆⨆ ✀㌆⨆⸆
਀㄀䄆䈆✆ఆ 
਀䔀✆ ⼀ㄆ ⠀ㄆ✆⠆ㄆ ㄀䠆䘆⼆ ⠀✆㈆꼆㐆⨆찆 ꤀䜆 䜀䔆 ✀꤆䘆䠆䘆 ⼀ㄆ Ⰰ✆䔆㤆䜆 䔀✆ ∀㨆✆㈆ 㐀⼆䜆 ✀㌆⨆ 䠀 䘀䜆 䄀䈆㜆 ⼀㌆⨆✆䠆ㄆ⼆䜆✆찆 䔀⠆✆ㄆ㈆✆⨆ 䔀ㄆ⼆䔆 ꤀㐆䠆ㄆ 䔀✆ ⼀ㄆ 㜀䠆䐆 ㌀✆䐆 䜀✆찆 ✀⸆䨆ㄆఆ ⠀䐆꤆䜆 䔀㌆⼆䠆⼆ ꤀ㄆ⼆䘆 䄀㘆✆찆 ⨀䘆䄆㌆ ∀䘆 ⼀ㄆ 㐀ㄆ✆䨆㜆 ∀⨆찆 ㄀✆ ⼀ㄆ 䔀⼆ 䘀㠆ㄆ ⼀✆ㄆ⼆ఆ 䘀䨆✆㈆䔆䘆⼆ ✀㌆⨆ㄆ✆⨆順찆 ㄀䠆㐆䘆 ⠀ㄆ✆찆 䔀䈆✆⠆䐆䜆 ⠀✆ ✀䨆䘆 縀䨆㐆ㄆ䠆찆 䜀㌆⨆䨆䔆⸆ Ⰰ䘆⠆㐆 ㌀䨆✆㌆찆 䠀 䔀⼆䘆찆 ꤀㐆䠆ㄆ 䔀✆ ⠀✆䨆⼆ ⠀✆ ⨀䔆✆䔆 䈀䠆✆ 䠀 ⠀✆ 䜀䔆䜆 ✀⠆㈆✆ㄆ䜆✆찆 䔀䔆꤆䘆 ⸀䠆⼆ ⼀ㄆ 䔀䈆✆⠆䐆 縀䨆㐆ㄆ䠆찆 ✀ㄆ⨆Ⰶ✆㤆 ⠀✆䨆㌆⨆⼆ 䠀 ㄀✆䜆 ⨀䜆✆Ⰶ䔆 ⠀䜆 ⼀㌆⨆✆䠆ㄆ⼆䜆✆찆 Ⰰ䘆⠆㐆 ㄀✆ 䔀㌆⼆䠆⼆ 䘀䔆✆䨆⼆⸆ ⠀ㄆ✆찆 䔀䠆䄆䈆䨆⨆ ⼀ㄆ ✀䨆䘆 ㈀䔆䨆䘆䜆 䔀✆ 䘀䨆✆㈆䔆䘆⼆ ㌀䨆✆㌆⨆ ㄀䠆㐆䘆찆 ⼀ㄆ ⼀䠆 㤀ㄆ㔆䜆 䜀㌆⨆䨆䔆㨆
਀㄀ⴀ 䔀✆ 䘀䨆✆㈆䔆䘆⼆ ㌀✆䔆✆䘆 ⼀✆⼆䘆 ⠀䜆 ✀⨆ⴆ✆⼆찆 꼀㌆⨆ㄆ⼆䜆 䠀 䠀㌆䨆㤆 ⼀ㄆ 䔀䨆✆䘆 Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ⸀䠆✆䜆✆䘆 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆ 䠀 蘀縆 ⠀ㄆ✆찆 㐀꤆䐆 ⼀✆⼆䘆 ⠀䜆 䨀꤆ ∀䐆⨆ㄆ䘆✆⨆䨆䠆 ⼀ㄆ Ⰰ䜆⨆ 縀찆 ㄀䨆㈆찆 ∀䨆䘆⼆䜆 ✀찆 ✀䔆䨆⼆ ⠀⸆㐆 ⠀ㄆ✆찆 䔀ㄆ⼆䔆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䜀㌆⨆䨆䔆⸆
਀㈀ⴀ 䔀✆ ⠀䜆 㤀䘆䠆✆䘆 䘀䨆ㄆ䠆찆 蘀縆 䠀 䔀⼆✆䄆㤆 䔀䘆✆䄆㤆 ꤀✆ㄆ꼆ㄆ✆䘆 䠀 䔀㈆⼆⠆꼆䨆ㄆ✆䘆 ꤀㐆䠆ㄆ䔆✆䘆ఆ ⠀ㄆ✆찆 ⴀ㘆䠆ㄆ 䈀⼆ㄆ⨆䔆䘆⼆ 䘀䜆 䄀䈆㜆 ⼀ㄆ 蘀䘆䨆䘆 ✀⨆ⴆ✆⼆찆ఆ ⠀䐆꤆䜆 䈀⠆䐆 ✀㈆ 䜀䔆䜆 縀ㄆ⼆✆⸆⨆䘆 ⠀䜆 䘀䨆✆㈆䜆✆찆 㤀✆Ⰶ䐆 䜀䔆䨆䘆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䠀 ㄀㐆⼆ Ⰰ䘆⠆㐆 ∀䘆䜆✆ఆ 䘀䨆✆㈆䔆䘆⼆䨆䔆 ⠀✆ 㔀䄆䠆䄆찆 䄀㐆ㄆ⼆䜆 ⨀ㄆ 䠀 ✀⬆ㄆ 꼀〆✆ㄆ⨆ㄆ ✀㈆ ✀䔆ㄆ䠆㈆ 㤀䔆䐆 ꤀䘆䨆䔆⸆ ⠀✆䨆⼆ ⠀䜆 ⼀䠆ㄆ✆䘆 Ⰰ⼆✆䨆찆 䜀✆ 䠀 ⸀䠆⼆ 䔀ⴆ䠆ㄆ찆 䜀✆ ⼀ㄆ 㔀䄆䠆䄆 蘀縆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䘀䈆㜆䜆 縀✆䨆✆䘆 꼀〆✆㐆⨆ 䠀 ⼀ㄆ Ⰰ䜆⨆ ✀䨆Ⰶ✆⼆ 䨀꤆ 䘀䨆ㄆ䠆찆 䔀⨆ⴆ⼆ 䠀 䔀䠆⬆ㄆ ⼀ㄆ 㤀ㄆ㔆䜆 ⼀䄆✆㤆 ✀㈆ ⴀ䈆䠆䈆 ㌀䨆✆㌆찆ఆ ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䠀 ✀䈆⨆㔆✆⼆찆 ꤀✆ㄆ꼆ㄆ✆䘆 䠀 ㈀ⴆ䔆⨆꤆㐆✆䘆 ꤀㐆䠆ㄆ䔆✆䘆 꼀✆䔆 ⠀ㄆ⼆✆㐆⨆⸆
਀ رفقای عزيز!਀㰀戀爀㸀 برای کنگره شما که به حق آن را در هفدهمين سالگرد کشتار دسته جمعی هزاران تن از رهروان راه آزادی و عدالت در زندان های جمهوری اسلامی، "با خاوران" ناميده ايد، بار ديگر آرزوی موفقيت می کنيم و در مقابل ياد همه آن جانباختگان و ديگر رهروان راه آزادی و سعادت مردم کشورمان سر تعظيم فرود می آوريم.਀㰀戀爀㸀 ਀꤀䔆䨆⨆䜆 䔀ㄆ꤆㈆䨆
਀㌀✆㈆䔆✆䘆 ✀⨆ⴆ✆⼆ 䄀⼆✆䨆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆
਀戀 ㌀縆⨆✆䔆⠆ㄆ 戀怆怆攆 ਀
਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㄀㄀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 ਀縀䨆✆䔆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䜀✆찆 Ⰰ⠆䜆䜆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆ⴆ⠀ㄆ䠆䘆䔆ㄆ㈆ⴆ ✀ㄆ䠆縆✆ 㰀戀爀㸀 ਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀ ਀⸀✆䘆䔆 䜀✆ 䠀 ∀䈆✆䨆✆䘆㨆
਀⠀ㄆ꼆㈆✆ㄆ찆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 䘀䜆䔆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 㐀䔆✆ఆ 䔀㔆✆⼆䄆 㐀⼆䜆 ✀㌆⨆ ⠀✆ 䜀䄆⼆䜆䔆䨆䘆 ㌀✆䐆꼆ㄆ⼆ ㄀䠆㈆䜆✆䨆찆 ꤀䜆 ⼀ㄆ ∀䘆ఆ ㄀順䨆䔆 Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ✀㌆䐆✆䔆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䔀ㄆ⨆꤆⠆ 䨀꤆찆 ✀㈆ ⠀㈆ㄆ꼆⨆ㄆ䨆䘆 Ⰰ䘆✆䨆✆⨆ ⨀✆ㄆ䨆⸆ 䔀㤆✆㔆ㄆ ✀䨆ㄆ✆䘆 㐀⼆䜆 ✀㌆⨆ 䠀 䜀㈆✆ㄆ✆䘆 ⨀䘆 ✀㈆ 䄀ㄆ㈆䘆⼆✆䘆 䔀ㄆ⼆䔆 ㄀✆ ⼀ㄆ ㈀䘆⼆✆䘆 䜀✆ 䈀⨆䐆 㤀✆䔆 ꤀ㄆ⼆⸆ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ✀㌆䐆✆䔆찆 ⠀⼆䨆䘆 Ⰰ䘆✆䨆⨆ ⠀㌆䘆⼆䜆 䘀꤆ㄆ⼆䜆 䠀 ꤀㐆䠆ㄆ 䔀✆ ㄀✆ ✀꤆䘆䠆䘆 ⼀ㄆ 䨀꤆찆 ✀㈆ ⴀ㌆✆㌆ ⨀ㄆ䨆䘆 䠀 ⠀ⴆㄆ✆䘆찆 ⨀ㄆ䨆䘆 ⼀䠆ㄆ✆䘆 䜀✆찆 ⴀ䨆✆⨆ ⸀䠆⼆ 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀✆⼆䜆⸆ 䔀✆ ⠀ㄆ✆䨆䘆 ⠀✆䠆ㄆ䨆䔆 ꤀䜆 ⴀ✆꤆䔆䨆⨆ ✀䘆⨆㔆✆⠆찆 ⠀✆ 䘀✆⨆䠆✆䘆찆 ⼀ㄆ 㐀䘆✆㌆✆䨆찆 䠀 ⼀䄆✆㤆 ✀㈆ 䔀䘆✆䄆㤆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⼀ㄆ ⠀ㄆ✆⠆ㄆ Ⰰ䜆✆䘆 ✀䔆ㄆ䠆㈆찆 䠀 㤀⼆䔆 ⨀䠆✆䘆✆☆찆 ⼀ㄆ ⴀ䐆 䔀㌆✆☆䐆 䠀 䔀㐆꤆䐆✆⨆ ⼀✆⸆䐆찆ఆ 㐀✆䨆㌆⨆꼆찆 䠀 㔀䐆✆ⴆ䨆⨆ 䔀⼆䨆ㄆ䨆⨆ ꤀㐆䠆ㄆ ㄀✆ 䘀⼆✆ㄆ⼆⸆
਀㐀ㄆ✆䨆㜆 ⠀ⴆㄆ✆䘆찆 䠀 ✀䠆㘆✆㤆 䘀✆⠆㌆✆䔆✆䘆 ㌀䨆✆㌆찆ఆ ✀Ⰶ⨆䔆✆㤆찆 䠀 ⠀䨆䘆 ✀䐆䔆䐆䐆찆 ꤀䘆䠆䘆찆 䔀찆 ㄀䠆⼆ ⨀✆ ✀㌆⨆䈆䐆✆䐆 䠀 䜀䔆⠆㌆⨆꼆찆 䔀䐆찆 䔀✆ ㄀✆ ㈀䨆ㄆ 㘀ㄆ⠆✆⨆ Ⰰ⼆찆 䠀 㨀䨆ㄆ 䈀✆⠆䐆 Ⰰ⠆ㄆ✆䘆 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀䜆⼆⸆ ⨀䘆䜆✆ ⠀✆ 䔀⠆✆ㄆ㈆䜆 縀䨆꼆䨆ㄆఆ 䈀✆㜆㤆 䠀 꼀〆㐆⨆䘆 ✀㈆ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ✀㌆䐆✆䔆찆 䠀 䜀䔆䨆✆ㄆ찆 꼀ㄆ✆䨆㐆 䜀✆찆 䔀⸆⨆䐆䄆 ㌀䨆✆㌆찆ఆ 䔀찆 ⨀䠆✆䘆 ✀䨆䘆 ⠀ⴆㄆ✆䘆 䔀䐆찆 ㄀✆ ⴀ䐆 䘀䔆䠆⼆⸆
਀⠀䨆✆䨆䨆䔆 䄀㔆䐆 䔀㐆⨆ㄆ꤆ ⸀䠆⼆ ㄀✆ ꤀䜆 ∀㈆✆⼆찆 䠀 ㌀ㄆ⠆䐆䘆⼆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䠀 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆㌆찆 䠀 Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ⸀䠆✆䜆찆 ✀㌆⨆ ⠀✆ ⨀꤆䨆䜆 ⠀ㄆ ✀䘆⼆䨆㐆䜆 䜀✆찆 䔀㔆⼆䈆 ⠀㈆ㄆ꼆 ✀㌆⨆䠆✆ㄆ ㌀✆㈆䨆䔆⸆ ⠀✆ ⨀꤆䨆䜆 ⠀ㄆ ✀䘆⼆䨆㐆䜆 ㌀䨆✆㌆찆 ✀䠆 䠀 ⠀䜆 ㄀䠆㈆ ꤀ㄆ⼆䘆 ∀䘆ఆ ✀☆⨆䐆✆䄆 䔀䐆찆 㤀䐆䨆䜆 ✀㌆⨆⠆⼆✆⼆ ㄀✆ ⠀䜆 꼀䄆⨆䔆✆䘆 䔀䐆찆 ⨀⠆⼆䨆䐆 ꤀䘆䨆䔆⸆
਀✀䔆ㄆ䠆㈆ ∀✀㔆䠆䐆 䔀䨆⬆✆䈆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆䨆✆䘆 ⠀ㄆ✆찆 㐀꤆䐆 ⼀䜆찆 ⴀ꤆䠆䔆⨆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆䨆꤆∆ 䔀䜆䘆⼆㌆ 㤀⠆✆㌆ ✀䔆䨆ㄆ ✀䘆⨆㠆✆䔆 ꤀✆ㄆ縆✆䨆䜆 ㌀䨆✆㌆찆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䜀✆찆 Ⰰ⠆䜆䜆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀ㄆ䠆䘆䔆ㄆ㈆ఆ ⠀ㄆ✆찆 ⠀䜆 蘀✆䐆㐆 ꤀㐆䨆⼆䘆 Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ찆 ✀㌆䐆✆䔆찆 䔀찆 ⠀✆㐆⼆⸆ 䔀✆ 䜀䔆䜆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 䔀䐆찆 䠀 ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆⨆ ㄀✆ ⠀䜆 䜀䔆꤆✆ㄆ찆 ⴀ䠆䐆 ✀䨆䘆 䔀䨆⬆✆䈆 䔀䐆찆 䠀 縀ㄆ ⠀✆ㄆ ꤀ㄆ⼆䘆 ∀䘆 ⼀㤆䠆⨆ 䔀찆 ꤀䘆䨆䔆⸆
਀⠀䜆 ⠀✆䠆ㄆ 䔀✆ 㐀ㄆ㜆 縀䨆ㄆ䠆㈆찆 ⼀ㄆ ⠀ㄆ✆⠆ㄆ ✀䨆䘆 ㄀順䨆䔆 㘀⼆ ✀䘆㌆✆䘆찆 䠀 㘀⼆ ✀䨆ㄆ✆䘆찆 䜀䔆꤆✆ㄆ찆 䘀䨆ㄆ䠆䜆✆찆 ㌀䨆✆㌆찆 䔀⸆⨆䐆䄆 ⠀✆ ✀㤆⨆䈆✆⼆ ⠀䜆 䔀ㄆ⼆䔆 ✀䨆ㄆ✆䘆ఆ 䔀䘆✆䄆㤆 䔀䐆찆 䠀 ⨀䔆✆䔆䨆⨆ ✀ㄆ㘆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆ఆ ⼀䔆䠆꤆ㄆ✆㌆찆ఆ ∀㈆✆⼆찆 䠀 ㄀㤆✆䨆⨆ ⴀ䈆䠆䈆 䈀䠆䔆 䜀✆찆 䔀⸆⨆䐆䄆 䔀䐆⨆ ⠀㈆ㄆ꼆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䔀찆 ⠀✆㐆⼆⸆
਀䔀✆ ∀ㄆ㈆䠆찆 䔀䠆䄆䈆䨆⨆ ⠀ㄆ✆찆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 䘀䜆䔆 㐀䔆✆ ㄀✆ ⼀ㄆ Ⰰ䜆⨆ ✀㤆⨆䐆✆찆 䔀䘆✆䄆㤆 䔀ㄆ⼆䔆 ✀䨆ㄆ✆䘆 䠀 縀䨆㐆⠆ㄆ⼆ 䔀䘆✆䄆㤆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⼀✆ㄆ䨆䔆⸆

਀⠀✆ ∀ㄆ㈆䠆찆 ㌀ㄆ⠆䐆䘆⼆찆 䠀 ∀㈆✆⼆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆
਀㌀✆㈆䔆✆䘆 䜀✆찆 Ⰰ⠆䜆䜆 䔀䐆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆ⴆ⠀ㄆ䠆䘆䔆ㄆ㈆ⴆ✀ㄆ䠆縆✆
਀縀䘆Ⰶ 㐀䘆⠆䜆 愀怆 㐀䜆ㄆ䨆䠆ㄆ 愀挆栆搆
਀㰀戀爀㸀
*     *     *਀㰀戀爀㸀
਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀瀀愀礀愀洀愀稀㄀㈀∀㸀 ਀㰀戀爀㸀㰀戀㸀 ਀縀䨆✆䔆 ꤀✆䘆䠆䘆 ㈀䘆⼆✆䘆䨆✆䘆 ㌀䨆✆㌆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ጀ䜠䐆䘆⼆ 㰀戀爀㸀 ਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀縀䨆㐆✆縆䨆㐆 ⼀ㄆ䠆⼆䜆✆찆 䔀✆ ㄀✆ ⠀縆〆䨆ㄆ䨆⼆⸆ ꤀✆䘆䠆䘆 ㈀䘆⼆✆䘆䨆✆䘆 ㌀䨆✆㌆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ጀ†䜀䐆䘆⼆ ⠀䜆 㐀䔆✆ 䠀 ⨀䔆✆䔆찆 ⼀㌆⨆ ✀䘆⼆ㄆ꤆✆ㄆ✆䘆 䘀䜆䔆䨆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 ㌀✆㈆䔆✆䘆 䄀⼆✆䨆䨆✆䘆 ⸀䐆䈆 ✀䨆ㄆ✆䘆 ⠀✀꤆⬆ㄆ䨆⨆⤆ 㐀✆⼆⠆✆㐆 䔀찆 꼀䠆䨆⼆⸆ ⠀ㄆ✆찆 㐀䔆✆ ∀ㄆ㈆䠆찆 縀䨆㐆⠆ㄆ⼆ ⨀䔆✆䔆찆 ⠀ㄆ䘆✆䔆䜆 䜀✆䨆⨆✆䘆 ㄀✆ ⼀ㄆ Ⰰ䜆⨆ ∀ㄆ䔆✆䘆 䜀✆찆 ✀䘆㌆✆䘆 ⼀䠆㌆⨆✆䘆䜆 䠀 㤀⼆✆䐆⨆ Ⰰ䠆䨆✆䘆䜆 ⸀䠆✆㌆⨆✆ㄆ䨆䔆⸆

਀ به گل گشت جوانان ياد ما را زنده داريد ای رفيقان਀㰀戀爀㸀㰀戀爀㸀 بگذاريد با شما از يک کابوس هفت ساله يا ده ساله سخن بگويم. که همانند سفرهای پر مخاطره ژول ورن با انبوهی از ناشناخته ها، ترس ها و حيرت روبرو می شويم. از شامگاه بيست و دوم بهمن ماه روحانيت شيعه با قبضه قدرت سياسی در ايران سرانجامی را برای سرزمين ما رقم زد، که از پی آن همه آرزوهای شريف، غولی بيرون آمد که هيچ چيز را يارای مقابله با آن نبود. از همان روزهای نخست، سرکوب و ارعاب در دستور کار قرار گرفت. چندی نگذشته بود که زنده ياد سعيد سلطان پور و توماج و يارانش را سلاخی کردند. آغاز دهه شصت روزگار شوم و تاريکی را برايمان به همراه داشت. گروه، گروه بدون نام و نشان به جوخه های تيرباران سپرده شدند و عده بسياری رهسپار سفری شدند، که سرانجامش هيچ آشکار نبود. در آغاز زندانی ميبايست پروسه حيرت را از سر بگذراند. با ورود و پذيرای اين همه فجايع غير قابل باور بود. در روزهای نخست بسياری با پديده ای به نام توهم رهايی روبرو بودند. و پس از چندی مرحله دوم آغاز می گرديد. بريدن حس ها، آرام، آرام می پذيرفتيم. احساس ما را می کشتند. روزهای نخست از ديدن زحم هايی در کمر و يا کف پای همديگر دلمان به درد می آمد. همدردی می کرديم. پس از مدتی از شنيدن خبرهای هولناک ديگر زياد بخود نمی لرزيديم و اين خود آغاز فاجعه ای ديگر بود. در اين ميانه گروهی از ما شکست را پذيرفتيم. گروهی ديگر گناه را پذيرفتيم و برای تقاص اين گناه تا ناکجا آبادها رفتيم. تا آنجايی که هر روز نوجوانی سيزده ساله به بند يک زنان عادل آباد می رفت و مادرش را شکنجه می کرد، تا توبه کند. نام اين کار را مسئولين زندان و توابين گذاشته بودند شرف توبه. و گروهی از ما، بيشترشان از جايگاه حفظ کرامت انسانی در مقابل اين طاعون سياه ايستادگی کردند. کسانی که در بيرون اين معرکه مرگبار بودند، با ديگرانی که گرفتار آمده بودند مصداق شعر سعدی بودند و بوديم.
਀⨀䠆 ⼀ㄆ 䔀䨆✆䘆찆 䠀 䘀⼆✆䘆찆 ✀䨆䘆 䔀㤆䘆✆     ⠀䜆 ㄀✆䜆 ⠀✆⼆䨆䜆 ⼀✆䘆⼆ 䈀⼆ㄆ ∀⠆ ㈀䐆✆䐆㰆戀爀㸀 ما تجربه های بسيار تلخ و اندوه باری را در طی اين سال ها از سر گذرانده ايم. اما نمی گذاشتيم پر اميدمان چيده شود. شور زندگی ادامه داشت. ما هنوز از ديدن آسمان آبی، صدای پرندگان و هر چيز ديگری که نشانی از زندگی داشت لذت می برديم. ਀㰀戀爀㸀 اما خسته بوديم، احساس تنهايی می کرديم. به خودمان می گفتيم آيا در پس اين ديوارها کسی به فکر ما هست؟ دلمان برای شانه های پدر، مادر و همسران و فرزندانمان دلتنگ بود. و طوفانی ديگر رسيد. تابستانی به غايت تلخ و شور. پ-م می گفت ما را به دفتر زندان بردند. فرمی پر کرديم، به گمانم همين روزها آزادمان کنند. ب-م می گفت چه خيال باطلی. مرداد ماه آغاز بريدن بند ناف زندگی مجاهدين بود.਀㰀戀爀㸀 گروه گروه، منافقی يا مجاهد؟ جمهوری اسلامی را قبول داريد يا نه؟ کار اطلاعاتی می کنی يا نه؟ و از پی آنان نوبت چپ ها رسيد. نماز می خوانی يا نه؟ جمهوری اسلامی را قبول داری يا نه؟ ن-الف بلند بلند فرياد می کشيد لعنت بر رجوی، مرگ بر منافقين، و آن طرف تر م-ح مصممانه به پيشواز مرگ می رفت. هيچ کدام از اين پاسخ ها نتوانست گريزی برای مرگشان باشد. دستگاه کشتار سر بازايستادن نداشت. ما در جهان بی خبری و فراموشی به قتل گاه می رفتيم. هنگامی جهان باخبر شد که بخش اعظمی در گوشه و کنار ميهن استبدادزده مان قتل عام شده بودند. اوين، گوهر دشت، کارون، ديزل آباد، عادل آباد، وکيل آباد و ده ها ظالم آباد ديگر.਀㰀戀爀㸀 دفتر ايام ورق می خورد. بار ديگر جمع مستان اندک اندک می رسند. زرافشان، گنجی، طبرزدی، برادران محمدی، باطبی، فخرآور و ..... پايانی ندارد.਀㰀戀爀㸀 ما فکر می کنيم آنها نيز همين سوال را دارند. آيا کسی به فکر ما هست؟਀㰀戀爀㸀 مجددا ضمن شادباش برای کنگره نهم سازمان، از شما و ساير احزاب و سازمان های سياسی به جد خواستار در دستور کار قرار دادن همکاری مشترک برای دفاع از حقوق زندانيان سياسی و در نهايت تلاش برای رهايی تمامی زندانيان عقيدتی، سياسی هستيم.਀㰀戀爀㸀
਀⠀✆ ∀ㄆ㈆䠆찆 ⠀䜆ㄆ䠆㈆찆 ⠀ㄆ✆찆 䔀ㄆ⼆䔆 ✀䨆ㄆ✆䘆
਀꤀✆䘆䠆䘆 ㈀䘆⼆✆䘆䨆✆䘆 ㌀䨆✆㌆찆 ✀䨆ㄆ✆䘆ⴆ 䜀䐆䘆⼆
਀戀 ㌀縆⨆✆䔆⠆ㄆ 戀怆怆攆 ਀㰀戀爀㸀
਀㰀挀攀渀琀攀爀㸀⨀ ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀  ⨀  ☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 ⨀
਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀
਀㰀昀漀渀琀 昀愀挀攀㴀吀椀洀攀猀 渀攀眀 刀漀洀愀渀 猀椀稀攀㴀㔀 挀漀氀漀爀㴀⌀㤀㤀㌀㌀㘀㘀㸀
਀ پيام کمیسیون ਀✀ㄆ⨆⠆✆㜆✆⨆ ㌀䘆⼆찆꤆✆찆찆 ✀찆ㄆ✆䘆 㰀戀爀㸀 ਀㰀⼀挀攀渀琀攀爀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀
਀㰀戀爀㸀 ਀㄀䄆䈆✆ ⠀ㄆ✆⼆ㄆ✆䘆ఆ 
਀⨀䐆✆㐆 縀찆꼆찆ㄆ 㐀䔆✆ ⼀ㄆ ⸀✆ㄆⰆ ✀㈆ ✀찆ㄆ✆䘆ఆ ⠀ㄆ✆찆 縀㐆⨆찆⠆✆䘆찆 ✀㈆ ∀䔆✆䐆 䠀 ∀ㄆ㈆䠆䜆✆찆 ⠀ⴆ䈆 䔀ㄆ⼆䔆  ایران و زحمتکشان آن، پر ارج می باشد. چنین روندی، امید به آینده را برای برکناری ਀ⴀ✆꤆䔆찆⨆ 䠀䐆✆찆⨆ 䄀䈆찆䜆 ⠀찆㐆⨆ㄆ 䔀찆 ꤀䘆⼆⸆ 
اینجانب به نمایندگی از کمیسیون ارتباطات ਀㌀䘆⼆찆꤆✆☆찆 ✀찆ㄆ✆䘆 ⠀䜆 ✀㜆䐆✆㤆 㐀䔆✆ 䔀찆 ㄀㌆✆䘆䔆 ꤀䜆㨆 
ما در زمینه ی مطالبات بحق زحمتکشان ਀✀찆ㄆ✆䘆 ⠀䜆 ⨀䐆✆㐆 䜀✆찆 縀찆꼆찆ㄆ ⸀䠆⼆ ✀⼆✆䔆䜆 䔀찆 ⼀䜆찆䔆ఆ 䠀 ⠀⸆㔆䠆㔆 ✀㈆ 縀✆찆꼆✆䜆 䜀✆찆 ㌀䘆⼆찆꤆✆찆찆 ⠀찆䘆  المللی بهره مند هستیم. اینجانب در همکاری نزدیک با کمیسیون کارگری شما و بخصوص با ਀㄀䄆찆䈆 㔀✆⼆䈆 ꤀✆ㄆ꼆ㄆఆ ⠀䜆 䄀㤆✆䐆찆⨆ ⸀䠆⼆ ✀⼆✆䔆䜆 䔀찆⼆䜆䔆ఆ ⠀✆ ⨀䠆Ⰶ䜆 ⠀䜆 ✀찆䘆꤆䜆 䔀✆ 㤀㘆䠆 ⼀✆☆䔆찆  فدراسیون سندیکایی جهانی می باشیم، تا ٣ ماه دیگر در کنگره فدراسیون سندیکایی جهانی ਀꤀䜆 ⼀ㄆ ꤀䠆⠆✆ ⠀ㄆ꼆㈆✆ㄆ ⸀䠆✆䜆⼆ఆ ✀찆䘆Ⰶ✆䘆⠆ 䠀 ㄀䄆찆䈆 㔀✆⼆䈆 ꤀✆ㄆ꼆ㄆ ⼀ㄆ ✀찆䘆 ꤀䘆꼆ㄆ䜆 㐀ㄆ꤆⨆ ꤀ㄆ⼆䜆 ⨀✆ ✀㈆  حمایت بین المللی زحمتکشان بهره مند شویم. ਀㰀䈀刀㸀✀㈆ 㐀ㄆ꤆⨆ ⼀ㄆ ꤀䘆꼆ㄆ䜆 㐀䔆✆ ⸀䠆㐆ⴆ✆䐆찆䔆 䠀 ⼀ㄆ  خاتمه موفقیت شما را در کنگره صمیمانه خواهانیم. ਀㰀䈀刀㸀㰀䈀刀㸀⠀✆ ⼀ㄆ䠆⼆ 
حسین نظری਀㰀䈀刀㸀 ٢ ਀㌀縆⨆✆䔆⠆ㄆ 戀怆怆攆 㰀䈀刀㸀 ਀         
਀  㰀⼀戀漀搀礀㸀