پیام ها به کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

"کنگره با خاوران"


اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

جبهه متحد بلوچستان ایران

حزب توده ايران

حزب دموکرات ایران

حزب دمكرات كردستان ايران

حزب سبزهای فرانسه

حزب کمونیست اسپانیا

حزب كمونيست فرانسه

دفتر اروپایی حزب ملت ایران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان‌های جبهه ملی ایران (برون‌مرز)

کانون زندانیان سیاسی ایران – هلند

کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران

*     *     *

پيام هيئت اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران


دوستان گرامی،
برگزاری کنگره نهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) را به شما تبريک می گوييم. کنگره نهم سازمان شما در ماه‌های پس از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری و با تغيير تعادل نيرو در درون قدرت همزمان گشته است. اکنون بنيادگرايان موفق گرديده‌اند که همه اهرم‌های قدرت را در کف گيرند. آنان موفق شده‌اند مجلس و دستگاه دولت را در اختيار گيرند و سرگرم سازماندهی پيشروی خود و تحت فشار قرار دادن جامعه و در صورت امکان عقب نشاندن مردم از مطالبات خود در عرصه‌های سياسی و اجتماعی هستند.
دوستان عزيز در چنين شرايطی نيروهای سياسی کشور ما با وظايف عاجلی مواجه اند. مقابله با بنيادگرايان حاکم، دفاع از جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی وظايف سنگينی را در برابر ما قرار می دهد.
شکست جنبش دوم خرداد شرايط نوينی را در جامعه شکل داده. جامعه ما نيازمند نيروهايی است که بتوانند چشم انداز‌های نوينی را در برابر مردم بگشايند و راه را برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های جامعه ما بگشايند. جمهوری خواهان ايران قادرند چنين چشم‌ اندازی را ترسيم کنند. تلاش برای ارائه يک بديل جمهوری خواه با چهره و سياستی متمايز از ديگر نيروهای اجتماعی، تلاش برای ارائه و گسترش گفتمان جمهوری خواهی، کوشش در جهت تقويت نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی و دموکراتيک وظيفه ای است که در برابر همه ما که برای حقوق بشر و دموکراسی می کوشيم، قرار گرفته است.
دوستان عزيز دست شما را بگرمی می فشاريم و اميدواريم کنگره شما در اين لحظات دشوار که کشور ما در برابر مخاطرات جدی قرار دارد بتواند تصميماتی راه گشا در عرصه‌های فوق، در اتحاد و شکل دهی بديل جمهوری خواه و در نزديکی و همگامی همه کسانيکه به فردای بهتری برای جامعه ما می انديشند اتخاذ نمايد.
هيات اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران
٢سپتامبر ٢٠٠٥
*     *     *

پيام جبهه متحد بلوچستان ایران


رفقا و دوستان همرزم!
جبهه متحد بلوچستان ايران „BUF“ ضمن ارج گذاری به روند مبارزات تاريخی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، برای ساختن ايرانی آزاد، آباد و فدر دانی از تمامی شهدای دانشورهمرزم و بيشمارتان، نهمين کنگره سازمان را پيشاپيش تبريک گفته، اميدواريم تصميمات و تمامی مصوبات نهمين کنگره در راهگشائی بن بست های سياسی کنونی جنبش ملی ايران کمک کرده، فصل نوينی را بويژه در امر اتحاد تمامی نيروهای اپوزيسيون سياسی ايران ميسر سازد.
رفقا! سازمان شما همواره نگاهی مثبت و صادقانه دررفع ستم ملی خلق‌های تحت ستم ايران داشت و مدام درتشکيلات ويژه خلق‌های آن، سازمان، رفع چنين ستمی را يکی از وظايف کار سياسی خويش در جامعه چند مليتی ايران قرار داده است. جبهه متحد بلوچستان ايران، ضمن ارج گزاری از سازمان شما در مورد پذيرفتن حق تعيين سرنوشت خلق‌ها در ايرانی آزاد و دموکراتيک اميدوار است در اين کنگره از چگونگی امداد و کمک‌های عملی، خاصاً در راستای اتحاد عمل‌های سياسی به صدور قرارهای ويژه‌ای جهت رشد هرچه بيشتر اين جنبش‌ها بپردازند.

نماينده جبهه متحد بلوچستان ايران "اروپا"
عزيز بلوچ دادياری
٣٠ آگوست ٢٠٠٥

*     *     *

پيام کميته مرکزی حزب توده ايران


رفقای گرامی
کميته مرکزی حزب توده ايران، ضمن تبريک برگزاری نهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) درودهای گرم خود را به شما و همه رفقای فدائی تقديم می کند.
مبارزه در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم، آرمان ها و اهداف بزرگی هستند که ما را به يکديگر پيوند مي‌دهد. حزب توده ايران از همان نخستين سال‌های پايه‌گذاری جنبش فدائيان با وجود اختلافات نظری، با احساس مسئوليت به مبارزه شما توجه ويژه داشته و معتقد بوده و هست که اعتقادات ما در راه رهايی توده‌های محروم از زنجيرهای استبداد و استثمار اصول مشترک نيرومندی هستند که توده اي‌ها و فدائيان را در کنار هم و در يک سنگر قرار مي‌دهد. ما همچون شما معتقد بوده‌ايم و تاکيد داريم که اتحاد عمل نيروهای مترقی، ملی و آزادی‌خواه ميهن ما به ويژه اتحاد عمل در بين نيروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذير در راستای ايجاد يک جايگزين مردمی و دموکراتيک در مقابل رژيم ضد مردمی "ولايت فقيه" است.
رفقای عزيز!
نهمين کنگره شما در مقطع حساسی از حيات سياسی ميهن و در شرايط فوق‌العاده حساس داخلی و خارجی برگزار مي‌شود، که وظايف دشواری را در برابر همه نيروهای مترقی و آزادي‌خواه در تبيين و تصريح مبرم‌ترين مسايل پيش روی جنبش قرار داده است.
پيروزی نيروهای ارتجاعی در بدست گرفتن کنترل مجلس و به دنبال آن شکست کانديدای نيروهای اصلاح طلب در نهمين انتخابات رياست جمهوری و يکدست شدن حاکميت در کنترل ارگان‌های مختلف قدرت، وضعيت دشواری را برای جنبش اجتماعی و نيروهای سياسی پيشرو کشور بوجود آورده است. همانطور که مي‌دانيد نظر حزب ما در جريان انتخابات خرداد ١٣٨٤ اين بود که بايد همه نيروهای اجتماعی را برای جلوگيری از پيروزی ارتجاع و يکدست شدن حاکميت بسيج کرد. ما ضمن تاکيد اين نکته که اصولا در چهارچوب رژيم ولايت فقيه و ادامه حاکميت استبداد نمی توان از "انتخابات آزاد" سخن راند و در عين حال ضمن طرح اين مساله که کارنامه ضعيف دولت خاتمی و سياست های مماشات گرانه و تسليم طلبانه دولت او ضربه سنگينی به باور نيروهای اجتماعی به روند اصلاحات زده بود، بر اين عقيده بوديم که بايد همه تلاش‌ها را در راه ايجاد يک جبهه واحد بر ضد استبداد و برای دموکراسی به کار گرفت و با بسيج توده‌ها اجازه نداد که ارتجاع به خواست خود در زمينه تصاحب کرسی رياست جمهوری دست بيابد. بديهی است که اختلاف نظر در ارزيابی اوضاع بغرنج و دشوار کشور، در جريان انتخابات خرداد ماه، بي‌شک به امر سازمان دهی مبارزه مشترک نيروهای مترقی و آزادی خواه برضد نيروهای ارتجاع و رژيم استبدادی ياری نرساند و از اين رو اين وظيفه بر دوش ماست که ضمن بررسی حوادث ماه‌های اخير راه را به سمت اتحاد عمل همه نيروهای مترقی و آزادی خواه و سازماندهی مبارزه مشرک نيروهای اجتماعی در راه طرد رژيم ولايت فقيه بيابيم.
روشن است که نيروهای تاريک انديش و مدافع استبداد خشن، در موقعيت جديد در صدد باز پس گرفتن سنگرهايی هستند که جنبش مردمی کشور با استفاده از فضای تنفس ايجاد شده در هشت سال اخير بدست آورده بود. ما بر اين باوريم که مطمئنا گردان‌های مختلف جنبش اجتماعی که در ساليان اخير هم از نظر سازماندهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، با مقاومت خود در مقابل هجوم ارتجاعی که نشانه‌های آن در چند هفته اخير مشهود بوده است، سد ايجاد خواهند کرد. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پيکار دليرانه و راه جويانه جوانان و دانشجويان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نويسندگان مردمی و ترقی خواه و مقاومت ستايش برانگيز زنان بر ضد رژيم، آن زمينه قدرتمندی است که نيروهای سياسی کشور را در سياست گذاری خود در اين رابطه ياری می رساند. امری که بايد بيش ار هر چيز توجه نيروهای ترقی خواه جامعه را به خود جلب کند اتخاذ سياست‌های يکدست و واقع گرايانه ای مي‌باشد که ادامه حضور توده‌ها را در ميدان مبارزات سياسی روز ميهن ميسر و تسهيل کند.
رفقا
تحولات پردامنه و مهم جهانی در سال های اخير شرايطی را به وجود آورده است که هيچ نيروی سياسی ای نمی تواند و نبايد در ارزيابی شرايط مبارزه و سياست گذاری مبارزاتی خود بر آن ها چشم ببندد. ١٥ سال پس از فروپاشی سوسياليسم در اتحاد شوروی سابق اروپای شرقی و اعلام پايان جنگ سرد، و چهار سال پس از حمله تروريستی جنايتکارانه به ساختمان مرکز تجارت جهانی در نيويورک و متعاقب آن اعلام جنگ بر عليه تروريسم، نظامی گری، برتری طلبی همه جانبه و بی توجهی به توافق ها و نهادهای بين المللی به جنبه مسلط سياست ايالات متحده و نزديکترين متحدان آن تبديل شده است.
تدوين و اتخاذ برنامه "خاورميانه بزرگ" از سوی دولت ايالت متحده را بايد تلاشی در راه ايجاد يک جغرافيای سياسی نوينی در خاورميانه و خليج فارس ديد که تضمين کننده منافع استراتژيک اين کشور است. وجود پايگاه های نظامی گسترده آمريکا در تمامی کشورهای همسايه ايران نمی تواند نگرانی جدی نيروها ی صلح دوست و استقلال طلب ايران و منطقه را بر نيانگيزد. ما همچنين گسترش "جهانی شدن" سرمايه داری در خاور ميانه را نمی توانيم و نبايد از آماج برنامه "خاورميانه بزرگ" جدا بدانيم.
رفقای گرامي!
حزب توده ايران معتقد است که با توجه به همه مسايل و دشورای هايی که منطقه به خاطر سياست های نظامی گری درگير آنست مهمترين وظيفه نيروهای مترقی کشور و منطقه دفاع از صلح و تشنج زدائی است. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباينتی با مبارزه برای صلح و حمايت از راه حل های صلح آميز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگی به آن وابسته است. اگر "جهانی ديگر ممکن است"، ما مبارزه برای آن را از مسير تحولات صلح آميز، همبستگی بين المللی با ديگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی ميسر و ممکن می دانيم. اگر به ضرورت پيوستن مبارزات مردم کشور به "جنبش اجتماعی جهانی" که در ساليان اخير به مثابه چالشی در مقابل هجوم محافل قدرتمند محافظه کار و مدافعان سياست های نو ليبرالی وافعيت يافته است، معتقديم بايد شرايط آن را در بسيج و سازماندهی وسيع ترين صفوف توده ها برای مبارزه برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و نفی تسلط امپرياليستی بوجود آورد.
رفقای فدايي!
در انتها اجازه دهيد بار ديگر تاکيد کنيم که طرد رژيم ولايت فقيه به مثابه سد اساسی راه تحولات ميهن ما، در گرو سازماندهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. اين وظيفه خطير بدون تلاش متحد و عمل متحد همه نيروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمينه های گوناگون امکان پذير نيست.
ما ضمن آرزوی موفقيت برای نهمين کنگره شما در تدوين برنامه عملی برای مبارزات سياسی آتی شما، اميدواريم که اين کنگره بتواند به حفظ و تقويت وحدت سازمان برادر ياری کرده و سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) را در شرايط دشوار کنونی، در رويارويی با تحولات پرشتاب، پيچيده و بغرنج، مجهز و آماده سازد.

با گرم ترين درودهای رفيقانه
کميته مرکزی حزب توده ايران
١٠ شهريور ١٣٨٤

*     *     *

پيام حزب دموکرات ايران


با درود به مبارزان راه آزادی ملت ايران
دوستان و رفقای عزيز
حزب دموکرات ايران ضمن تبريک به مناسبت برگزاری کنگره سراسری سازمان فداييان خلق اکثريت و قدر دانی از تلاشهای اين سازمان در مقابله با نظام سرکوبگر دينی حاکم بر سرنوشت ملت ايران، بر خود فرض ميداند موارد الزامی وضروری را در شرايط خطير کنونی به اطلاع برساند.
دوستان عزيز:
در حالی کنگره سازمان (فداييان خلق اکثريت) را برگزار ميکنيد ، که رژيم ضد ملی حاکم بر ايران صدها نفر از مبارزان را در سياهچالهای خود به بند کشيده و هزاران تن از آنها را دردرون جامعه در محاصره خود قرار داده است. فشار روز افزون بر مبارزان داخل کشور هر روز گسترده ترشد ه و بر دامنه پراکندگی موجود در ميان مبارزان افزوده است. به همين دليل حزب دموکرات ايران بجای سکوت و خود درمانی شعاری و کاذب که ويژگی و مشخصه دوران سياه سرکوب است در اقداماتی عملی ، در تقابل با سياستهای سرکوبگرانه حاکميت سياسی - دينی طرحهايی را در داخل و خارج از کشور پيشنهاد و به مرحله عمل نزديک نموده است.
هموطنان مبارز:
حزب دموکرات ايران دردو سال گذشته همواره تلاش نموده است به همراه شخصيتها و نيرو های معتقد به مردم ايران، زمينه را برای هماهنگی و يکسويگی تمامی جريانات و نيرو های سياسی فراهم آورد تا انديشه عملی – سياسی اجتماعی ضد استبدادی در داخل و خارج از کشور به سامان برسد. تا کنون اين تلاشها که ضرورت زمان و درک نيرو های سياسی مطرح را با خود همراه کرده است بتدريج به مرحله نهايی شدن نزديک ميشود. حزب دموکرات ايران ضمن اعلام حمايت از استقرار حکومتی دموکراتيک در ايران، پيش شرطهای آنرا گرد هم آمدن نيرو های معتقد به ازادی و دموکرات ميداند ، و در اين راستا از دوستان سازمان فداييان خلق اکثريت نيز ميخواهد در اين حرکت دورانساز، با تمامی نيرو های سياسی موثرو شخصيتهای مستقل دموکرات در تغيير شرايط سياسی و سرنوشت ساز در همراهی با ملت مشارکت نمايند.
حزب دموکرات ايران ضمن آرزوی موفقيت برای تک تک اعضای سازمان شما ، آزادی و استقرار دموکراسی در ايران را هدف مشترک همه مبارزان دموکرات از جمله سازمان فداييان خلق اکثريت ميداند.

زنده باد آزادی
بر قرار باد دموکراسي
پاينده ملت ايران
حزب دموکرات ايران 8/6/1384

*     *     *

پيام دفتر سياسي حزب دموکرات کردستان ايران


اعضای محترم رهبری سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
نمايندگان محترم کنگره
تبريکات صميمانه‌ی ما را به مناسبت برگزاری کنگره تان بپذيريد. اميدواريم که اين کنگره در به انجام رساندن برنامه‌ی کار و همچنين اتخاذ تصميم‌هايی سنجيده در راستای پيشبرد جنبش حق طلبانه مردم ايران پيروز و موفق باشد.
کنگره شما در شرايطی برگزار مي‌شود که کشور ايران دوران سرنوشت‌سازی را مي‌گذراند. تعيين احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری ايران و کابينه عمدتا نظامي-امنيتی وی و در يک کلام يکدست شدن حکومت بر محور ولايت فقيه طليعه يورشی جديد و استبداد عريان‌تری است به منظور نقض حقوق و آزادي‌های اندکی که فرزندان خلق‌های ايران به بهای هزاران شهيد و زندانی شکنجه شده طی قريب به ٢٧ سال سلطه‌ی ارتجاع بر ايران بدست آورده‌اند. سرکوب وحشيانه و به رگبار بستن مردم به ستوه آمده کردستان در تظاهرات خيابانی و اعتصابات يک ماه و نيم گذشته از آثار شوم اين يورش مي‌باشند. هم اکنون صدها نفر از جوانان کرد تحت شديدترين شکنجه های روحی و جسمی در زندان‌های بدنام رژيم بسر مي‌برند. جرم همه آنها ابراز نارضايتی از ستم و جور رژيم و فرياد برای حقوق پايمال شده‌شان مي‌باشد.
چند ماه پيش شاهد کشتار برادران عرب بپاخاسته‌ی جنوب و اعمال فشار بر مردم آذربايجان بوديم. ستم، تبعيض، سرکوب خواست‌های دموکراتيک سياسی مليت‌های گوناگون ايران و انواع تحقيرهايی که بر آنان روا داشته مي‌شود ديگر تحمل ناپذير شده‌اند.
رفقای گرامي!
اکنون وقت آن فرا رسيده است که همگی مليت‌های ستمديده و زجر کشيده ايران را بر محوری واحد و قابل قبول گرد آورد تا پتانسيل انقلابی آنها را حول سرنگونی رژيم و بنياد حکومتی دموکراتيک که در آن همه مليت‌های ايرانی به صورت دلخواه و داوطلبانه و به دور از تحکم و هژمونی يک ملت يا يک گروه بر ديگران، زندگی نوينی را آغاز نمايند. در يک کلام ايران به معنای واقعی کلمه متعلق به همه ايرانيان باشد. ما اين محور را شکل حکومتی دموکراتيک و فدرال می دانيم که در آن همه مليت‌های ايرانی بطور همسان در جوار هم به زندگی و سازندگی مشغول شوند.
فدراليزم شکلی از اشکال حق تعيين سرنوشت برای مليت‌هاست که سازمان‌های چپ آن را جزو پرنسيب‌های خود محسوب مي‌دارند و در دنيای پيشرفته امروز شاهد موفقيت اين آزمون در گوشه و کنار جهان هستيم.
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيز بر اساس اين پرنسيپ ديرينه اعتقاد راسخی به شکل حکومتی فدرال بر مبنای جغرافيايی و ملی دارد و جز اين نمی تواند باشد.
ليکن اعتقاد به يک اصل به همراه تبليغ و کوشش در راه تحقق آن جنبه عملی گسترده و همه جانبه به خود مي‌گيرد، و ما بيش از هر زمان گذشته تبليغ اين شعار و کوشش در راه عملی ساختن ان را بعد از فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی، ضروری مي‌دانيم و، بر اين باور هستيم که طرح اين شعار و تبليغ آن در ميان مردم بهترين محور به منظور اتخاد نيروی عظيم ناراضی از رژيم و اميد دادن به مليت های تحت ستم می باشد.
اميدواريم کنگره نهم شما با مطالعه تحليل دقيق اين موضوع و تصويب آن، گامی مهم در راه پيشبرد جنبش سراسری ايران بردارد و به اين ترتيب همه با هم آلترناتيوی دموکراتيک و شفاف را به مردم ايران نويد دهيم. اطمينان داريم که چنين موفقيتی می تواند موجب جلب اعتماد بيشتر خلق‌های ايران به سازمان شما باشد.
دستتان را مي‌فشاريم و در انتظار نتايج موفقيت آميز کنگره‌تان هستيم.

حزب دموکرات کردستان ايران
دفتر سياسي
٥ شهريور ۱٣٨٤
٢٧ آگوست ٢٠٠٥

*     *     *

پیام حزب سبزهای فرانسه


دوستان عزیز،
برگزاری کنگره شما در این مقطع زمانی دارای مفهوم ویژه‌ای است. این کنگره بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی یکی از مهره‌های سرسپرده رژِیم روحانیون برگزار می شود. با به قدرت رسیدن آقای خاتمی امیدهای زیادی در بین مردم ایران و نیز در خارج، بویژه در اروپا بوجود آمد. اما عدم اجرای وعده‌های داده شده توسط اصلاح طلبان، نا امیدی‌هایی را بوجود آورد. این کنگره بعد از دو سال و نیم که از حمله نظامی آمریکا به عراق به می گذرد برگزار می شود. سیاست آمریکا چیزی جز بازوی نظامی جهانی شدن سرمایه‌داری نیست و با بکار گیری قدرت نظامی می خواهد هژمونی جهانی خود را گسترش دهد و بویژه "سیاست معیارهای دوگانه" را اعمال کند و ثروت کشورهای مغلوب را احتکار و پایگاه‌های نظامی در تمامی نقاط حساس مستقر نماید.
استراتژی جرج بوش برپایه صادرات دموکراسی با اسلحه است، که در پروژه "خاورمیانه بزرگ" اعمال می شود.
دیکتاتوری ملاهای محافظه کار در خدمت "جنگ پیشگیرانه" نو محافظه‌کاران آمریکا قرار دارد. این دو محافظه‌کار توانایی همکاری با هم را دارند.
سبزهای فرانسه خواهان خلع سلاح اتمی همه کشورهای منطقه از جمله پاکستان و اسرائیل هستند.
دوستان عزیز ما امیدواریم در کنگره آتی شما در آینده‌ ای نزدیک در فضای دموکراتیک در تهران شرکت کنیم.

زنده باد همبستگی بین المللی- با احترام فائقه
پاتریک فاربیاز مسئول روابط بین المللی حزب سبزهای فرانسه
پاریس ٣٠ اوت ٢٠٠٥

*     *     *

پیام حزب کمونیست اسپانیا


سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
احمد فرهادی دبیر روابط بین الملل
رفقای عزیز،
دعوت صمیمانه شما را برای شرکت در نهمین کنگره سازمانتان که در روزهای ٣١ آگوست تا ٣ سپتامبر در آمستردام برگزار می شود دریافت کردیم. بخاطر عدم امکان حضور در این واقع مهم از فرصت استفاده کرده درودهای صمیمانه خود را به شما ابراز داشته و موفقیت های بیشمار را در این کنگره برایتان آرزو می کنیم.
به این باور هستیم که مصوبات کنگره تان سهم برجسته ای را در مبارزه مشترک همه نیروهای مترقی و مردمی ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی به عهده خواهد گرفت و همچنین روابط برادرانه میان حزب ما و شما را تقویت خواهد کرد.

با درودهای صمیمانه
خوزه لوئیس سن ته پاس
دبیر روابط بین المللی حزب کمونیست اسپانیا
30.8.2005

*     *     *

پیام حزب کمونیست فرانسه


رفقای گرامی،
حزب کمونیست فرانسه با ابراز خرسندی از نهمین کنگره سازمان فدائیان (اکثریت) برای مبارزه شما در راه آزادی، حاکمیت قانون، پیشرفت اجتماعی و شکل گیری آلترناتیو دموکراتیک فراخور انتظار مردم ایران، آرزوی پیروزی می نماید.
ما از مشکلات مبارزات شما برای ایرانی دارای ارتباط جهانی، فعال در راه امنیت جمعی، خلع سلاح اتمی و صلح واقف هستیم.
کمونیست‌های فرانسه در کنار شما و نیز همه نیروهای ترقیخواه ایرانی قرار دارند.
ما بار دیگر همبستگی خود را با شما ابراز می داریم.

با درودهای گرم و برادرانه
حزب کمونیست فرانسه
پاریس ٣٠ اوت ٢٠٠٥

*     *     *

پيام دفتر اروپايی حزب ملت ايران


پاينده ايران
ای آفريدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو ياری می جويم

با درود های فراوان بر شما هم ميهنان دور از ميهن و با درود به روان تابناک تمامی جان باختگان راه استقلال، آزادی، مردمسالاری و سربلندی تمامی قوم های ايرانی در ايرانی يگانه

هم ميهنان گرامی :
ضمن پيشکش شادباش بمناسبت نهمين همايش سازمان فدائيان خلق (اکثريت ) آرزو داريم که نهال همبستگی ملی در درون و برون ميهن رويش خود را آغاز کند .
هم ميهنان شما در حزب ملت ايران ، به پيروی از رهبران دشنه آجين شده خود داريوش فروهر ، عاشق ايران و قوم های ايرانی ، و پروانه فروهر گردآفريد ايران خواه ، همچنان به دور از هرگونه خشونت های ايران بر باد ده ، در راه برقراری همبستگی ملی به مثابه نخستين گام برای بر قراری مردم سالاری تلاش می نمايد .

هم ميهنان ارجمند
تا ستم و خودکامگی هست ، استقامت و مبارزه هم هست . آنچه نياز است تجربه گرفتن از يک صد سال مبارزه ملت ايران برای رسيدن به آزادی و مردم سالاری است ، شکست همواره در « من » و « تو » بوده است و پيروزی در
« ما »

هم ميهنان آزاد يخواه
به خاطر ميهنمان و بخاطر خون پاک شهيدانمان ، بايد از فاصله ها بکاهيم و صفوف خود را هرچه فشرده تر کنيم و هرگونه خشونت ميهن برباد ده را کنار نهاده تا شاهد مردم سالاری را در آغوش کشيم .
سازمان های سياسی بايد در ضرورت يک فرايند سنجيده با مدارای فرهنگی - سياسی هم داستان شوند که ميهن عزيزمان دوران فضيلت سوزی را می گذراند .
دفتر اروپايی حزب ملت ايران برای همايش تان و تک تک شما آرزوی پيروزی و بهروزی را دارد .

برقرار باد همبستگی ملی ايرانيان در سراسر جهان
در آرزوی ايرانی آزاد و آباد و به دور از بند و زندان و شکنجه
پاينده ايران
دفتر اروپايی حزب ملت ايران
۱٠ شهريور ٢٠٠٥

*     *     *

پيام کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران


رفقای عزيز،
برگزاری نهمين کنگره سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) را به همه اعضای سازمان تبريک می گوييم و موفقيت کنگره در گشودن راه فعاليت شما و در تعيين سياست ها و راهکارهای آتی را آرزو می کنيم.
رفقا:
کنگره شما در يکی از حساس ترين شرايط ميهن مان برگزار می شود. نتايج انتخابات رياست جمهوری اخير نشان داد که جامعه ما در آستانه چرخش جديدی قرار گرفته است، مشخصه آن از يکسو، تحکيم قدرت مستبدان در حکومت و از سوی ديگر، همزمان با پيشروی مرتجع ترين جناح حکومتی، شکل گيری صف بندی های جديد در جامعه است.
اکنون پيروان ولايت فقيه و باندهای قدرت حول و حوش آن، با اتکا به اهرم های قدرت خود از شورای نگهبان و بسيج و سپاه، کنترل خود را نه فقط بر صندوق های رای، که از اين طريق بر همه ارکان حکومت گسترش داده است. با انگشت نهادن بر نيازهای عاجل و روزمره بخش مهمی از مردم کشور ما که عمری است با فقر و بيکاری دست به گريبان اند و وضعيت آنها قبل از همه محصول کار همين حکومت است، توانسته است که بر اين پيشوری خود در کانون قدرت حکومتی مهر مشروعيت هم بزند.
نتايج اين انتخابات نه تنها دست آوردهای سياسی بعد از انتخابات دوم خرداد را در معرض خطر قرار داده است، بلکه بيان واقعيت ديگری نيز هست که تمرکز جنبش سياسی بر آزادی ها و حقوق دموکراتيک مردم اگرچه ضروری، اما کافی نبوده است. تلاش برای گشودن فضای سياسی جامعه، کنکاش برای ايجاد فضای تنفس برای جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در سال های بعد از دوم خرداد، اگر چه سيمای جامعه ما را در طول هشت سال گذشته تغيير داده است، اما تنوانسته است راه به اعماق جامعه گشوده، به نيازهای عاجل نيروهای اجتماعی نقب زده، همه عرصه های زندگی اجتماعی را در برگيرد. موفقيت مستبدترين جناح حکومتی در بهره برداری از وضعيت فلاکتبار اقتصادی مردم و تبديل شعار عدالت اجتماعی به اهرم موفقيت خود، نشانه اين واقعيت است.
رفقا،
ما در برابر روند بازگشتی که هم اکنون در جامعه ما آغاز شده است و نه فقط دستاوردهای مبارزات مردم کشور ما در طول سال های اخير، بلکه مسدود کردن فضای تنفس آن در شرايط آتی را در مد نظر دارد، نيازمند استراتژی روشن برای مقابله با اين پيشروی هستيم. جنبش سياسی و مدنی کشور ما بايد با تمام قوا و با همه ابزارهای ممکن خود در مقابل پيشروی ارتجاع بايستد و راه تهاجم به دستاوردهای جنبش را مسدود نمايد. برای موفقيت در اين زمينه ما نيازمند سياست روشنی در دو عرصه هستيم:
1- ما نيازمند سامان دادن به اتحادی گسترده و وسيع در ميان جمهوری خواهان دموکرات و چپ برای شکل دادن به يک آلترناتيو در جهت پی ريزی آينده ای اميد بخش برای مردم ايران هستيم.
2- ما به عنوان نيروی چپ و مدافع منافع کارگران و مزدبگيران کشورمان، برای حضور قدرتمند نه فقط در چنين اتحادی، بلکه قبل از همه پرداختن به نيازهای عاجل همين نيروهای اجتماعی و رشد جنبش آنها، نيازمنديم با صفوفی فشرده تر و اثر گذارتر از امروز عمل کنيم. بايد به دوران جدايی ها و خود محوری ها در صفوف چپ ايران نقطه پايان گذاشت و در جهت ايجاد يک نيروی متحد و موثر در عرصه دفاع از حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران و زحمتکشان کشورمان گام برداشت.
رفقای عزيز!
برای کنگره شما که به حق آن را در هفدهمين سالگرد کشتار دسته جمعی هزاران تن از رهروان راه آزادی و عدالت در زندان های جمهوری اسلامی، "با خاوران" ناميده ايد، بار ديگر آرزوی موفقيت می کنيم و در مقابل ياد همه آن جانباختگان و ديگر رهروان راه آزادی و سعادت مردم کشورمان سر تعظيم فرود می آوريم.
کميته مرکزي
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
٢ سپتامبر ٢٠٠٥

*     *     *

پيام سازمان های جبهه ملی ايران-برونمرز- اروپا


خانم ها و آقايان:
برگزاری کنگره نهم سازمان شما، مصادف شده است با هفدهمين سالگرد روزهايی که در آن، رژيم جمهوری اسلامی ايران مرتکب يکی از بزرگترين جنايات تاريخ معاصر ايران شده است و هزاران تن از فرزندان مردم را در زندان ها قتل عام کرد. جمهوری اسلامی بدين جنايت بسنده نکرده و کشور ما را اکنون در يکی از حساس ترين و بحرانی ترين دوران های حيات خود قرار داده. ما براين باوريم که حاکميت انتصابی با ناتوانی در شناسايی و دفاع از منافع ملی ايران در برابر جهان امروزی و عدم توانائی در حل مسائل و مشکلات داخلی، شايستگی و صلاحيت مديريت کشور را ندارد.
شرايط بحرانی و اوضاع نابسامان سياسی، اجتماعی و بين المللی کنونی می رود تا استقلال و همبستگی ملی ما را زير ضربات جدی و غير قابل جبران قرار دهد. تنها با مبارزه پيگير، قاطع و گذشتن از جمهوری اسلامی و همياری گرايش های مختلف سياسی، می توان اين بحران ملی را حل نمود.
بياييم فصل مشترک خود را که آزادی و سربلندی ايران و دموکراسی و جمهوری خواهی است با تکيه بر انديشه های مصدق بزرگ استوار سازيم. با تکيه بر انديشه سياسی او و به روز کردن آن، ائتلاف ملی عليه استبداد را به گفتمان ملی تبديل کنيم.
امروز "اصول ميثاق ملی ايرانيان برای شکل دهی حکومت دموکراتيک" مهندس عباس امير انتظام کارپايه سياسی سازمان های جبهه ملی ايران برونمرز، برای به چالش کشيدن جمهوری اسلامی می باشد. ما همه نيروهای ملی و دموکرات را به همکاری حول اين ميثاق ملی و پر بار کردن آن دعوت می کنيم.
به باور ما شرط پيروزی در برابر اين رژيم ضد انسانی و ضد ايرانی همکاری نيروهای سياسی مختلف با اعتقاد به مردم ايران، منافع ملی و تماميت ارضی ايران، دموکراسی، آزادی و رعايت حقوق قوم های مختلف ملت بزرگ ايران می باشد.
ما آرزوی موفقيت برای کنگره نهم شما را در جهت اعتلای منافع مردم ايران و پيشبرد منافع ملی ايران داريم.

با آرزوی سربلندی و آزادی ايران
سازمان های جبهه ملی ايران-برونمرز-اروپا
پنج شنبه ١٠ شهريور ١٣٨٤

*     *     *

پيام کانون زندانيان سياسی ايران –هلند


پيشاپيش درودهای ما را بپذيريد. کانون زندانيان سياسی ايران – هلند به شما و تمامی دست اندرکاران نهمين کنگره سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) شادباش می گويد. برای شما آرزوی پيشبرد تمامی برنامه هايتان را در جهت آرمان های انسان دوستانه و عدالت جويانه خواستاريم.

به گل گشت جوانان ياد ما را زنده داريد ای رفيقان

بگذاريد با شما از يک کابوس هفت ساله يا ده ساله سخن بگويم. که همانند سفرهای پر مخاطره ژول ورن با انبوهی از ناشناخته ها، ترس ها و حيرت روبرو می شويم. از شامگاه بيست و دوم بهمن ماه روحانيت شيعه با قبضه قدرت سياسی در ايران سرانجامی را برای سرزمين ما رقم زد، که از پی آن همه آرزوهای شريف، غولی بيرون آمد که هيچ چيز را يارای مقابله با آن نبود. از همان روزهای نخست، سرکوب و ارعاب در دستور کار قرار گرفت. چندی نگذشته بود که زنده ياد سعيد سلطان پور و توماج و يارانش را سلاخی کردند. آغاز دهه شصت روزگار شوم و تاريکی را برايمان به همراه داشت. گروه، گروه بدون نام و نشان به جوخه های تيرباران سپرده شدند و عده بسياری رهسپار سفری شدند، که سرانجامش هيچ آشکار نبود. در آغاز زندانی ميبايست پروسه حيرت را از سر بگذراند. با ورود و پذيرای اين همه فجايع غير قابل باور بود. در روزهای نخست بسياری با پديده ای به نام توهم رهايی روبرو بودند. و پس از چندی مرحله دوم آغاز می گرديد. بريدن حس ها، آرام، آرام می پذيرفتيم. احساس ما را می کشتند. روزهای نخست از ديدن زحم هايی در کمر و يا کف پای همديگر دلمان به درد می آمد. همدردی می کرديم. پس از مدتی از شنيدن خبرهای هولناک ديگر زياد بخود نمی لرزيديم و اين خود آغاز فاجعه ای ديگر بود. در اين ميانه گروهی از ما شکست را پذيرفتيم. گروهی ديگر گناه را پذيرفتيم و برای تقاص اين گناه تا ناکجا آبادها رفتيم. تا آنجايی که هر روز نوجوانی سيزده ساله به بند يک زنان عادل آباد می رفت و مادرش را شکنجه می کرد، تا توبه کند. نام اين کار را مسئولين زندان و توابين گذاشته بودند شرف توبه. و گروهی از ما، بيشترشان از جايگاه حفظ کرامت انسانی در مقابل اين طاعون سياه ايستادگی کردند. کسانی که در بيرون اين معرکه مرگبار بودند، با ديگرانی که گرفتار آمده بودند مصداق شعر سعدی بودند و بوديم.
تو در ميانی و ندانی اين معنا به راه باديه داند قدر آب زلال
ما تجربه های بسيار تلخ و اندوه باری را در طی اين سال ها از سر گذرانده ايم. اما نمی گذاشتيم پر اميدمان چيده شود. شور زندگی ادامه داشت. ما هنوز از ديدن آسمان آبی، صدای پرندگان و هر چيز ديگری که نشانی از زندگی داشت لذت می برديم.
اما خسته بوديم، احساس تنهايی می کرديم. به خودمان می گفتيم آيا در پس اين ديوارها کسی به فکر ما هست؟ دلمان برای شانه های پدر، مادر و همسران و فرزندانمان دلتنگ بود. و طوفانی ديگر رسيد. تابستانی به غايت تلخ و شور. پ-م می گفت ما را به دفتر زندان بردند. فرمی پر کرديم، به گمانم همين روزها آزادمان کنند. ب-م می گفت چه خيال باطلی. مرداد ماه آغاز بريدن بند ناف زندگی مجاهدين بود.
گروه گروه، منافقی يا مجاهد؟ جمهوری اسلامی را قبول داريد يا نه؟ کار اطلاعاتی می کنی يا نه؟ و از پی آنان نوبت چپ ها رسيد. نماز می خوانی يا نه؟ جمهوری اسلامی را قبول داری يا نه؟ ن-الف بلند بلند فرياد می کشيد لعنت بر رجوی، مرگ بر منافقين، و آن طرف تر م-ح مصممانه به پيشواز مرگ می رفت. هيچ کدام از اين پاسخ ها نتوانست گريزی برای مرگشان باشد. دستگاه کشتار سر بازايستادن نداشت. ما در جهان بی خبری و فراموشی به قتل گاه می رفتيم. هنگامی جهان باخبر شد که بخش اعظمی در گوشه و کنار ميهن استبدادزده مان قتل عام شده بودند. اوين، گوهر دشت، کارون، ديزل آباد، عادل آباد، وکيل آباد و ده ها ظالم آباد ديگر.
دفتر ايام ورق می خورد. بار ديگر جمع مستان اندک اندک می رسند. زرافشان، گنجی، طبرزدی، برادران محمدی، باطبی، فخرآور و ..... پايانی ندارد.
ما فکر می کنيم آنها نيز همين سوال را دارند. آيا کسی به فکر ما هست؟
مجددا ضمن شادباش برای کنگره نهم سازمان، از شما و ساير احزاب و سازمان های سياسی به جد خواستار در دستور کار قرار دادن همکاری مشترک برای دفاع از حقوق زندانيان سياسی و در نهايت تلاش برای رهايی تمامی زندانيان عقيدتی، سياسی هستيم.

با آرزوی بهروزی برای مردم ايران
کانون زندانيان سياسی ايران- هلند
٢ سپتامبر ٢٠٠٥

*     *     *

پيام کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران


رفقا برادران،
تلاش پیگیر شما در خارج از ایران، برای پشتیبانی از آمال و آرزوهای بحق مردم ایران و زحمتکشان آن، پر ارج می باشد. چنین روندی، امید به آینده را برای برکناری حاکمیت ولایت فقیه بیشتر می کند.
اینجانب به نمایندگی از کمیسیون ارتباطات سندیکائی ایران به اطلاع شما می رسانم که:
ما در زمینه ی مطالبات بحق زحمتکشان ایران به تلاش های پیگیر خود ادامه می دهیم، و بخصوص از پایگاه های سندیکایی بین المللی بهره مند هستیم. اینجانب در همکاری نزدیک با کمیسیون کارگری شما و بخصوص با رفیق صادق کارگر، به فعالیت خود ادامه میدهم، با توجه به اینکه ما عضو دائمی فدراسیون سندیکایی جهانی می باشیم، تا ٣ ماه دیگر در کنگره فدراسیون سندیکایی جهانی که در کوبا برگزار خواهد، اینجانب و رفیق صادق کارگر در این کنگره شرکت کرده تا از حمایت بین المللی زحمتکشان بهره مند شویم.
از شرکت در کنگره شما خوشحالیم و در خاتمه موفقیت شما را در کنگره صمیمانه خواهانیم.

با درود
حسین نظری
٢ سپتامبر ٢٠٠٥