سند خطمشی سیاسی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مصوب شورای مرکزی منتخب کنگره نهم (کنگره "با خاوران")
برای استقرار جمهوری ایران به جای جمهوری اسلامی
جمهوری مدّنظر ما یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال است!


اطلاعیه پایان اجلاس کنگره نهم "کنگره با خاوران"
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


گزارش کنگره نهم "کنگره با خاوران"
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


برای تامين حقوق زنان


فرآيند جهانی شدن (گلوباليزاسيون)
جهانی ديگر ممکن است


پیام های کنگره نهم "کنگره با خاوران"
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)


پیام ها به کنگره نهم "کنگره با خاوران"
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)