كارگري شماره ٢٩٤ KAR
FirstPageبازگشت به صفحه اول

ديدار با مسئولين فدراسيون جهاني سنديكايي ( M.S.F )

اطلاعيه كميسيون كارگري سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

ديدار با مسئولين فدراسيون جهاني سنديكايي ( M.S.F )
هيئت نمايندگي كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران در روزهاي اول و دوم دسامبر ٢٠٠٢ در شهر پراگ پايتخت جمهوري چك با مسئولين فدراسيون جهاني سنديكايي در محيط دوستانه اي ملاقات كردند. ديدار رسمي روز دوم دسامبر در مركز F.S.M انجام شد. مسئولين F.S.M در اين ديدار عبارت بودند از:
الكساندر ژاريكوف دبير كل فدراسيون جهاني از روسيه
يان نمودري معاون اول فدراسيون جهاني از لهستان
ميرواديبت خزانه دار فدراسيون جهاني از سوريه
جبار اياني مسئول خاورميانه فدراسيون جهاني از جمهوي چك (اصليت عراقي دارد)
گفتگوها در محيط دوستانه به مدت سه ساعت جريان داشت و دستور جلسه كه از طرف كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران پيشنهاد شده بود به قرار زير بوده است:
١ - اوضاع كلي در جمهوي اسلامي (درگيري جناح هاي حكومتي رشد جنبش هاي اعتراض توده اي و تاثير اوضاع سياسي در ميان كارگران و زحمتكشان ؟
٢ - بررسي نظر كارشناسان سازمان بين المللي كار در باره نبود تشكل هاي مستقل سنديكايي در ايران
٣ - ارزيابي عملكرد خانه كارگر و نقش آن در كنترل حركات كارگري ايران در ابتداي جلسه دبير كل F.S.M ضمن خوش آمدگوئي به هيئت نمايندگي كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران از همكاري هيئت با F.S.M قدرداني كرد و به گسترش ارتباطات متقابل تاكيد نمود و كميسيون
روابط سنديكايي را پيگيرترين تشكل ايراني در دفاع از حقوق كارگران ناميد. الكساندر ژاريكوف كه چندي پيش در راس هيئت F.S.M به دعوت خانه كارگر به ايران مسافرت كرده بود با علاقمندي آمادگي خود را به شنيدن انتقادات ما از سياستهاي كارگري جمهوري اسلامي اعلام كرد. او گفت كه كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران تنها عضو رسمي از طرف كارگران ايران در F.S.M مي باشد و ما نظريات كميسيون را در تصميم گيري هاي خودمان در باره ايران مبنا قرار مي دهيم.
به دنبال سخنان دبير كل F.S.M يكي از اعضا كميسيون اوضاع سياسي روز ايران را تشريح كرد. او ضمن اشاره به رشد جنبش دانشجويي بعد از صدور حكم اعدام يك استاد دانشگاه در ايران و همچنين تشديد اختلافات درون حكومت را كه تمام نهادهاي حكومتي را در برگرفته گفت بحران روز به روز شديد مي شود و انتظار مي رود كه طي ماه هاي آينده جنبش اعتراضي با بهره گيري از اختلافات درون حكومت وارد فاز جديدي شود و شرايط جديدي در كشور ايجاد بكند كه ما فكر مي كنيم هرگونه تغيير در شريط فعلي زمينه رشد جنبش طبقه كارگر را فراهم خواهد ساخت و احتمال پيوند جنبش كارگري با جنبش دانشجويي و جنبش هاي محلي كه در گوشه و كنار ايران وجود دارد ممكن خواهد شد.
در حال حاضر عامل عمده بازدارندگي اعتراضات كارگري وجود شوراهاي اسلامي و خانه كارگر است كه مي كوشد اعتراضات كارگري را به حمايت از اين يا آن جناح حكومتي محدود كند و در مقاطعي كه اعتصابات و اعتراضات خودجوش بوجود مي آيد به بهانه غيرقانوني بودن آن ها را سركوب مي كند.
دبير كل F.S.M ضمن تحسين تحليل هاي ما گفت كه ايران كشور بزرگي است و ما به اهميت آن در منطقه ارزش قائل هستيم. خيلي ها مي كوشند با ايران رابطه داشته باشند و ما هم قبل از اين كه درها بسته شود به دعوت آن ها جواب مثبت داديم و رفتيم از شهرهاي تهران ، اصفهان و شيراز صحبت كرديم. استراتژي F.S.M عبارت است از گردآوري هر چه بيشتر نيرو و جذب تشكل هاي كارگري ، حمايت از سنديكا و اتحاديه هاي مستقل مخالفت با سلطه جهاني آمريكا و مبارزه با اقتصاد ليبرالي و دفاع از فلسطين.
يكي از اعضاي هيئت در جواب ژاريكوف گفت:
ما وضعيت شما را درك مي كنيم و به نظريات شما احترام مي گذاريم. در ضمن يادآوري مي كنيم كه نه شوراهاي اسلامي و نه خانه كارگر سنديكا و اتحاديه به معناي واقعي كار نيستند. از نظر ما آن ها شكل هاي حكومتي براي كنترل كارگران مي باشند. آنچه كه به مخالفت جمهوري اسلامي با آمريكا مربوط مي شود بايد توجه داشت كه طي ٢٣ سال بعد از انقلاب ايران تمام سياست هاي جمهور اسلامي به نفع آمركا تمام شده و موقعيت آمريكا را در منطقه تثبيت كرده است. در باره مبارزه با ليبراليسم نيز آنچه كه ما در جامعه ايران مي بينيم تشديد اختلاف طبقاتي و فقيرترشدن كارگران است.
ژاريكوف در جواب گفت:
ما نظريات شما را مي فهميم: ((بايد قبول كرد كه همه شما و ما يك تشكل جهاني هستيم كه در ١٢٠ كشور عضو داريم. طبيعي است كه هر كدام از آن ها نظريات متفاوت و حتي مخالف با ديگران داشته باشند. بايد از مجموع آن ها نقاط مشترك را برگزيده و به آن استناد كرد. ما هم به نقاط ايدئولوژيك توجه داريم و نه به اختلافات.
به دنبال سخنان ژاريكوف يكي ديگر از اعضا و هيئت نمايندگي كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران توضيحات مفصلي در باره ماهيت خانه كارگر داد كه اطلاعات دقيق نامبرده مسئولين F.S.M را به تعجب واداشته بود. بويژه توضيحات مستند در باره يكايك اعضا رهبري خانه كارگر حزب اسلامي كار و وزارت كار بيانگر آن بود كه اعضا هيئت نمايندگي كميسيون روابط سنديكايي شناخت كاملي از ساختار سياسي - امنيتي جمهوري اسلامي در نهادهايي دارند كه به نام كارگران ساخته شده اند. اين صحبت ها كه حدود نيم ساعت ادامه يافت دبير كل F.S.M را تحت تاثير قرار داده بود.
در ادامه صحبت اين عضو هيئت نمايندگي يكي ديگر از اعضا هيئت به اطلاع مسئولين F.S.M رساند كه از تاريخ ٢٧ سپتامبر تا سوم اكتبر سال جاري مسيحي ده نفر از كارشناسان سازمان بين المللي كارشناس تشكل هاي صنفي و كارن كرتيس مسئول بخش امور سنديكايي از ايران بازديد كردند و نتايج تحقيقات خود را به مسئولين ايران و سازمان بين المللي ارائه دادند كه بر اساس نظريه كارشناسي آن ها شوراهاي اسلامي كار سنديكا محسيوب نمي شوند و در ايران هيچگونه تشكل صنفي مستقل كارگري وجود ندارد. جمع بندي نظريات ايشان توسط خبرگزاري دانشجويان منتشر شده در مطبوعات ايران بازتاب يافته است.
دبير كل F.S.M در پايان اين ديدار يك بار ديگر از آمدن هيئت ايراني و مذاكرات صريح و دوستانه آن تشكر و شوراهاي گسترش همكاري ها و افزايش ديدارها در آينده باشد. پس هيئت اعزامي كميسيون ارتباط سنديكايي ايران به طور جداگانه با مير و اديب نماينده اتحاديه هاي كارگر سوريه و جبار اياني مسئول خاورميانه فدراسيون جهاني سنديكايي در ملاقات در مورد مسائل سياسي منطقه و ايران با يك ديگر گفتگو كردند.
كميسيون ارتباطات سنديكايي ايران
٤/١٢/٢٠٠٢
اطلاعيه كميسيون كارگري سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
با كمال تاسف اطلاع يافتيم كه رفيق حسين سمناني يكي از رهبران سنديكايي كارگران كفاش درگذشته است. رفيق سمناني يكي از پركارترين و علاقمندترين فعالين جنبش سنديكايي و كارگري كشورمان بود كه تمام عمر براي سازمان يابي و رفاه كارگران مبارزه كرد و در اين راه متحمل رنج ها و مشقت هاي بسيار زيادي شد. گرچه فعاليت حزبي نيز داشت اما همواره از تداخل فعاليت حزبي و سنديكايي اجتناب و همواره از زمره كساني بود كه از استقلال سنديكاهاي كارگري حمايت مي كرد. ما درگذشت اين مبارز دلير و پيگير جنبش سنديكايي و كارگري كشورمان را به خانواده ايشان ، فعالين جنبش كارگري و سنديكايي و به حزب توده ايران تسليت مي گوييم.

كميسيون كارگري سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
٢٠/١١/٢٠٠٢

FirstPageبازگشت به صفحه اول