ö÷¥ ¢¤øõ ¤¢ ùõ÷ã¯ì
(þ¤î) ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ù¤ð÷î öþõ¤ú ø¬õ
ö÷ ¤ üð¢÷¥ ø ¤î ¯þõ ¤¢ ¢þ¢ª ýû¤ªê ñõä ø õ ¤øªî ¤¢ ö÷¥ ëøì ö¡¨ ñõþ ø üê÷
ø þ¨ ø ö÷¥ ù¢ª ñõþ ëøì ¥ áê¢ .¢÷þüõ ¨ ù ôø¢ ù¤¢ ýûö¨÷ ö÷õû ö÷¥ .¢¤¢ ùõ¢
.¨ þ÷¨÷ ø ü¨¤îøõ¢ ù¤ ¤¢ ù¥¤õ ¤þ£÷üþ¢ ©¡ ö÷ ñîª
:¢¥¨üõ éàøõ ¤ ý¥î¤õ ý¤øª öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
;¢÷î þõ üþöõ¥¨ ý¤ ûö ©ò ø ¤øªî ö÷¥ ¥¤õ ¥ -
;¢÷î ü÷þª ö÷ ýûþóãê ¥ ø ý¤îõû ¤øªî ¥ ¤¡ ¤¢ ö÷¥ íþ¤îøõ¢ ýûöõ¥¨ -
.¢÷î ¢þ ((¤î)) ùþ¤ª÷ ¤¢ ö÷¥ ýû¨ø¡ ø ñ¨õ §îã÷ ú ¤¢ ¨÷õ ÷îõ -
.¢øªüõ ñþîª ùþ¤ þû ÷ ¤¢ ùî ¢ø ¢ûø¡ ü÷øþ¨þõî ù¢úä ¤ éþàø öþ ý¤þðþ
info@fadai.org