ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ý¥î¤õ ý¤øª ùþäò¯
(þ¤î)
ëó¡ öþ¢ê ù¤ð÷î öþõ¤ú ý¤¥ð¤ ù¤¤¢
 
ñ¨õ ùõ ¢¢¤õ ¤¢ (þ¤î) ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ù¤ð÷î öþõ¤ú
ø öõ¥¨ ý¤£ðöþ÷ ñ¨ öþõ÷ ø ¨þ ¤¢ ùî ù¤ð÷î öþ .¢þ¢¤ð ¤¥ð¤
ù ;¢ª ñþîª öõ¥¨ ¤£ðöþ÷ ü÷¥ ö¦þ ¢úª ªðó¨ öþõ¨þ
.¢þ¢¤ð ý¤£ðô÷ ü÷¥ ö¦þ ù¤ð÷î öõ¥¨ ¢þìê ¤û¤ ô÷
¤¤ì¨ ü÷ãþ ¢ø¡ ü¨¨ ¨ø¡ ¤ ¤ðþ¢ ¤ ù¤ð÷î öþ ¤¢ ëó¡ öþ¢ê
ý¤ ö¤þ ô¢¤õ ùî ¢¤î ¢þþ ù¤ð÷î .¢÷¢¤î ¢þî ö¤þ ¤¢ ü¨¤îøõ¢
öþ ¥ ¤þ¥ð÷ üäõ ó¢ä ø ꤪþ ¢¢ ü¨¤îøõ¢ ù ö¢þ¨¤
ü¨¤îøõ¢ ¤ ü÷õ üþõî ¤¤ì¨ ø üõò¨ ý¤øúõ ôþ¦¤ ù ö¢¢
ù ¤¢ì ¥þõõó¨õ ñì÷ ¤¢ê¤¯ öþ¢ê ùî ¢¤î þ¤¬ ù¤ð÷î .¢÷¨û
.¢÷ªøîüõ ö¤þ ¤¢ ¢¥ ¡÷ ý¤¥ð¤ ý¤ ø ¢÷¨û ô¢¤õ
¥ ýùú ¢þ öûø¡ 拉 é¢û öþ ëì ý¤ öþ¢ê ù¤ð÷î
ùø¡ý¢¥ ýûø¤þ÷ ùõû ø ¢þ¢¤ð ¤øªî ø üóõ ùø¡ý¢¥ ýûø¤þ÷
øä¢ ö¤þ ¤¢ ü¨¤îøõ¢ ý¤¤ì¤ ø ¢¢¨ ùþóä í¤ªõ ¤îþ ù ¤
.¢¤î
ü¨¤¤ ¢¤øõ ¤ ¤øªî öõ¨÷ ø ü÷¤ á®ø öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
.¨÷¢ ¤øªî ¯øì¨ ø ö¤ ¨õ ¤ üõò¨ ý¤øúõ ø ¢¢ ¤¤ì
ø ¢¢ ¤¤ì ü÷þª ¢¤øõ ¤ ôî ¢¢¨ ùþóä ö¤þ ô¢¤õ ù¥¤õ ù¤ð÷î
öþõ¤ú .¢¤î ôøîõ ¤ üõò¨ õøî ¯¨ø ô¢¤õ ¤ªî ø ø
¢¤î þõ ¤øªî ñ¡¢ ¤¢ ö¤þ öûø¡ý¢¥ ù¥¤õ ¥ öþ¢ê ù¤ð÷î
öþ ¢õ ø í¤ªõ ù¥¤õ íþ ¢¤ªþ ý¤ ¨÷õ ýûù¤ öêþ ø
.¨÷¢ ¤þ£÷ ¤þ¡ ü¤ø¤® ¤ ûø¤þ÷
ö¤îê÷ªø¤ ö÷¥ ù üõò¨ õøî ýû¤ªê öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
ø ¡¨ ôøîõ ¤ ¤øªî ô¨ ýûþóõ ø üû£õ ýûþóì
.¢øõ÷ üð¨õû ôòä ôî ¢¢¨ ùþóä ö÷ ¥¤õ
ö¤þ ¤¢ ü¨þ¨ öþ÷¢÷¥ ¤ªî ¢¤ðó¨ öõ¥ôû ùî öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
öþ öþ÷¤ì ùõû ù¤¯¡ ýù¦þø ô¨¤õ ü¯ ¢þ¢¤ð ¤¥ð¤ ñ¨ ¤¢
ø ¢úª ù¢ø÷¡ ù ý¤þ ¢ú÷)) ñþîª ø ª¢ üõ¤ð ¤ í÷¢¤¢ ùãê
ù ýø÷ãõ ø ý¢õ ýûíõî ¢þ¢ª ¤¨ø¡ ((ü¨þ¨ öþ÷¢÷¥
.¢þ¢¤ð ö¤þ ¤¢ ü¨¤îøõ¢ ý¤ ù¥¤õ öþ÷¤ì öð¢÷õ¥
ùõ ¢¢¤õ - (þ¤î) ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ý¥î¤õ ý¤øª
ü÷¥ö¦þù¤ð÷î-(þ¤î)ö¤þëó¡öþ¢êöõ¥¨ù¤ð÷îöþõ¤ú©¤¥ð
 
info@fadai.org