(þ¤î)ö¤þëó¡öþ¢êöõ¥¨ô¤úù¤ð÷îôþ
ü÷¥ö¦þù¤ð÷î
öõ¥¨ ö¤¢øû ø ®ä ù
!ìê¤
¨¨ðü ù¥¤õ ñ¬ ¢ª ¤¥ð¤ öõ¥¨ þ ñ¨ öþõ÷ ø ¨þ ¤¢ ùî öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
.¢÷ù¡¢¤ ö¤ð § ýú ø ¢÷ù¢¤ öø¤ê ÷¤ ô¡ ø þ ø ¤ ¤þ¨õ öþ ü¯ ¤¢ ùî ¨ ëó¡ ü¢ê ö¤¥û
¤¢ ¢÷ª£ð ùþõ ö ¥ ùî ù¡ö öþ¢ê ¢þ ª¢üõ¤ð ¤ ¢ø¡ ¤î ìþì öþ ¤ ¢þî ù¤ð÷î
¢þ¤¢ ¥¥û ù öõ÷úþõ ¥¤ê ¤ üäõ ó¢ä ø ꤪþ ý¢¥ ó¬ ©ê¤¢ ñ¨ ÷ ø ¨þ öþ
ù¤ð÷î .¢¤ öþ ù íþ¤îøõ¢ ©÷ ø öõ¥¨ öð¡ö ùõû ù¢ø÷¡ ù ý¤þ ô¥ä ¤ ö ø ¢¤î ¥è
ø ý¤¢þ ¤¢ ÷õû ö þ ôø¢ ù÷øª ø öõ¥¨ ý¤ð¢÷õ ¥¤ ùî ¤ öª¡¤¢ ìþì öþ ô¤ú
ù¤ð÷î .ª¢ ôòä ¤ðþ¢ ¤ ¨ ùêú÷ ö¤þ ô¢¤õ ¢ã¨ ø ý¢¥ ù¤ ¤¢ ëó¡ öþ¢ê í í ¤îþ
¢¤ªþ ø öõ¥¨ ýûöõ¤ ëì ù¤ ¤¢ ¤ õª ©ªøî ø ¢¨¤êüõ ¢ø¤¢ ö¤þ õª ù öõ¥¨ ô¤ú
.¢ú÷üõ ¤ ö ýû¨þ¨
!ìê¤
ü¡þ¤ ¤þ¯¡ ýûþãìøõ ¥ üîþ ¤¢ õ öúþõ ùî ¢øªüõ ¤¥ð¤ ü¯þ¤ª ¤¢ õ öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
ñþ¢ã)) ùõ÷¤ .¢÷ù¢¢ ¨¢ ¥ öþõøî ¤¢ ¨þî ø ¤þ¢ ¥ø¤ ù ¤ ¢ø¡ ¢þõ ô¢¤õ .¨ ùê¤ð ¤¤ì
¤ ¤¡ ù öòî ýûüû¢ ¨ ù¢¤î ¯øì¨ ©þ ¥ ©þ üóõ ¢þóø ¨ ù¢¤ø¡ ¨îª ((ý¢¬ì
ô¢¤õ .¨ ùêþ ©¤¨ð ý¤ø¤þ ¢ã ¤¢ ý¤îþ ø ¤ìê ø üì¯ éò¡ ¢÷îüõ ü÷þð÷¨ ô¢¤õ ©ø¢
ö¤þ ô¢¤õ ý¤ ìþì öþ .¢÷¨û õøî ¤¢ û¢ ý ù û¤¢ üþ í¤¢ ¢ûª öþä ù
ù¢õä ýû÷ ¥ íþ þû ø ¢÷¨û ö¤ðõøî ü÷ø÷î ¤ùãê á®ø ñø¨õ ùî ¢øªüõ ¤öªø¤
.¢÷¤¢÷ â®ø öþ ù ö¢¢ öþ ý¤ ü¨¨ ¤þþç ¢þ þê¤à õøî
ø ¤î÷ û¨ø¡ öþ ùî ö ¥ ø ¢þüõ ©þ¥ê ô¢¤õ üäõ ø ý¢¬ì ó¯õ ø û¨ø¡
.¢¤þðüõ ¢ø¡ ù üª¤øª ø ý¤ê÷ ñîª ô¢¤õ ¥¤õ ¢øªüõ ùøõ ö¤ðõøî ¢¢¨
ñîª ýø¨ ù ûö ö¢¢ õ¨ ø ¥¤õ öþ ¢÷øþ þøì ô¢¤õ ë¤ ¥¤õ ¤¢ ¤¤øõ ¤ø®
¢÷øüõ ü®¤ä ýû©÷ öø¤¢ ¥ ùî ñì¨õ íþ¤îøõ¢ ýû¢ú÷ ôþî ø ý¥þ¤ü ø ¤îþ ü¨þ¨
.¨ üäõ ó¢ä ø ꤪþ ü¨¤îøõ¢ ö¥¤õ õ ¤þ£÷ ¤þ¡ ùêþàø ¢¤ø¤ ¤¨
!ìê¤
ýûùóìõ ù ö÷ ô¢ì ø ô¢¤õ öþõ ¤¢ ù÷¤ø¨ ­¤ä ø ¢ì÷ ùþø¤ ø üþ®¤÷ ©¤¨ð
éþ¯ öþõ ¤¢ ¢ø¡ ù ¢õä ùþø¤ ö¢¢ ¨¢ ¥ ø üð¢÷õ¤¢ ø ø¨ íþ ¥ ¤ø¥ öòõä ¤¤ ¤¢ ù÷øð©¤øª
ôû¤ê ¤ ¤øªî ñ¡¢ ¤¢ ü¨þ¨ í¤ ù÷þõ¥ ¤ðþ¢ ýø¨ ¥ ùþìê þòø ôà÷ ¤¢ ¤øõ öð¢÷÷¢¤ð ¥ üãþ¨ø
ù¤÷ ¤¢ ¤ê¤ð ø ¤øªî ü¨þ¨ ø ý¢¬ì þ¤þ¢õ ¤¢ ¨ö ø¤ø¤ üõøî ýúìê .¨ ù¢¤ø
ø ©÷ öþ ¢÷øþ ôþî ý¤ ©ªøî .¢÷¨û ¥þð÷¤ ¢þõ ©÷ öþ ¤úõ ¥ ¥ä ü÷ø¤¢ êò¡
¢÷õø¤þ÷ ¤øõ íþ ù ©÷ öþ ñþ¢ ø ö é¤÷ ý¤ õøî ýûù¯ø ö¢¤î ¤ ©ì÷
¢¢¨ ù¤¯þ¨ ¥ ¤øªî ÷ ø ü¨¤îøõ¢ ¤õ ý¤ ù¥¤õ ¤¢ ý¤ø¤® ø ô¢ìõ ùìó ¤øªî ¤¢ íþ¤îøõ¢
ùõû ¢÷øþ ù ¤ð ø ¢¤ø¡÷ ù¤ð ô¢¤õ ýûù¢ø üó¯õ ©÷ ùð¤û ü¨þ¨ ©÷ .¨ ûìê ø
üóõ þõî ­ì÷ ¥ ¤ø¢ ù üóóõóöþ ýû¨þ¨ ü÷þª ¥ ø ¢õ÷þ÷ öõöúþõ íþ¤îøõ¢ ýûø¤þ÷
ý¢¢¨ ôþ¦¤ ùþóä ù¥¤õ ¤¢ ¢þ ùî ¢ø ¢ûø¡÷ ý¤øõ ©ì÷ ýêþ ù ¤¢ì ¢¢¤ð÷ ¤¢¤ø¡¤ ö¤þ
.¢ª ùª¢ ý¢÷ø¡
¤ ¤à÷ ¤ ù÷þõ¥ öþ ¤¢ öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î ¢þî ù÷¤îõ ø ù÷¤þªû ùî ¨õ í í ùêþàø
.ôþû¢ ¤¤ì ¢ø¡ ü÷ø÷î ü¨þ¨ ¤îþ ñõä íòõ ø ôþ¥¨ ù¤õ¥ø¤ ü¨þ¨ þóãê
!ìê¤
û¢ ø ý¤îõû öþõ ù÷þõ¥ ¤¢ ùêìøü ©ò 餯 íþ ¥ õ ùêþàø ü¨¨ ¯þ¤ª öþ÷ ¤¢
ø ¢÷¨û ¤øªî ¤¢ ü¨¤îøõ¢ ¤¤ì¨ öûø¡ ¤¢¤î ø ¤ê𠤢 ùî ¨ ü¨þ¨ ýûþ¬¡ª ø ûø¤þ÷ ùõû
öõ¥¨ ùóõ ¥ ø ©÷ ùî ü÷¤ ¤øð÷ ­¤øä ýþì ¤ ùóè ¢÷ø¤ âþ¤¨ ù íõî ¤ðþ¢ 餯 ¥
ùõû ¤¢ öõ¥¨ ý¢÷õø¤þ÷ ø ý¥¨¥ ù ¢þ õ ¥ íþ ¤û .¨ ù¢þ¢ þ¨ ø ù¢¤ ÷¤ ö ¥ ûñ¨ õ
ý¤þ ü÷õ¥¨ öø¤ ¯¤ ©¤¨ð ø üóõ ùþ÷ þøì ü÷õ¥¨ ô¨÷ ü¨þ¨ í¤ ¥ ôä ûù÷þõ¥
.ôþ÷¨¤
öþõ ý¤ ý¢÷õø¤þ÷ öõ® ¢¤¢üõ¤ ôð ôøì ø ôø¢ ¤þ¨õ ¤¢ ù¨øþ ùî öõ¥¨ ¤¢ ü¨¤îøõ¢
ü¨þ¨ ù÷¬ ¤¢ ý¢÷õ¤¢ì ø÷ ù õ öõ¥¨ ¨ öõ¥¨ öø¤¢ ¤¢ üóõä ø ý¤îê ýûþìò¡
.¢÷î ¢õ¤ ¤øªî
¢ø¤¢ öõ¥¨ ö¤¢øû ø ®ä õª ùõû ù (þ¤î) ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î !ìê¤
¥ ¢õ¤î ø ¤î ýø÷ ù õ öõ¥¨ ø ¤øªî íþ¤îøõ¢ ©÷ ùî ¢¤ð÷üõ ù¢÷þ ù ¢þõ öþ ø ¢¨¤êüõ
.¢þ¤ ¢ø¡ éþàø ù¢úä
(þ¤î) ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ô¤ú ù¤ð÷î
info@fadai.org