öõ¥¨ ù¤ð÷î öþõø¨ ùõ÷ã¯ì
¤øªî ö÷¥ ù¤¤¢
 
ôø¢ ¥ ¤¥÷ ¥¤ (þ¤î) ö¤þ ëó¡ öþ¢ê öõ¥¨ ù¤ð÷î
ô¢¤õ ùõû öõ¤øªî ö÷¥ ùþóä ôþ¦¤ üä¤ ø ù÷¤ðø õ¢ì
ø ùø¡üì¤ ýûþ¬¡ª ø ü¨þ¨ ýûöõ¥¨ ùõû ø ùø¡üì¤ ø ùð
¤ê öõ¤øªî ö÷¥ ùì ëøì ¥ áê¢ ý¤ ù¥¤õ ©¤¨ð ù ¤ ¥¤õ
.¢÷ø¡üõ
öþ¤¥¤ ö÷¥ ùþóä ôþ¦¤ ¤¤¨ ø ù÷¤ðø ñõä ùî ôþ÷¤ õ
¥ üîþ ö¥ ý¢¥ ù¤ ¤¢ ù¥¤õ ø ¨ ôî ¢¢¨ ýûý¤îú ¤úàõ
.¨ ý¢¥ ù¤ ¤¢ ù¥¤õ ýûùøó öþ¤ý¢þ÷
ù¥¤õ ù ø ù¢¤î ü÷þª ö¤þ ö÷¥ ¥¤õ ¥ öõ¥¨ ù¤ð÷î öþõø¨
ùõû ¥ ù¤ð÷î .¢û¢üõ ùõ¢ ö÷¥ ùì ëøì ù üþ¨¢ ý¤ ¢ø¡
öþ ¤¢ ©þø¡ ¤þ¯¡ éþàø ù ¢ûø¡üõ öõ¥¨ ö¤¢øû ø ®ä
.¢÷÷î ñõä ÷îõ ùõû ù¬¤ä
ýû©÷ ù¦þø ù öú üì¤õ âõõ ùõû õ öõ¥¨ ù¤ð÷î
.¢ó¯üõ ý¤þ ù ü÷¤þ ö÷¥ ëøì ëì ý¤ ¤ ö÷¥ ù÷ûø¡üì¤
 
info@fadai.org